Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Trần Phú, Hà Nội

Trang 1/12 - Mã đề thi 001
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ - HOÀN KIẾM
Đề kiểm tra có 6 trang
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề 001
Họ, tên thí sinh: ..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Trong không gian Oxyz , phương trình đường thẳng d đi qua điểm
(1; 6;4)
A
song song với
đường thẳng
2
4
5
x t
d y t
z t
là:
A.
1 6 4
1 1 1
x y z
B.
1 6 4
2 4 5
x y z
C.
1 1 1
1 6 4
x y z
D.
2 4 5
1 1 1
x y z
Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d phương trình
1 2
3
2
x t
y
z t
, một vecto chỉ phương
của d có toạ độ là:
A.
(1;3;2)
B.
(2;0; 1)
C.
D.
(3;3;1)
Câu 3: Nếu
15
5
( ) 30
f x dx
thì
3
1
(5 )f x dx
bằng
A.
15
B.
6
C.
10
D.
5
Câu 4: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị các hàm số y = x
2
, y = 0, x = 1 bằng
A.
1
2
B.
1
3
C.
3
D.
1
Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng
3
:
3 1 1
x y z
d
mặt phẳng
( ): 2 1 0
P x z
.
Gọi
là đường thẳng nằm trên (P), cắt và vuông góc với d, đường thẳng
có phương trình là:
A.
3 2
1 5
2
x t
y t
z t
B.
3 1
1 5
2
x t
y t
z t
C.
3 2
1 5
2
x t
y t
z t
D.
3
1 5
2 2
x t
y t
z t
Câu 6: Cho hàm số
( )f x
liên tục trên R. Biết
(4) 4, (1) 3
f f
. Tính
4
1
'( )f x dx
bằng
A.
12
B. 7 C.
1
D.
1
Câu 7: Cho
( )F x
là một nguyên hàm của hàm số
1
( ) sin
4 1
f x x
x
. Biết
(0) 5
F
, tính
( )
F
A.
5
5 ln(4 1)
4
B.
5
7 ln(4 1)
4
C.
1
5 ln(4 1)
4
D.
1
7 ln(4 1)
4
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/12 - Mã đề thi 001
Câu 8: Cho số phức
z
thoả mãn
3 4 5z z i
. Phần ảo của z là
A.
1
B.
5
2
C.
1
D.
5
2
Câu 9: Cho số phức
( , )z a bi a b R
thoả mãn
1
z z i
. Nếu
2z i
nhỏ nhất thì
2 3a b
bằng
A. -1 B.
5
C. 1 D.
5
Câu 10: Trong không gian Oxyz , cho
(1;4; 2) ( 5; 2;8)
A B
, phương trình mặt cầu đường kính AB là:
A.
2 2 2
( 3) ( 3) ( 5) 172
x y z
B.
2 2 2
( 2) ( 1) ( 3) 172
x y z
C.
2 2 2
( 2) ( 1) ( 3) 43
x y z
D.
2 2 2
( 2) ( 1) ( 3) 43
x y z
Câu 11: Cho
A(4;1;-1), B(2;1;0), C(5;-1;4)
Toạ độ điểm D thoả mãn ABCD là hình bình hành là
A.
B.
C.
1
(3;1; )
2
D.
9 5
( ;0; )
2 2
Câu 12: Cho số phức
5
3 2
4
z i
i
. Phần thực của z là
A.
29
17
B.
17
4
C.
7
D.
71
17
Câu 13: Cho số phức
z
thoả mãn
5
z
. Môđun của số phức
(4 )z i
bằng
A.
5 17
B.
5 17
C.
20
D.
15
Câu 14: Tìm
( 2 )
x x
e dx
được kết quả là
A.
2
ln 2
x
x
e
B.
2
ln 2
x x
e
C
C.
2
ln 2
x
x
e C
D.
2 ln 2
x x
e C
Câu 15: Cho số phức
z
có phần thực bằng 3, phần ảo là số thực dương,
13
z
. Số phức
z
bằng
A.
3 2i
B.
3 2i
C.
3 2i
D.
3 2i
Câu 16: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) chứa 2 điểm
(1;4;0), N(2; 1;3)
M
song song
với đường thẳng d là giá của vectơ
a
. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có toạ độ là
A. (4; 1; -5) B.
( 26;23; 11)
C.
(23; 11; 26)
D. (1; -5; 3)
Câu 17: Trong không gian Oxyz , mặt cầu
2 2 2
( ) 4 8 6 3 0
S x y z x y z
có tâm I, toạ độ điểm
I
A.
( 4;8; 6)
B.
( 2;4; 3)
C.
(2; 4;3)
D.
(4; 8;6)
Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng
( ) 2 4 0
P x y z
mặt phẳng
( ) 4 2 5 0
Q x y mz
. Giá trị của m để mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng (Q) là:
A.
0m
B.
10m
C.
2m
D.
1m
Câu 19: Cho số phức
z
thoả mãn
2 7 8z zi i
. Phần thực của
z
bằng
A.
22
5
B.
9
5
C.
9
5
D.
22
5
Câu 20: Trong không gian Oxyz . mặt phẳng (P) đi qua điểm
(1;4; 5)
A
vuông góc với đường thẳng
d
1
2 1
x y
z
có phương trình:
A.
2 2 0x y
B.
4 5 1 0x y z
C.
4 5 40 0x y z
D.
2 7 0x y z
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/12 - Mã đề thi 001
Câu 21: Cho
2020
1
ln
e
e
dx
x x
. Nếu đặt
ln x u
thì
2020
1
ln
e
e
dx
x x
bằng
A.
2020
e
e
udu
B.
2020
1
e
e
du
u
C.
2020
1
udu
D.
2020
1
1
du
u
Câu 22: Cho
2
7
0
sin cos x xdx
. Đặt
sin x t
thì
2
7
0
sin cos x xdx
bằng
A.
2
7
0
t dt
B.
1
7
0
cost xdt
C.
1
7
0
t dt
D.
2
7
0
cos
t xdx
Câu 23: Trên tập số phức, cho phương trình
2
0z z m
với tham số
m R
. Gọi S tập các giá trị
nguyên của m thuộc
10;10
sao cho phương trình đó hai nghiệm phân biệt
1 2
;z z
đồng thời thoả
mãn
1 1
z z
2 2
z z
Tập S có số phần tử là
A.
4
B.
6
C.
0
D.
11
Câu 24: Trong không gian Oxyz cho
(5; 1;4)
M
. Toạ độ điểm M’ hình chiếu của M lên mặt phẳng
Oxy là
A.
B.
(5;0;4)
C.
(0; 1;4)
D.
(0;0;4)
Câu 25: Cho số phức z được biểu diễn hình học bởi điểm M(-4; 3) trên mặt phẳng toạ độ Oxy. Số phức z
bằng
A.
4 3z i
B.
4 3z i
C.
4 3i
D.
4 3z i
Câu 26: Cho số phức
z
thoả mãn
1 3
z
. Tập hợp điểm M biểu diễn số phức z trên mặt phẳng toạ độ
Oxy là
A. Đường tròn tâm I(-1; 0), bán kính R = 3 B. Đường tròn tâm I(-1; 0), bán kính R = 9
C. Đường tròn tâm I(1; 0), bán kính R = 9 D. Đường tròn tâm I(1; 0), bán kính R = 3
Câu 27: Cho
(3) (3) 5, (1) (1) 4
f g f g
3
1
( ) '( ) 20
f x g x dx
. Tính
3
1
'( )g( )f x x dx
bằng
A.
11
B.
1
C.
0
D.
11
Câu 28: Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số
x
e , y=100lnx, 1, x= 5
y x
. Diện tích miền
hình phẳng trên được tính theo công thức
A.
5
x
1
100ln e
x dx
B.
5
x
1
(e 100ln )x dx
C.
5
x
1
(100ln e )x dx
D.
5
x
1
(100ln e )x dx
Câu 29: Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số
x
e , 0, 0, x= 1
y y x
. Quay miền hình
phẳng trên quanh trục Ox được vật thể tròn xoay có thể tích là
A.
2
( 1)
2
e
B.
2
( 1)
2
e
C.
( 1)
2
e
D.
( 1)
2
e
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 trường THPT Trần Phú, Hà Nội

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Trần Phú, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn, có thêm tài liệu ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Trần Phú, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Trần Phú, Hà Nội, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 309
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm