Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Chuyên Quốc học Huế

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
Tổ Toán Môn thi: Toán Lớp: 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
-------------------------
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (32 câu, 8,0 điểm).
Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho điểm
5; 10;5A
hai đường thẳng
1 2
1 3
: 2 2 ; : 1 .
1 1
x t x t
y t y t
z t z t
Biết rằng trên đường thẳng
1
tồn tại điểm
B
sao cho trung
điểm của đoạn thẳng
AB
thuộc đường thẳng
Tính độ dài đoạn thẳng
.AB
A.
2 7.
B.
2 77.
C.
7 11.
D.
35.
Câu 2: Cho hàm số
y f x
thỏa mãn
0f x
2
0, .f x f x x
Biết
1 1,f
tính giá
trị của
2 .f
A.
2 3.f
B.
2 0.f
C.
2 2.f
D.
1
2 .
2
f
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
mặt phẳng
: 2 2 3 0x y z
cắt mặt cầu
tâm
1; 3;2I
theo giao tuyến đường tròn chu vi bằng
4 .
Tính bán kính
R
của mặt
cầu
.S
A.
2 2.R
B.
2.R
C.
20.R
D.
3.R
Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho hai đường thẳng
1 2
1 2 4 5
: ; : 2
1 3 2
x t x t
y t y t
z t z t
mặt phẳng
: 3 2 4 0.x y z
Viết phương trình đường thẳng
nằm trong mặt phẳng
cắt cả hai đường thẳng
1 2
, .
A.
1
3 2
: .
9 1 3
y
x z
B.
2
8 1
: .
1 1 2
y
x z
C.
4
: .
3 1 3
y
x z
D.
6 1
: .
5 1 1
y
x z
Câu 5: Cho số phức
2 3 .z i
Tìm phần ảo
b
của
.z
A.
2.b
B.
3.b
C.
3.b
D.
3 .b i
Câu 6: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
1
f x
x
trên khoảng
0;
A.
ln .F x x C
B.
2
1
.F x C
x
C.
ln .F x x C
D.
2
1
.F x C
x
Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho hai điểm
2;3; 3 , 2;2; 1A B
đường thẳng
2 2
: .
1
x t
y t
z t
Gọi
mặt phẳng chứa hai điểm
,A B
song song với đường thẳng
.
Biết phương trình mặt phẳng
dạng
1 0, ; ; .ax by cz a b c
Tính
2 3 .T a b c
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A.
4.T
B.
1.T
C.
8.T
D.
2.T
Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho tam giác
OBC
đều cạnh
a
nằm trong mặt
phẳng
,Oxy
với
.B Ox
Dựng
1 1 1
, ,OO BB CC
cùng vuông góc với mặt phẳng
OBC
sao
cho
1 1
2 ,OO a BB a
diện tích tam giác
1 1 1
O B C
đạt giá trị nhỏ nhất. Giả sử giá trị nhỏ
nhất đó
2
.ma
Khi đó, giá tr của
m
thuộc khoảng nào sau đây, biết tọa đ các điểm
1 1 1
, ,O B C
đều không âm?
A.
1
0; .
2
B.
1
;1 .
2
C.
3
1; .
2
D.
3
;2 .
2
Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho mặt phẳng
2 2 2 2
: 0 0 .ax by cz d a b c d
Tính khoảng cách từ gốc tọa độ
O
đến mặt
phẳng
.
A.
2 2 2
.
d
a b c
B.
2 2 2
.
d
a b c
C.
2 2 2
.
a b c d
a b c
D.
2 2 2
.
a b c d
a b c
Câu 10: Th tích
V
của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
, 0, 0, 1
x
y xe y x x
quanh trục
A.
2.V e
B.
2
.V e
C.
2 .V e
D.
9
.
4
V
Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
tìm tọa độ một vectơ pháp tuyến của măt phẳng
: 2 5 1 0.x y z
A.
1;2;5 .
B.
1;5; 1 .
C.
1; 2;5 .
D.
1; 2; 1 .
Câu 12: Tìm hàm số
f x
biết rằng
d
2
sin2 cos2 .
x
f x x x x e C
A.
2
1 1 1
cos2 sin 2 .
2 2 2
x
f x x x e
B.
2
2cos2 2sin 2 2 .
x
f x x x e
C.
2
1 1 1
cos2 sin2 .
2 2 2
x
f x x x e
D.
2
2cos2 2sin2 2 .
x
f x x x e
Câu 13: Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Cho số phức
z
bất kì, khi đó số phức
z z
số thực.
B. Số
0
vừa số thực vừa số thuần ảo.
C. Cho số phức
z
bất kì, khi đó
2
2
.z z
D. Cho số phức
z
bất kì, khi đó số phức
z z
số thuần ảo.
Câu 14: t
d1 ,x x x
nếu đặt
1t x
thì
d1x x x
bằng
A.
d .xt x
B.
d2 1 .t t
C.
d
2 2
2 1 .t t t
D.
d
2
1 .t t t
Câu 15: Cho
a
số thực dương thỏa mãn
d
2
1
.
1
a
x
a
x
x a
e
Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.
3
1; .
2
a
B.
3
;2 .
2
a
C.
5
2; .
2
a
D.
5
;3 .
2
a
Câu 16: Cho hàm số
y f x
liên tục trên đoạn
0;2020
, thỏa mãn
0f x
. 2020 1, 0;2020 .f x f x x
Khi đó
d
2020
0
1
1
x
f x
bằng
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A.
1010.
B.
1
.
2020
C.
4040.
D.
2020.
Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho đường thẳng
1
1 1
:
1 2 1
y
x z
mặt cầu
2 2 2
: 2 4 2 3 0.S x y z x y z
Viết phương trình mặt phẳng
chứa đường thẳng
cắt mặt cầu
theo giao tuyến đường tròn bán kính lớn nhất.
A.
: 3 1 0.x y z
B.
: 2 3 2 0.x y z
C.
: 3 1 0.x y z
D.
: 0.x z
Câu 18: Trong không gian với hệ tọa đ
,Oxyz
cho vectơ
3 3 3a i j k
(với
, ,i j k
ba vectơ
đơn vị). Tìm tọa độ của vectơ
.a
A.
3;3;3 .a
B.
3; 3; 3 .a
C.
3; 3;3 .a
D.
3;3;1 .a
Câu 19: Gọi
S
diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm s
2
2y x
3 .y x
Xác
định mệnh đề đúng.
A.
2
2
1
3 2 .S x x x
d
B.
2
2
1
3 2 .S x x x
d
C.
2
2
1
2 3 .S x x x
d
D.
2
2
1
3 2 .S x x x
d
Câu 20: Cho parabol
2
:P y x
đường thẳng
: 1 4.y k x
Để diện tích nh phẳng giới hạn
bởi parabol
P
đường thẳng
đạt giá trị nhỏ nhất thì điểm
;3M k
thuộc đường
thẳng phương trình nào sau đây?
A.
2 1 0.x y
B.
2 1 0.x y
C.
2 1 0.x y
D.
2 1 0.x y
Câu 21: Diện tích
S
của hình phẳng
H
giới hạn bởi đồ thị hàm số
,y f x
trục hoành 2
đường thẳng
,x a x b
(với
a b
)
A.
d .
b
a
S f x x
B.
d .
b
a
S f x x
C.
2
d .
b
a
S f x x
D.
d .
b
a
S f x x
Câu 22: Cho
H
hình phẳng giới hạn bởi đường cong
y x
nửa đường tròn có phương
trình
2
4y x x
với
0 4x
(phần đậm trong hình vẽ. Tính diện tích
S
của hình
.H
A.
8 9 3
.
6
S
B.
4 15 3
.
24
S
C.
10 9 3
.
6
S
D.
10 15 3
.
6
S
Câu 23: Tìm phần thực
a
của số phức
z
thỏa mãn
1 3 . 2 .iz i z i
A.
1.a
B.
0.a
C.
1.a
D.
5.a
Câu 24: Cho hàm số
f x
đạo hàm trên đoạn
1;2 .
Biết
 
1 1, 2 2f f
2
1
d 3.f x x
Khi
đó
2
1
dxf x x
bằng
A.
0
B.
4.
C.
2.
D.
3.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 trường THPT Chuyên Quốc học Huế

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Chuyên Quốc học Huế vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Chuyên Quốc học Huế để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Chuyên Quốc học Huế, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm