Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 9

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 7 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others
in each following line.
1. A. talked B. visited C. rented D. fitted
2. A. help B. friend C. send D. fewer
3. A. stamp B. sew C. opposite D. bookstore
4. A. milk B. library C. dinner D. polish
5. A. pork B. go C. hold D. cold
II. Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete each sentence.
1. He looks different ......................... his father.
A. at
B. with
C. on
D. from
2. ..................... novels are very interesting.
A. These
B. This
C. That
D. It
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. .................. do you go to bed? At half past ten.
A. Where
B. What time
C. How long
D. Why
4. Talking is ............... common way of relaxing.
A. more
B. most
C. the most
D. much
5. Nga lives ........... 23/234 No Trang Long street.
A. at
B. in
C. on
D. for
6. Some people are used to ................. in crowded buses and don't mind it at all.
A. riding
B. ride
C. rode
D. to ride
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
7. The boy is better .................... English than I am.
A. for
B. with
C. in
D. at
8. Is it easy .................... an apartment in Ha Noi?
A. to find
B. finding
C. finds
D. for finding
9. The class ............... at 7 o'clock in the morning.
A. comes
B. starts
C. ends
D. plays
10. My mother takes care .................... sick children.
A. about
B. of
C. for
D. with

Ôn thi môn Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới học kì 1

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 7 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 9. Ngoài ra, VnDoc.com luôn cập nhật rất nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 như Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,...

Đánh giá bài viết
15 2.227
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm