Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 5 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART 1: LISTENING
Question 1. Listen and number ( 1 pt ) .
.
A B C D
Question 2 . Listen and tick ( 1 pt ) .
1. Where was Tony going in the morning?
A B. C.
2. Where did you go last summer ?
A. B. C.
3. How many lesson does Quan have today ?
A. B. C.
4. How does Nam practice English ?
A. B. C.
Question 3. Listen and complete ( 0.5 pt ) .
1. What did you see at the zoo ? I saw lots of ……………….
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. What did the ……………………….. do when you were there?
PART 2. READING AND WRITING
Question 4. Read the text carefully. Tick (
) True or False.(1,25 pt)
Tom likes reading. On Sunday, he often stays at home and reads comic books. He like Case
Closes very much. It is a Japanese story. The main character is a schoolboy called Jimmy
Kudu. He often helps the police. He is good at his job. Jimmy Kudu is Tom’s favourite
character because he is clever and brave.
True
False
1. Tom likes reading books in his free time
2.Case Closed is a Malaysian story.
3.The main character is Jimmy Kudo
4.Jimmy Kudu is a policeman
5.Jimmy Kudu is clever and brave
Question 5. Fill in each gap with a suitable word from the box ( 1,25 pt ) .
friendly Science favourite week school
It is Wednesday today . Trung is at Hung Duong Primary(1)……. . . He has four lessons :
Vietnamese , Maths , English and (2) ………………..Trung has English four times a
(3)………………. Miss Hien is his English teacher . She is a kind and
(4) …………….teacher . English is one of Trung’s (5)………………..subjects because he
loves reading English short stories and comic books . Trung also likes chatting online with
his foreign friends like Akiko , Tony , Linda and Peter .
Question 6.Fill in the blank with a suitable word(0.5)
1. C__mic
2. G__ntle
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 7. Put the letters in the correct order to make a correct word.(1pt)
1.ecdrioolc
___________ 2. ckeaocp
__________
3.dungounnerr__________ stamounin_________
Question 8. Reorder the words to make sentences .(1 pt)
1. pandas /saw/ two /at /the /She /zoo/.
………………………………………………………..
2. I /times /have /a /English /four /week/
……………………………………………………….
3. are /the /your/ zoo /favourite/ animals/ What/ at/?.
............................................................
4. We/ learn/ friends /talk /English/ our /because /we/ to /with/ want/ foreign.
……………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN
Question
1
2
3

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề khảo sát chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 kèm file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn thi môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 5 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Mời bạn đọc tải trọn bộ đề thi, file nghe và đáp án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1. Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
26 5.829
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm