Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 Sở GDKHCN tỉnh Bạc Liêu

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang
1
/
7
- đề 207
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GDKHCN BẠC LIÊU KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2019 2020
Môn kiểm tra: Toán 12
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề gồm có 07 trang)
đ 207
Họ, tên học sinh: ..........................................................................; Số báo danh: .........................
Câu 1: Gọi
1 2
,z z
hai nghiệm phức của phương trình
2
2 10 0z z
. Tính
1 2
A z z
.
A.
20
. B.
. C.
10
. D.
2 10
.
Câu 2: Các căn bậc hai của số thực
7
A.
7
. B.
7i
. C.
7
. D.
7i
.
Câu 3: Phần ảo của số phức
2 3z i
A.
3
. B.
2
. C.
3i
. D.
3
.
Câu 4: Họ tất cả các nguyên m của m s
2
cosf x x
A.
sin 2
2 4
x x
C
. B.
sin 2
2
x
x C
. C.
sin 2
2 4
x x
C
. D.
cos2
2 4
x x
C
.
Câu 5: Họ tất cả các nguyên m của m s
2
6
cos
f x
x
A.
6cot x C
. B.
6 tan x C
. C.
6cot x C
. D.
6 tan x C
.
Câu 6: Trong không gian
Oxyz
, đường thẳng
2
: 1
3 4
x t
d y
z t
một vectơ chỉ phương
A.
1
1;0; 4u
. B.
2
1; 1; 4u
. C.
3
2; 1;3u
. D.
4
1;0;4u
.
Câu 7: Nếu
f x
liên tục trên đoạn
1;2
2
1
6f x dx
thì
1
0
3 1f x dx
bằng
A.
2
. B.
1
. C.
18
. D.
3
.
Câu 8: Tích phân
1
2020
0
x dx
kết quả
A.
1
2020
. B.
1
. C.
0
. D.
1
2021
.
Câu 9: Số phức
,z a bi a b
điểm biểu diễn như hình vẽ bên dưới. m
a
b
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang
2
/
7
- đề 207
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A.
4, 3a b
. B.
3, 4a b
. C.
3, 4a b
. D.
4, 3a b
.
Câu 10: Cho số phức
2
5 3z i i
. Khi đó môđun của số phức
z
A.
29z
. B.
3 5z
. C.
5z
. D.
34z
.
Câu 11: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
4
x
f x
A.
4
ln 4
x
C
. B.
1
4
x
C
. C.
1
4
1
x
C
x
. D.
4 ln 4
x
C
.
Câu 12: Hình
H
giới hạn bởi các đường
, ,y f x x a x b a b
trục
Ox
. Khi quay
H
quanh trục
Ox
ta được một khối tròn xoay thể tích tính bằng công thức sau
A.
b
a
V f x dx
. B.
b
a
V f x dx
. C.
2
b
a
V f x dx
. D.
b
a
V f x dx
.
Câu 13: Diện tích hình phẳng (phần gạch sọc) trong hình sau bằng
A.
3
2
1
2 3S x x dx
. B.
3
2
1
2 3S x x dx
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang
3
/
7
- đề 207
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
C.
3
2
1
2 3S x x dx
. D.
3
2
1
4 3S x x dx
.
Câu 14: Cho
5
2
10f x dx
. Khi đó
5
2
2 4 f x dx
bằng
A.
144
. B.
144
. C.
34
. D.
34
.
Câu 15: Cho số phức
z
thỏa mãn
1 1 3 0i z i
. Phần thực của số phức
1w iz z
bằng
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
4
.
Câu 16: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
sinf x x
A.
tanF x x C
. B.
cosF x x C
. C.
cosF x x C
. D.
cosF x x C
.
Câu 17: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
2 3
: 5 4
6 7
x t
d y t
z t
điểm
1;2;3A
. Phương
trình mặt phẳng qua
A
vuông góc với
d
A.
3 4 7 10 0x y z
. B.
3 4 7 10 0x y z
.
C.
2 5 6 10 0x y z
. D.
2 3 10 0x y z
.
Câu 18: Cho hai số phức
1
2 3z i
2
3z i
. Số phức
1 2
2z z
phần ảo bằng
A.
1
. B.
3
. C.
7
. D.
5
.
Câu 19: Cho
,f x g x
các hàm số liên tục xác định trên
. Trong các mệnh đề sau, mệnh
đề nào sai?
A. .
5 5f x dx f x dx
B.
. .f x g x dx f x dx g x dx
.
C.
f x g x dx f x dx g x dx
. D.
f x g x dx f x dx g x dx
.
Câu 20: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
2;4; 1I
0;2;3A
. Phương trình mặt cầu có
tâm
I
đi qua điểm
A
A.
2 2 2
2 4 1 2 6x y z
. B.
2 2 2
2 4 1 2 6x y z
.
C.
2 2 2
2 4 1 24x y z
. D.
2 2 2
2 4 1 24x y z
.
Câu 21: Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng đi qua điểm
1; 2;2A
vectơ pháp tuyến
3; 1; 2n
phương trình
A.
3 2 1 0x y z
. B.
2 2 1 0x y z
. C.
3 2 1 0x y z
. D.
2 2 1 0x y z
.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 Sở GDKHCN tỉnh Bạc Liêu

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 Sở GDKHCN tỉnh Bạc Liêu vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 Sở GDKHCN tỉnh Bạc Liêu để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 Sở GDKHCN tỉnh Bạc Liêu, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 98
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm