Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình

Trang 1/6 - Mã đ 101
TRƯỜNG THPT HƯNG NHÂN
T TOÁN
ĐỀ KIM TRA CHT LƯỢNG CUI HC
K II
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn: TOÁN - Lp 11 - Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đ)
H và tên thí sinh:..............................................................................
SBD:.....................
Mã đề thi
101
Câu 1. Cho t din
OABC
,,OA OB OC
đôi một vuông góc với nhau (hình bên). Gi
H
là hình chiếu
vuông góc của
O
trên mặt phng
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A.
H
là trực tâm tam giác
ABC
. B.
222 2
1 111
OH OA OB OC

.
C.
OA BC
. D.
AH OBC
.
Câu 2.
2
2
2 15 3
lim
23
x
xx
x
→−
+−
+
bng.
A.
1
3
. B.
1
7
. C.
7
. D.
3
.
Câu 3.
2
2
2 52
lim
2
x
xx
x
−+
bng:
A.
3
. B.
3
2
. C.
2
. D.
1
.
Câu 4. H s góc ca tiếp tuyến với đồ th hàm số
32
34y xx x=−+ +
tại điểm
( )
1;1M
A.
1
. B.
2
. C.
0
. D.
4
.
Câu 5. Cho hàm số
3
21yx= +
. Khi đó
bng
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đ 101
A.
6
. B.
3
. C.
2
. D.
6
.
Câu 6. Cho hàm số
()y fx
=
, có đ th
( )
C
điểm
( )
00 0
;( ) ()
M x fx C
. Phương trình tiếp tuyến ca
( )
C
ti
0
M
A.
( )
00
()y fxxx y
= −+
. B.
(
)
00
()
y fx xx
=
.
C.
00
()y y fxx
−=
. D.
( )
000
()y y fx xx
−=
.
Câu 7. Trong các hàm số sau, hàm số nào liên tc tại điểm
0x =
?
A.
32
21
yx x x= −+
. B.
2
23xx
y
x
−+
=
.
C.
2
21
yx=
. D.
cot
yx=
.
Câu 8. Cho lăng trụ đứng
.ABC A B C
′′
đáy
tam giác vuông tại
B
(tham khảo hình v).
Hỏi đường thng
BC
′′
vuông góc với mặt phẳng nào được liệt kê ở bốn phương án dưới đây?
A.
( )
ABC
. B.
( )
BB A
′′
. C.
( )
ACC
.
D.
( )
AA C
′′
.
Câu 9. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
là hình vuông.
SA
vuông góc với
( )
ABCD
và
H
là hình
chiếu vuông góc của
A
lên
SB
. Khẳng định nào sau đây là sai?
A.
BD SC
. B.
AH BC
. C.
AH SC
. D.
AC SB
.
Câu 10. Cho hàm số
( )
1
fx
x
=
. Đạo hàm của
( )
fx
ti
0
2x =
A.
1
2
. B.
1
2
. C.
1
2
. D.
1
2
.
Câu 11. Cho hình chóp
.S ABCD
()SA ABCD
đáy
hình vuông tâm
O
. Mt phng
vuông góc với mặt phng
()SBD
A.
()SAC
. B.
()SAB
C.
()SBC
. D.
()ABCD
.
Câu 12. Tính gii hn
31
lim
12
x
x
L
x
+∞
=
.
A.
1
2
L =
. B.
3L =
. C.
3
2
L =
. D.
3
2
L =
.
Câu 13. Hàm số nào sau đây gián đoạn ti
1x =
?
A.
cosyx=
. B.
2
1
1
y
x
=
+
. C.
2
42yx x=−+
. D.
32
1
x
y
x
=
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đ 101
Câu 14. Đạo hàm của hàm số
5
3yx x= +
ti
1x =
có giá trị bng
A.
15
2
. B.
6
. C.
4
. D.
13
2
.
Câu 15. Hàm số nào sau đây gián đoạn ti
2x =
?
A.
42
21yx x=−+
B.
tanyx=
. C.
34
2
x
y
x
=
. D.
sinyx=
.
Câu 16. Cho hàm số
( )
2
50
10
=
+>
x khi x
fx
x khi x
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số gián đoạn ti
0x =
. B. Hàm số liên tc trên
.
C. Hàm số gián đoạn ti
1x =
. D. Hàm số liên tc ti
0
x =
.
Câu 17. Tính
32
5
1
21
lim
21
x
xx
x
→−
++
+
.
A.
1
2
. B.
2
. C.
2
. D.
1
2
.
Câu 18. Phương trình tiếp tuyến của đồ th hàm s
21
3
x
y
x
=
tại điểm có hoành độ
4x =
là:
A.
7 5.
yx= +
B.
5 13.
yx=−−
C.
5 27.yx
=−+
D.
5 7.yx
=−+
Câu 19. Cho hàm số
( )
32 2
1
23
3
f x x mx x m= + ++
,
m
là tham số. Tính
( )
1
f
.
A.
44m +
. B.
64m +
. C.
2
10
2
3
mm++
. D.
2
43mm++
.
Câu 20. Cho hàm số
( )
1fx x= +
. Tính giá trị
(
)
3f
.
A.
1
4
. B.
1
. C.
2
. D.
1
2
.
Câu 21. Hàm số
( )( )
12yx x=+−
có đạo hàm là
A.
21yx
=
. B.
3y
=
. C.
1y
=
. D.
21yx
= +
Câu 22. Kết qu ca gii hn
2
2
4
lim
2
x
x
x
bng
A.
2
. B.
4
. C.
0
. D.
4
.
Câu 23. Giá trị ca
( )
2
1
lim 2 3 1
x
xx
−+
bng
A.
+∞
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Câu 24. Cho hình hp
ABCDEFGH
(tham khảo hình v). Tính tổng ba véctơ
AB AD AE++
  
ta được
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Hưng Nhân, Thái Bình, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm