Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh theo chương trình Let's go có file nghe

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 theo chương trình Let's go có file nghe được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp thầy cô và các em nâng cao hiệu quả dạy và học. Mời thầy cô và các em vào tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Question 2: Listen and circle (1 point)

Example: 0. Hi, Scott. How are you? - ………………, thank you.

A. Fine B. I’m fine C. We’re fine

1. Can you……………… a ball? – No, I can’t.

A. hit B. catch C. kick D. throw

2. There is the …………… next to the table.

A. car B. chair C. ball D. doll

Reading and writing (7 points)

Question 3. Circle the correct answer. (1 point)

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

Question 4: Write the missing letters (1 point)

Example: It’s a notebook.

1. What are these? - They are fl_w_rs.

2. Where is the doll? - It’s in the ta_ _e

3. I can c_tc_ a ball

4. How many qu_sti_n are there?

Question 5. Circle A, B, C or D to choose the correct answer (1 point)

Example: 0. My name …………… Jenny.

A. am B. is C. are D. aren’t

1. What’s day is it today? - It’s ……………

A. a Wedneday B. Wenesday C. Wednesday D. Weneday

2. The cat is ……………the bag.

A. hit B. on C. no D. om

3. Look at me. I can ………… a ball.

A. ride B. fly C. hit D. play

4. Is it an old book? - …………….

A. Yes, it is B. Yes, they are C. No, they are D. Yes, are they

Question 6. Match the questions in column A with the correct answers in column B. (2 points)

A

Answers

B

0. What’s this?
1. How many trees are there?
2. Where is the kite?
3. Is it little?
4. Can you kick a ball?

Ex: 0 - b
1 ……
2…….
3…….
4…….

a. It’s in the tree.
b. It’s a pencil case
c. there is one tree
d. Yes, I can.
e. No, It is not. It a big ball.

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4

4. There are…………………………… Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Anh

Question 8. Reorder the words. (1 point)

Example: my/ This/ house./ is

- This is my house.

1. It/ is/ yo-yo/ a/ round/?

………………………………………………………………………

2. Can/ ride/ bicycle/ a/ I

……………………………………………………………………….

--------------

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
6 2.952
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm