Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ÔN THI HỌC 1 LỚP 9 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the
others: (1 điểm)
1. A. there B. thanks C. they D. those
2. A. parents B. ten C. when D. mend
3. A. around B. how C. bought D. found
4. A. seemed B. stared C. landed D.traveled
II/ Choose the best answer to complete each of the following sentences. (2 điểm)
1. It’s _______to call anyone at night.
A. convenience
B. inconvenient
C. Convenient
D. inconvenience
2. Mary _______write to me last year.
A. used to
B. is used to
C. was used to
D. uses to
3.
I wish you _______here tomorrow.
A. come
B. came
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. will come
D. would come
4. In summer my brother always wears shirts with short _______.
A. arms
B. hands
C. shoulders
D. sleeves
5. He _______with his friends in an apartment in HCM C since last week.
A. lived
B. live
C. has lived
D. living
6. I don’t like that dress; it’s out of _______.
A. order
B. fashion
C. luck
D. date
7. Millions of Christmas cards _______ last month.
A. were sent
B. send
C. are sent
D. was sent
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8. A new bridge is going _______in the area.
A. to be building
B. to build
C. to be built
D. be build
* READING (3 điểm)
I/ Choose A, B, C or D to complete the following passage. (2 điểm)
English is a very useful __(1)__. If we know English, we can go to any country we
like. We will not find it hard to make people understand __(2)__ we want to say.
English also helps us to __(3)___ all kinds of things. Hundreds of books are _(4)_ in
English every day in many __(5)__. English has also helped to spread ideas and
knowledge to all corners of the __(6)__. Therefore, the English language has helped
to spread better ___(7)__ and __(8)___ among countries of the world.
1. A. language B. languages C. linguist D. linguistics
2. A where B. when C. what D. which
3. A learnt B. learning C. to learn D. learn
4. A write B. wrote C. written D. writing
5. A. countrified B. countries C. country D. countryside
6. A school B. class C. word D world
7. A to understand B. understanding C. understand D. understood
8. A friend B. friendly C. friendliness D. friendship
II/ Read the following passage carefully then choose the correct answer from (A, B,
C or D). (1 điểm)

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới cuối học kì 1

Đề khảo sát chất lương cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 9 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập Tiếng Anh được biên tập dưới nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 9 rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì kiểm tra sắp tới.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi Tiếng Anh khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.634
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 9 Xem thêm