Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Gia Lai

Trang 1/6 - Mã đề 401
SỞ GD & ĐT GIA LAI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 6 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Cho hàm số
32
1
(3 2) 1
3
y x x m xm= + + ++
(với m là tham số). Tìm m để y’ > 0 với mọi x
thuộc đoạn [2; 5] ?
A.
1
3
m >−
. B.
1
3
m <−
. C.
2
3
m <
. D.
2
3
m
>−
.
Câu 2: Nếu
thì
3
1
lim
38+
n
u
tính theo
M
bằng
A.
1
8+M
. B.
3
1
38
+M
. C.
1
58+M
. D.
3
1
22+M
.
Câu 3: Cho
( ) ( )
00
lim , lim
xx xx
f x a gx b
→→
= =
. Chọn kết luận sai trong các kết luận sau
A.
( )
(
)
0
lim
22
=
xx
fx
a
gx b
. B.
( ) ( )
0
lim .3 3
=


xx
f x g x ab
.
C.
( ) ( )
0
lim 2 2
+=+


xx
f x gx a b
. D.
(
)
0
3
3
lim 8 2
=
xx
fx a
.
Câu 4: Cho cấp số cộng
( )
n
u
, biết:
34
5, 6=−=uu
. Lựa chọn đáp án đúng.
A.
9= d
B. d=21 C.
5= d
D.
11=d
Câu 5: Xác định x để 3 số 5x-1;
24.
x
; 5x+1 lập thành một cấp số nhân.
A.
1
3
= ±
x
. B.
1= ±x
C. x=100. D.
13= ±x
.
Câu 6: Cho hàm số
( )
3
1= 44.
fx x x +−
Mệnh đề sai là:
A. Hàm số
( )
fx
liên tục trên
.
B. Phương trình
( )
0fx=
có ít nhất hai nghiệm trên khoảng
1
3;
2



.
C. Phương trình
( )
0fx=
không có nghiệm trên khoảng
(
1);
−∞
.
D. Phương trình
( )
0fx=
có nghiệm trên khoảng
( )
2;0
.
Câu 7: Đạo hàm của hàm số y=2020sinx-2021cosx là:
A. y’=-2020cosx+2021sinx B. y’=2020cosx-2021sinx
C. y’=-2020cosx-2021sinx D. y’=2020cosx+2021sinx
Câu 8: Cho tứ diện ABCD. Gọi M N lần lượt trung điểm của AB CD. Tìm giá trị của m
thích hợp điền vào đẳng thức vectơ:
( )
= +
  
MN m AC BD
Mã đề 401
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề 401
A.
1
2
=m
B. m = 3 C. m = 2 D.
1
3
=m
Câu 9: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ AB = x, BC = y, CC’ = z. Nếu AC’ = BD’ = B’D =
2 22
++xyz
thì hình hộp là:
A. Hình hộp thoi. B. Hình hộp chữ nhật.
C. Hình lập phương. D. Hình hộp đứng.
Câu 10: Đạo hàm hai lần hàm số y=tanb theo biến b ta được:
A.
2
'' 2 tan (1 tan )= ybb
B.
2
'' 2 tan (1 tan )=−+y bb
C.
2
'' 2 tan (1 tan )=−−y bb
D.
2
'' 2 tan (1 tan )= +ybb
Câu 11:
3
2
1
1
lim
+
x
x
xx
bằng
A.
1
B.
1
3
C.
0
D.
+∞
Câu 12: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tìm mệnh đề đúng.
A.
.'' ACAAADAB =++
B.
.'
' ADAA
ADAB =+
+
C.
.''
ABAAADAB =
++
D.
.' ADAAADAB =++
Câu 13: Cho hình lăng trụ tam giác
.' ' 'ABC A B C
. Đặt
',,,w,= = = =
   
AA x AB y AC z BC
trong các
đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?
A.
w0+++ =

xyz
B.
w++=
 
xyz
C.
= +

x yz
D.
w0−+ =
 
yz
Câu 14: Cho biết khai triển (1+2x)
2020
=a
0
+a
1
x+a
2
x
2
+…+a
2020
x
2020
.
Tng S=a
1
+2a
2
+….+2020a
2020
có giá trị bằng:
A. 2020.3
2018
B. 2020.3
2019
C. 4039.3
2018
D. 4040.3
2019
Câu 15: H số c của tiếp tuyến với đồ thị hàm số f(x)=12x
3
tại điểm M(-3; -324) là:
A. -395 B. -297 C. 395 D. 324
Câu 16: Cho cấp số cng
( )
n
u
, biết
1
5, 3d=−=u
. S 280 là số hạng thứ bao nhiêu?
A. Số thứ 96 B. Số thứ 21 C. Số thứ 25 D. Số thứ 14
Câu 17: Đạo hàm của hàm số
sina cos
sina-cos
+
=
a
y
a
theo biến a là:
A.
2
2
'
(sina-cos )
=y
a
B.
2
2
'
(sina+cos )
=y
a
C.
2
2
'
(sina+cos )
=y
a
D.
2
2
'
(sina-cos )
=y
a
Câu 18: Một chất điểm chuyển động có phương trình s=2020t
2
+2019 (t tính bằng giây, s tính bằng
mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t
0
=3(giây) bằng:
A. 12313m/s B. 12120m/s C. 12345m/s D. 12122m/s
Câu 19: Trong c¸c mÖnh ®Ò dưíi ®©y chØ cã mét mÖnh ®Ò ®óng. H·y chØ ra b»ng c¸ch khoanh trßn
sè thø tù trưíc mÖnh ®Ò ®ã.
A. Cho hai ®ưêng th¼ng song song, ®ưêng th¼ng nµo vu«ng gãc víi ®ưêng th¼ng thø nhÊt th×
còng vu«ng gãc víi ®ưêng th¼ng thø hai.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề 401
B. Hai ®ưêng th¼ng ph©n biÖt vu«ng gãc víi nhau th× chóng c¾t nhau.
C. Trong kh«ng gian, hai ®ưêng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®ưêng th¼ng thø ba th× song
song víi nhau.
D. Hai ®ưêng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®ưêng th¼ng thø ba th× vu«ng gãc víi nhau.
Câu 20: Cho cấp số cng
( )
n
u
, biết:
12
4, 3= = uu
. Lựa chọn đáp án đúng.
A.
3
7=u
B.
3
6=
u
C.
3
11=u
D.
3
10= u
Câu 21: Cho các câu:
1. Nếu hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
( )
;
ab
( ) ( )
.0fa fb<
thì tồn tại
( )
0
;x ab
sao
cho
( )
0
0fx =
.
2. Nếu hàm s
( )
y fx=
liên tc trên
[ ]
;ab
( ) ( )
.0fa fb<
thì phương trình
( )
0
fx=
có nghim.
3. Nếu hàm số
( )
y fx=
liên tục, đơn điệu
[ ]
;ab
( ) ( )
.0fa fb<
thì phương trình
( )
0
0fx =
nghiệm duy nhất thuộc
(
)
;ab
.
Trong ba câu trên :
A. Có đúng một câu sai. B. Cả ba câu đều đúng.
C. Có đúng hai câu sai. D. Cả ba câu đều sai.
Câu 22: Tính
2021
2020 1
lim
2
+∞
+
+
x
x
x
. Kết quả là:
A.
2
B.
0
C.
1
D.
3
Câu 23: Cho hàm số
()y fx=
có đồ thị là (C) và điểm
000
(; )Mxy
thuộc (C). Phương trình tiếp
tuyến của (C) tại
0
M
A.
'
0 00
( ).( )y fx xx y= −+
B.
'
0 00
( ).( )
y fx xx y= −−
C.
'
00
( ).y y fx x−=
D.
'
00
( ).( )
y fx xx
=
Câu 24:
3
2
2
22
lim
2
x
x
x
→−
+
bằng:
A.
2
2
B.
2
2
C.
32
2
D.
2
2
Câu 25: Cho hàm số
( )
fx
xác định trên
[ ]
;.ab
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Nếu phương trình
( )
0fx=
có nghiệm trong khoảng
( )
;ab
thì hàm số
( )
fx
phải liên tục trên
( )
;ab
.
B. Nếu hàm số
( )
fx
liên tục trên
[ ]
;ab
( ) ( )
0fafb
>
thì phương trình
( )
0fx=
không có
nghiệm trong khoảng
( )
;ab
.
C. Nếu
( ) ( )
0fafb<
thì phương trình
( )
0
fx=
có ít nhất một nghiệm trong khoảng
( )
;ab
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Gia Lai

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Gia Lai vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập, ôn tập cho thi học kì 2 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Gia Lai để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Gia Lai, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm