Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh (1)

2 1.800
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
ĐỀ KIM TRA HC KÌ I
Môn: Tiếng Anh 7 Thi gian: 45 phút
I. Reading (3m)
My uncle, Mr. Tien, is a teacher of English at a Secondary school in Hanoi.
He goes to work every working day. He has two days off a week: Saturday and
Sunday. He walks to work. He never goes to work by motorbike because his
house is next to his school. The school starts at 7 a:m and finishes at 5 p:m.
After work, he usually plays table tennis. He comes back home at 6:30 p:m, and
has dinner with his family. After dinner he prepare his lecture and helps his
children do homework. He sometimes watches TV. He often reads book until
midnight. He is busy but he feels happy with his job.
* Answer the questions:
1. What does Mr. Tien do? ………………………………………………………
2. How many days does he go to work? …………………………………………
3. How does he go to work? ……………………………………………………..
4. After work, What does he do? ………………………………………………...
5. Does his school end at 4: 30? …………………………………………………
6. How does he feel with his job? ………………………………………………..
II. Writing (3m)
* Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi (1,5m)
1. Why don’t we go to the cafeteria?
=> Let’s…………………………………………………………………?
2. When is your birthday?
=> What…………………………………………………………………?
3. She is a beautiful girl!
=> ………………………………………………………………………….!
* Viết thành câu hoàn chnh (2m):
1. Nam/ play/ the guitar now?
=>…………………………………………………………………………
2. We/ usually/ chat/ our friends/ recess.
=> …………………………………………………………….
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
3. The bank/ opposite/ restaurant/
=>……………………………………………………………
III. Language focus (4m)
* Làm theo yêu cu trong ngoc
1. My father (read)……………..a newspaper at present. (Chia đng t trong
ngoc)
……………………………………………………………………………………
2. He goes swimming on the weekend. t trng t never vào đúng vị trí
trong câu)
……………………………………………………………………………………
3. This book is 30.000 dong. (Đặt câu hi cho t gạch dưới)
……………………………………………………………………………………
4. Hai enjoys (play) ………..soccer. (Chia động t trong ngoc)
……………………………………………………………………………………
5. Nga is (intelligent)……………than Hoa. (Cho dạng so sánh hơn của tính t
trong ngoc)
……………………………………………………………………………………
6. There is a market ………..front of the house. (Đin gii t)
……………………………………………………………………………………
7. is/ far/ from/ how/ it/ Hue/ Hanoi/ to? (Sp xếp thành câu hoàn chnh)
……………………………………………………………………………………
8. What do you do in your free time? (Tr li câu hi)
………………………………………………........................................................
THE END
CORRECTION FIRST SEMESTER
I. Reading(3M)
1. He is a teacher.
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
2. he has two days off.
3. He walks to school.
4. After work, he usually plays table tennis
5. No. It isn’t
6. he feels happy with his job
II. Writing (3m)
* Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi (1,5m)
1. Let’s go to the cafeteria.
2. What your date of birth?
3. What a beautiful girl!
* Viết thành câu hoàn chnh (2m):
1. Nam is playing the guitar now?
2. We usually chat/ with our friends at recess.
3. The bank is oppsite the restaurant.
III. Languege focus (4m)
* Làm theo yêu cu trong ngoc
1. is reading
2. He never goes swimming on the weekend
3. How much is this book?
4. playing
5. more expensive
6. How far is it from Hue to Hanoi?
7. I watch TV
Mi các bn tham kho các bài tiếp theo ti:
https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh (1) được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn thử sức, rèn luyện kĩ năng làm bài và quản lý thời gian. Bên cạnh đó là trau dồi vốn ngữ pháp và từ vựng cho kì thi chính thức của mình.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
2 1.800
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm