Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 7 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
A. USE OF LANGUAGE
Question I. Which underlined part is pronounced differently from the other.(1.0 pt)
1. A.needed B. stopped C. worked D.finished
2. A. appliance B. science C. chemistry D. biology
3. A. hour B. happy C. household D. horrible
4. A. uniform B. unhappy C. unit D. community
Question II. Choose the best option (A, B, C or D) (2.0 pts)
1. What should we ……………… this evening?
A. do
B. doing
C. to do
D. does
2. Would you like …………….to my house?
A. come
B. coming
C. to come
D.comes
3. We have ………………. vacations than American students.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. fewer
B. less
C. few
D. little
4. He has a…………………. summer vacation.
A. three weeks
B. three week
C. three weeks
D. three week
5. Mr. Tuan works from 6 a.m ………… 6 p.m.
A: at
B. in
C. until
D. up
6. This book is ………… than that one.
A. more expensive
B. most expensive
C. expensiver
D. expensive
7. ………….. terrible weather !
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. What
B. How
C. What a
D. What an
8. We will have a day ………… this week.
A. of
B. on
C. at
D. off
Question III. Put the verbs in brackets into the correct forms (2.0 pts)
1. Nam enjoys (watch) …………… TV.
2. She (not/ see) ………………. the plays very often.
3. You ought (study) ……………….. hard.
4. Mai (not/ skip) ………………… in the school yard at the moment.
5. Look! The dog (swim) …………………… in the river.
6. How often she (read ) …………………….. books.
7. What about (study) ………………………….English?
8. We (call) …………………………… you tomorrow.
IV. Match the questions in column A to the answers in column B(1.0 pt)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 7 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung Đề thi và đáp án của Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.892
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm