Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Nơ Trang Lơng, Đắk Lắk năm học 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Nơ Trang Lơng, Đắk Lắk năm học 2018 - 2019 là tài liệu ôn thi học kì 1 lớp 5 hay được VnDoc thu thập và tổng hợp nhằm giúp các em ôn thi hiệu quả. Sau đây mời các em cùng làm bài nhé!

PHÒNG GD&ĐT M’ĐRĂK

TRƯỜNG TH NƠ TRANG LƠNG

Họ và tên:.............................................

Lớp: 5 ....

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 5

Năm học: 2018 – 2019

Thời gian: 35 phút

LISTENING: (2.5 ms)

PART 1: Nghe và khoanh tròn vào câu trả lời đúng. (1m)

1. Mai lives in a big _______________.

a. country                       b. city

2. We learn English because we want to _____________ .

a. read comic books               b. talk with our foreign friends

3. What are you reading? – I’m reading ________________.

a. The Fox and the Crow           b. Aladdin and the Magic Lamp

4. Nam ______________________.

a. enjoyed the films               b. enjoyed the food and drink.

PART 2: Nghe và đánh dấu tick vào câu trả lời đúng (0.75m)

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Nơ Trang Lơng, Đắk Lắk năm học 2018 - 2019

PART 3: Nghe và hoàn thành đoạn văn sau. (0.75m)

Nam: (1) _____________ was your birthday?

Mai: It’s was last (2) __________________

Nam: Who (3) _____________ you invite?

Mai: All my best friends.

READING AND WRITING (5 ms)

PART 1: Khoanh tròn đáp án đúng.(1m)

1. There ............a lot of students there yesterday.

A. were       B. are          C. was       D. is

2. What .........you do last weekend?

A. did         B. do          C. does       D. are

3. How ............do you play football?

A. usually     B. sometimes    C. often      D. always

4. What........... your mother do?

A. do        B. does         C. did        D. is

PART 2: Đọc và hoàn thành đoạn văn sau: (1m)

friendly Science favourite school
It is Wednesday today. Trung is at Hung Duong Primary(1)_________He has four lessons : Vietnamese, Maths, English and (2) ___________Trung has English four times a week. Miss Hien is his English teacher. She is a kind and (3) _________teacher. English is one of Trung’s (4)_____________subjects because he loves reading English short stories and comic books .

PART 3: Quan sát tranh và các chữ cái, sắp xếp để được từ đúng. (2ms)

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Nơ Trang Lơng, Đắk Lắk năm học 2018 - 2019

PART 4: Sắp xếp các từ theo thứ tự để tạo thành câu đúng. (1m)

1. English/ every/ speak/ day./ I/ =>……………………………………………………............

2. swimming/ often/ go/ How/ do/ you/ ?/ => …………………………………………………..

SPEAKING (2.5 ms)

>>> Mời các bạn tham khảo thêm:

Ngoài Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Nơ Trang Lơng, Đắk Lắk năm học 2018 - 2019, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 5 theo chương trình mới của bộ Giáo dục - Đào tạo khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5 nhằm hoàn thành tốt chương trình học lớp 5.

Đánh giá bài viết
1 601

Video đang được xem nhiều

Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm