Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh năm học 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh năm học 2017-2018 được sưu tầm và đăng tải dưới đây, giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu hữu ích để ôn tập và củng cố kiến thức từ vựng cũng như ngữ pháp tiếng Anh cho kì thi học kì 1 diễn ra tốt đẹp nhất.

THE FIRST TERM ENGLISH TEST

(time allowed: 45’)

Full name:……………………………

Class: 7...

Mã đề thi 132

I. Multiple choice: 5 ms

Câu 1: How…..is it to mail a letter to England.

A. old B. much C. far D. tall

Câu 2: Choose the word which has stress pattern differently from the others.

A. christmas B. farmer C. student D. souvenir

Câu 3: Choose the word which has stress pattern differently from the others.

A. direction B. information C. collection D. vacation

Câu 4: It’s very kind….you to help me with my homework.

A. to B. with C. of D. for

Câu 5: How…..is it from your house to market?

A. many B. much C. far D. long

Câu 6: I prefer watching a film……a book.

A. to reading B. read C. reads D. reading

Câu 7: My father works 40 hours a week. Nga’s father works about 80 hours a week. My father works…..hours than her father.

A. few B. more C. a few D. fewer

Câu 8: Daisy’s house is between the post office……the bank.

A. and B. but C. in D. to

Câu 9: Mary often spends 2 hours ……the housework per week.

A. does B. doing C. do D. to do

Câu 10: David repairs machines in a factory. He is a……

A. doctor B. teacher C. mechanic D. farmer

II. Give correct form of the verbs in the brackets. ( 2 ms)

1. It’s time for us (review) before tests.

……………………………………………………

2. Hoa is keen on (study) English.

…………………………………………………………

3. Tuan prefers (play) marbles at recess.

………………………………………………….

4. It takes me 2 hours (ride) motorbike to Nha Trang.

…………………………………….

III. Read the following passage and answer question. (2 ms)

My name is Hoa. I am 13 years old. I am a student at Quang Trung school. There are 4 members in my family: my parents, my younger brother and me. My father is a farmer. He usually starts work at six in the morning. After breakfast, he feeds the animals such as: buffalo, pigs and chickens…From about nine, he works on the farm. My mother is a teacher in a primary school. After school, she does the housework and helps my dad on the farm. They love their work and we have a happy time together.

* Question:

15. How old is Hoa?

………………………………………………………………………

16. How many people are there in her family?

…………………………………………………………

17. What time does her father start work?

……………………………………………………………..

18. Are they happy?

……………………………………………………………………………………

IV. Rewrite the following sentences start with the words given. (1m)

19. Minh prefers to play soccer rather than play volleyball.

-> Minh prefers………………………………………………………………………………………..

20. Tan is interested in reading comics.

-> Tan is fond………………………………………………………………………………………….

The End

Mời các bạn tiếp tục vào tham khảo Đề cương học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh để hệ thống lại toàn bộ các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh cần thiết như Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Tương lai đơn...đi kèm các bài tập thực hành sẽ giúp các em bao quát tổng thể kiến thức, yên tâm bước vào kì thi học kì 1 sắp tới. Chúc các em thi tốt!

Đánh giá bài viết
1 1.952
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm