Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 4

Ôn tập học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 9 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học tại Nhà trường giúp học sinh lớp 9 ôn thi Tiếng Anh 9 cuối học kì 1 hiệu quả.

I. Choose a correct word to complete each of the following sentences.

1. Your parents ________you one hour ago.

a. phoned

b. are phoning

c. have phoned

d. phone

2. I wish that I ________her now.

a. can meet

b. met

c. could meet

d. could met

3. The first man landed on the Moon ______21st July 1969.

a. in

b. on

c. for

d. of

4. He is _______in playing soccer.

a. interest

b. interesting

c. interests

d. interested

Key: 1. a 2. c 3. b 4. d

II. Change these sentences into the passive voice.

1.They will hold the meeting before May Day.

→ __________________________________

2. They have found oil in the Antarctic.

→ __________________________________

3. People don’t use this dictionary very often.

→ __________________________________

Key: 1. The meeting will be hold before May Day.

2. Oil has been found in the Antarctic.

3. This dictionary isn’t used very often.

III. Turn into Reported speech.

1. They said “We must go home now”.

→ __________________________________

2. I asked the children “ Who took part in your excursion to the city?”.

→ __________________________________

3. She asked me “ Do you have many friends?”.

→ __________________________________

Key: 1. They said that they had to go home then.

2. I asked the children who had taken part in their excursion to the city.

3. She asked me if/ whether I had many friends.

IV. Rewrite the following sentences without changing their meaning.

1. My brother started to work last year.

My brother has……………………………………………………………….

2. My mother can’t speak English.

I wish................................................................................................

Key: 1. My brother has worked since last year.

  1. I wish my mother could speak English

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi Tiếng Anh khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 2.810
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 9 Xem thêm