Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 10

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra định kỳ cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 chương trình bộ GD - ĐT nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 5 ôn tập môn Tiếng Anh hiệu quả.

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 5

Name .........................................................

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen and number

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh

Question 2: Listen and draw the line

Đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 3: Listen and tick

Bài kiểm tra định kỳ cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

PART 2: READING AND WRITING

Question 4. Circle the correct answer

1. What are you _________? I'm reading The Fox and the Crow.

A. listening

B. reading

C. speaking

2. What did you _________ at the zoo? I saw crocodiles

A. See

B. on

C. were

3. ……do you have Music?

A. Where

B. How

C. When

4. __________ you go on a picnic?

A. Did

B. party

C. one

5. I like Maths because I’m good…… Maths.

A. on

B. at

C. in

Question 5: Read and complete

chatting

favourite

week

school

Science

It is Wednesday today. Trung is at (1 )……… He has four lessons: Vienamese, Maths, English and (2 )…………… Trung has English four times a ( 3 )………

Miss Hien is English teacher. She is kind and friendly teacher. English is one of Trung’s (4 ) …………….. subjects because he love reading English short stories and comic books. Trung also like ( 5 ) ………… online with his foreign friends like Akiko, Tony, Linda and Peter.

Question 6: Answer the questions:

1. How often do you have English?

………………………………………………………..

2. What are you going to do on Sports Day?

…………………………………………………………..

Ngoài nội dung Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 10, VnDoc.com cũng luôn cập nhật liên tục rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,...

Đánh giá bài viết
7 640
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm