Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 huyện Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016-2017

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 huyện Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016-2017 giúp các bạn học sinh ôn thi học kì 1 môn Tiếng Anh hiệu quả, từ đó chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới một cách tốt nhất. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT

THÁI THỤY

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: Tiếng Anh 7 - Chương trình đại trà

(Thời gian làm bài 45 phút)

I. LISTENING

Nghe nội dung bức thư và điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ thích hợp còn thiếu.

1. Tim Jones is pleased that Hoa and her family are . . . . .

2. Tim Jones asks Hoa to send him a . . . . . of her.

3. Tim’s mother works part-time at a local . . . . .

4. Tim’s mother and other women cook lunch for . . . . . people once a week.

5. Tim’s father is a . . . . .

6. He works . . . . . days a week.

7. He . . . . . the morning shift.

8. Tim’s family always go to . . . . . on vacation.

II. TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP

Chọn một đáp án đúng nhất trong ngoặc để hoàn thành câu.

9. Could you please . . . . . me the way to Hang Bai Street?

A. tell

B. to tell

C. telling

D. are telling

10. Lan stays up late but she . . . . . gets up early.

A. never

B. always

C. doesn’t

D. can

11. My father has to work . . . . . hours than my mother.

A. more

B. most

C. many

D. less

12. A worker usually works from about eight in the morning . . . . . four in the afternoon.

A. to

B. until

C. till

D. All are correct

13. Is there . . . . . cheese in the fridge?

A. a

B. an

C. any

D. some

14. - . . . . . is it from here your grandma’s house? – About an hour’s travelling by car.

A. How long

B. How

C. How far

D. How often

15. In the afternoon, the chickens produce . . . . . eggs than in the morning.

A. few

B. fewer

C. little

D. less

16. When we have more cows, we’ll have much . . . . . milk.

A. more

B. much

C. many

D. lots of

17. They often work . . . . . than us.

A. harder

B. hard

C. more hard

D. hardest

18. The farmers grow . . . . . of vegetables.

A. many different type

B. many different types

C. much different type

D. much different types

19. I don’t know . . . . . .

A. how to play the guitar

B. to play guitar

C. play the guitar

D. how to play guitar

20. Our classmates . . . . . different activities at recess.

A. take part on

B. takes part in

C. take part in

D. take part for

III. ĐỌC HIỂU, VIẾT

Bài 1: Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.

Uncle Mike is a doctor and he works in a big hospital in London. He usually gets up at seven, has a big breakfast at seven thirty and then drives to his hospital. He works from eight in the morning to four thirty in the afternoon. At noon he has half an hour for lunch. After work, he often plays golf and has a drink with his colleagues. He drives home at 6 p.m and has dinner at 7 p.m. After dinner, he often reads newspapers and watches TV. He always goes to bed at ten thirty.

21. What’s Uncle Mike’s job and where does he works?

22. How many hours a day does he work?

23. What does he often do after work?

24. What times does he have dinner?

25. What does he often do in the evening?

Bài 2: Tìm một lỗi sai trong số A, B, C hoặc D ở mỗi câu sau.

26. Our cows (A) produce (B) less milk (C) than Mr. Tuan (D).

27. How (A) do some (B) teenager (C) help the (D) community?

28. Which (A) room (B) are they (C) talking to (D)?

29. In Geography (A), we study (B) different country (C) and their people (D).

30. Learn English (A) is interesting (B) but (C) not easy (D).

Bài 3: Viết lại câu bằng từ cho sẵn sao cho giữ nguyên nghĩa với câu đầu.

31. Mai learns English very well.

Mai is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. The weather is very nice.

What . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

33. How about going for a walk after dinner?

Why . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

34. The kitchen has every thing.

There . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. My teacher rides a bike to the school every day.

My teacher goes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 4: Dùng từ gợi ý trong ngoặc đơn ở cuối mỗi câu trả lời để đặt câu hỏi.

36. There are six rooms in Huong’s house. (How many)

37. The Davids grow vegetables and raise cattle on the farm. (Who)

38. The bigger apartment is more expensive than the smaller one. (Which)

39. Mr. John Robinson is a teacher of English? (What)

40. I will be a farmer because I like living in the countryside.(Why)

- The end -

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 7 môn tiếng Anh

PHÒNG GD&ĐT

THÁI THỤY

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: Tiếng Anh 7 - Chương trình đại trà

(Thời gian làm bài 45 phút)

I. LISTENING

Nghe nội dung bức thư và điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ thích hợp còn thiếu.

1. well

2. photo

3. supermarket

4. homeless

5. mechanic

6. five

7. prefers

8. Florida

II. TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP

Chọn một đáp án đúng nhất trong ngoặc để hoàn thành câu.

9. A

10. B

11. A

12. D

13. C

14. C

15. B

16. A

17. A

18. B

19. A

20. C

III. ĐỌC HIỂU, VIẾT

Bài 1: Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.

21. What’s Uncle Mike’s job and where does he works?

Uncle Mike/ He is a doctor and he works in a big hospital in London.

22. How many hours a day does he work?

He works 8 hours a day.

23. What does he often do after work?

He often plays golf and has a drink with his colleagues.

24. What times does he have dinner?

He has dinner at 7 p.m.

25. What does he often do in the evening?

He often reads newspapers and watches TV.

Bài 2: Tìm một lỗi sai trong số A, B, C hoặc D ở mỗi câu sau.

26. D

27. C

28. D

29. C

30. A

Bài 3: Viết lại câu bằng từ cho sẵn sao cho giữ nguyên nghĩa với câu đầu.

31. Mai is good at learning English.

32. What nice weather !

33. Why don’t we go for a walk after dinner ?

34. There is everything in the kitchen.

35. My teacher goes to the school by bike/ bicycle every day.

Bài 4: Dùng từ gợi ý trong ngoặc đơn ở cuối mỗi câu trả lời để đặt câu hỏi.

36. How many rooms are there in Huong’s house?

37. Who grows vegetables and raise cattle on the farm?

38. Which apartment is more expensive?

39. What is Mr. John Robinson’s job?/ What does Mr. John Robinson do?

40. Why will you be a farmer?

HƯỚNG DẪN CHẤM

- Điểm toàn bài: 10,0 điểm. Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm

- Làm tròn đến 0,25. Ví dụ:

+ 5,25 làm tròn thành 5,5

+ 5,5 giữ nguyên

+ 5,75 làm tròn thành 6,0

-HẾT-

Trên đây, qua Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 7 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy, các bạn đã thử sức nhằm củng cố kiến thức và tập dượt cho mình các kĩ năng làm bài cần thiết cũng như quản lý thời gian. Mời các bạn vào tham khảo Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 sẽ giúp các bạn bao quát lại toàn bộ lý thuyết ngữ pháp tiếng Anh cần thiết cho kì thi học kì 1 diễn ra hiệu quả nhất.

Đánh giá bài viết
4 3.839
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm