Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình

Trang 1/4- Mã đề 132
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
ĐỀ KHO SÁT CHT LƯNG HC K II NĂM HC 2019 2020
TRƯNG THPT BC DUYÊN HÀ Môn khảo sát: TOÁN Khối 11
(Thi gian làm bài: 90 phút, không k thời gian phát đề)
Câu 1: Tính gii hn
2
2
3
lim
41
=
++
nn
I
nn
A.
1
2
=I
B.
1
4
=I
C.
1
2
= I
D.
1
4
= I
Câu 2: Trong các khẳng định sau. Khẳng định nào sai?
A.
2
1
lim 1
1
x
x
x
−∞
=
B.
( )
lim 1 0
x
xx
+∞
+− =
C.
2
1
1
lim 2
1
x
x
x
=
D.
2
1
lim
2
x
x
+
= +∞
Câu 3: Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. Cnh bên và cạnh đáy của hình lăng trụ luôn bng nhau.
B. Các mặt bên của hình lăng trụ là các hình bình hành.
C. Hai mặt đáy của hình lăng trụ là hai đa giác có các cạnh tương ứng song song và bng nhau.
D. Các cnh bên của hình lăng trụ song song và bng nhau.
Câu 4: Cho hàm s
( )
y fx=
có đạo hàm trên tập s thc
. Mệnh đề nào dưới đây đúng.
A.
( )
( )
2
(2)
2 lim
2
=
+
x
fx f
f
x
B.
( )
( )
( )
2
2
2 lim
2
=
x
fx f
f
x
C.
( )
( )
2
(2)
2 lim
2
+
=
x
fx f
f
x
D.
( )
2
( ) (2)
2 lim
2
+
=
+
x
fx f
f
x
Câu 5: Biết hàm số
2
( ) ( 2) 1=−+fx x x
có đạo hàm viết dưới dng
2
2
'( )
1
ax bx c
fx
x
++
=
+
. Tính
S abc=−+
A.
5=
S
B.
6
=S
C.
2= S
D.
1= S
Câu 6: Hình hp ch nhật có tất c bao nhiêu mặt là hình chữ nht?
A.
4
B.
5
C.
6
D.
3
Câu 7: Cho hàm s
42
() 2 1
fx x x=−+
. Tính đạo hàm
'( )fx
A.
3
'( ) 4 4= fx x
B.
3
'( ) 4 4 1= −+fx x x
C.
2
'( ) 2( 1)=
fx x
D.
3
44= yx x
Câu 8: Cho tứ din
ABCD
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
AB CD AD CB+=+
   
B.
AB CD DA DB+=+
   
C.
AB CD AD BC+=+
   
D.
AB CD AC BD+=+
   
Câu 9: Cho hai hàm s
()fx
()gx
đều có đạo hàm. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
( )
() ()' '() '()fxgx fxgx+=+
B.
( )
()()' '()() ()'()f xgx f xgx f xg x=
C.
(
)
2
() '()() ()'()
' () 0
()
()
f x f xgx f xg x
gx
gx
gx

=




D.
( )
() ()' '() '()fxgx fxgx−=
Câu 10: Cho
( )
32
3=−+f x x x mx
(
m
là tham số). Tìm
m
để phương trình
( )
0
=fx
vô nghim
A.
[ ]
2; 2∈−m
B.
( )
;2 −∞ m
C.
(
]
2;3m
D.
( )
3; +∞m
Câu 11: Tính đạo hàm ca hàm s
23
4
=
+
x
y
x
A.
2
5
'
( 4)
=
+
y
x
B.
2
11
'
( 4)
=
+
y
x
C.
11
'
4
=
+
y
x
D.
2
11
'
( 4)
=
+
y
x
MÃ Đ: 132
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/4- Mã đề 132
Câu 12: Cho hàm s
( ) sin2 cos3
fx x x
= +
. Tính đạo hàm
'( )fx
A.
'( ) cos2 sin3fx x x
=
B.
'( ) 2cos2 3sin3fx x x=
C.
'( ) 2cos2 3sin3fx x x= +
D.
'( ) 2cos2 3sin3fx x x=−+
Câu 13: Cho hàm s
2 1 1
()
5 1 1
x khi x
fx
x khi x
−≤
=
−>
. Tìm khẳng định sai?
A. Tồn tại
1
lim ( )
x
fx
B.
1
lim ( ) 2
x
fx
+
=
C.
1
lim ( ) 1
x
fx
=
D.
(1) 1f =
Câu 14: Cho hàm s
2
9
3
()
3
3
=
=
x
khi x
fx
x
m khi x
. Tìm
m
để hàm liên tục tại điểm
3x =
.
A.
6=m
B.
4m =
C.
8=m
. D.
4=
m
Câu 15: Trong các hàm s sau, hàm s nào liên tục trên
?
A.
24yx
B.

4
24yx x
C.
cot .yx
D.
32
5
x
y
x
Câu 16: Cho
( ) 3 sin cos 5 2019fx x x x= + −+
. Tp nghim
S
của phương trình
'( ) 0fx=
A.
S =
B.
,
4
S kk
π
π

=+∈


C.
{ }
2,S kk
ππ
=+∈
D.
2,
2
S kk
π
π

=+∈


Câu 17: Lập phương trình tiếp tuyến ca đ th hàm s
2
32=+−yx x
tại điểm A
( )
1; 2
.
A.
55yx=
B.
1= +yx
C.
55yx= +
D.
53= yx
Câu 18: Cho hình chóp
.S ABC
các cnh
SA SB SC= =
. Gi
H
là hình chiếu vuông góc của
S
trên mặt phẳng
()
ABC
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
H
là trc tâm tam giác
ABC
. B.
H
là trọng tâm tam giác
ABC
.
C.
H
là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABC
. D.
H
là tâm đường tròn nội tiếp tam giác
ABC
.
Câu 19: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy
ABC
tam giác đu cnh
a
,
SA a
vuông góc với đáy. Mặt phng
qua
A
và vuông góc với
BC
. Tính diện tích
S
của thiết diện tạo bi
với hình chóp đã cho.
A.
2
4
a
S =
B.
2
3
2
a
S
=
C.
2
3
4
a
S =
D.
2
Sa=
Câu 20: Biết
lim 5
n
u =
. Tính gii hn
(
)
lim 2 11
=
n
Iu
A.
3
5
I =
B.
4=I
C.
2
=I
D.
1= I
Câu 21: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình
32
() 3 9 1St t t t= −−
(trong đó
s
tính bằng mét,
t
tính bằng giây). Gia tốc ti thời điểm
3
ts
=
là:
A.
( )
2
9/ms
B.
( )
2
12 /ms
C.
( )
2
9/
ms
D.
( )
2
12 /ms
Câu 22: Tính gii hn
43
lim
41
+
=
n
n
I
A.
4=S
B.
3
=I
C.
1=
I
D.
1= I
Câu 23: Tính gii hn
( )
2020 2019
1
lim 3 1
→−
= −+
x
I xx
A.
4=
I
B.
1
=I
C.
3=I
D.
5=I
Câu 24: Tính gii hn
2 2019
lim
5 2020
x
x
I
x
+∞
+
=
A.
2
5
=I
B.
2019
5
= I
C.
1
1010
=I
D.
2019
2020
= I
Câu 25: Trong không gian. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.
B. Hai đường thẳng vuông góc nếu góc giữa chúng bằng
0
90
.
C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/4- Mã đề 132
Câu 26: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
là hình ch nht và
()SA ABCD
. Khng đnh nào sau đây đúng?
A.
AC SD
B.
SB AC
C.
SA BD
D.
SC BD
Câu 27: Cho hàm s
42
() 1fx x x
=+−
. Tính đạo hàm
''(0)
f
.
A.
''(0) 0f =
B.
''(0) 1f =
C.
''(0) 2f =
D.
''(0) 12f =
Câu 28: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy
ABC
là tam giác vuông cân tại
B
, cnh bên
()SA ABC
. Biết
3SA
=
2AC =
. Góc giữa đường thẳng
SB
và mặt phẳng
()
ABC
bng?
A.
0
30
B.
0
45
C.
0
60
D.
0
90
Câu 29: Một chuyển động có phương trình
2
() 2 3st t t=−−
( trong đó
s
tính bằng mét,
t
tính bằng giây). Vận
tốc tc thi của chuyển động ti thời điểm
2ts=
A.
(
)
4/ms
. B.
(
)
2/ms
C.
(
)
6/ms
D.
(
)
8/ms
Câu 30: Cho hình hp
.'' ' 'ABCD A B C D
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Ba vectơ
,, 'DC DA DD
  
đồng phng. B. Ba vectơ
, ',AB AA AD
  
đồng phng.
C. Ba vectơ
,,'CB CD CC
  
đồng phng. D. Ba vectơ
,,BA BC BD
  
đồng phng.
Câu 31: Cho hàm s
( ) tanfx x=
. Tính giá trị biểu thức
'
44
Sf f
ππ
 
= +
 
 
A.
1
B.
2
C.
3
D.
π
Câu 32: Cho đường thẳng
vuông góc với mt phng
()P
. Có tất c bao nhiêu mặt phẳng cha
và vuông
góc với
()P
A.
1
B.
2
C.
3
D. Vô s
Câu 33: Cho hình chóp
.
S ABCD
đáy
ABCD
là hình thoi tâm
O
,SA SC SB SD= =
. Mệnh đề nào sau đây
sai?
A.
SO
()
ABCD
B.
()
SBD
()
ABCD
C.
()SAB
()SCB
D.
()SAC
()ABCD
Câu 34: Cho hình chóp
.S ABC
đáy
ABC
tam giác vuông ti
B
()SA ABC
. Khng đnh nào sau đây đúng?
A.
()AC SBC
B.
()BC SAB
C.
()AB SBC
D.
()BC SAC
Câu 35: Cho hai đường thẳng
, ab
và mặt phẳng
P
. Ch ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Nếu
aP
bP
thì
ba
. B. Nếu
aP
ba
thì
//bP
.
C. Nếu
//aP
ba
thì
bP
. D. Nếu
//aP
ba
thì
//bP
.
Câu 36: Biết hàm số
3
1 11
0
()
6 0
++
=
+− <
bx ax
khi x
fx
x
a b khi x
(
a
b
là các số thực dương khác 0)
liên tục tại điểm
0x =
. Giá trị ln nhất của biểu thức
.=P ab
bng
A.
8
B.
3
C.
2
D.
9
Câu 37: Cho hàm s
()fx
đạo hàm trên tập
và tha mãn:
2
(sin 1) (cos ) cos 2020
4
fx f x x
π

++ = +


.
Tính
'(1)f
?
A.
'(1) 1f =
B.
2
'(1)
2
f =
C.
3
'(1)
2
f =
D.
'(1) 2f =
Câu 38: Cho hình chóp tam giác đều
.S ABC
2AB a=
. Mặt n
()SBC
hp vi mặt đáy
()ABC
một góc
0
60
. Tính diện tích tam giác
SBC
A.
2
3
6
a
B.
2
2
3
a
C.
2
3
2
a
D.
2
3
3
a
Câu 39: Gi
m
là s thc tha mãn
( )
2
2
2
2 1 24
lim 5
32
x
x mx m
xx
+ −+
=
−+
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
( )
3; 0m ∈−
B.
( )
6;8
m
C.
( )
1; 2m ∈−
D.
( )
1; 5m
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm