Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang 1/5 - đề 152
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
KỲ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020
ĐỀ THI MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
(Đề thi gồm 5 trang)
đề thi
152
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1. Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz
, cho
;0;0A a
,
0; ;0B b
,
0;0;C c
,
0abc
. Khi đó
phương trình mặt phẳng
ABC
là:
A.
B.
1
x y z
b a c
.
C.
. D.
.
Câu 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
x y z( ) : 2 3 2020 0;
đường
thẳng
x y z
d
1 1 3
:
1 2 3
. Góc giữa đường thẳng
d
mặt phẳng
( )
là:
A.
60 .
B.
45 .
C.
30 .
D.
90 .
Câu 3. Phương trình
2
0z az b
một nghiệm phức
1 2z i
. Tổng 2 số
a
b
bằng:
A.
3
B. 3 C.
4
D.
0
Câu 4. Tìm tất cả các giá trị thực của tham s
m
sao cho hàm số
3 2
6 1y x x mx
đồng biến trên khoảng
0;
?
A.
0m
. B.
12m
. C.
0m
. D.
12m
.
Câu 5. Cho vectơ
1;3;4a
, tìm vectơ
b
cùng phương với vectơ
a
A.
B.
2; 6; 8 .b
C.
2; 6; 8 .b
D.
2; 6;8 .b
Câu 6. Tính diện tích hình phẳng giởi hạn bởi đồ thị hàm số
3
y x x
đồ thị hàm số
2
y x x
A.
1
12
B.
1
8
C.
1
4
D.
1
16
Câu 7. Cho các điểm
1;1; 2I
đường thẳng
1
: 3 2
2
 
x t
d y t
z t
. Phương trình mặt cầu
S
tâm
I
cắt
đường thẳng
d
tại hai điểm
,A B
sao cho tam giác
IAB
vuông là:
A.
2 2 2
1 1 2 9. x y z
B.
2 2 2
1 1 2 36. x y z
C.
2 2 2
1 1 2 3. x y z
D.
2 2 2
1 1 2 9. x y z
Câu 8. Cho số phức
z
thỏa
2 2z i
. Môđun của số phức
2016
z
là:
A.
3024
2
. B.
4032
2
. C.
6048
2
D.
2016
2
.
Trang 2/5 - đề 152
Câu 9. Giả s hàm số
( )f x
xác định liên tục trên đoạn
[0;1]
thỏa mãn
' '
( ) (1 ) 0;1f x f x x  
.Biết
(0) 1; (1) 41f f
Giá trị của tích phân
1
0
( )f x dx
A.
42
. B.
41
. C.
21
. D.
40
.
Câu 10. Cho một mặt cầu diện tích
S
, thể tích khối cầu đó
V
. Tính bán kính
R
của mặt cầu.
A.
4V
R
S
. B.
3
V
R
S
. C.
3V
R
S
. D.
3
S
R
V
.
Câu 11. Giả sử hàm số
f
liên tục trên đoạn
[0;2]
thỏa mãn
2
0
( ) 6f x dx
. Giá trị của tích phân
2
0
(2sin )cosf x xdx
A.
3
. B.
3
. C.
6
. D.
6
.
Câu 12. Gọi
A
điểm biểu diễn số phức
z
,
B
điểm biểu diễn số phức
z
. Trong các khẳng định sau
khẳng định nào sai ?
A. A B đối xứng nhau qua trục hoành. B. A B trùng gốc tọa độ khi
0z
.
C. A B đối xứng qua gốc tọa độ. D. Đường thẳng AB đi qua gốc tọa độ.
Câu 13. Cho hàm số
3 2
3:C y x x
. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị
C
tại điểm
1;4M
A.
9 5.y x
B.
9 5.y x
C.
9 5.y x
D.
9 5.y x
Câu 14. Thể tích khối tam diện vuông
.O ABC
vuông tại
O
, 2OA a OB OC a
A.
3
2a
. B.
3
2
a
C.
3
6
a
D.
3
2
3
a
Câu 15. Tích hướng của hai vectơ
2;2;5 , 0;1; 2a b
trong không gian bằng
A.
12
. B.
14
. C.
10
. D.
13
.
Câu 16. Tập xác định của
2
f x log 3x 4
là?
A.
D 1; 
B.
4
D ;
3

C.
D 1; 
D.
D 1; 
Câu 17. Giá tr lớn nhất giá trị nhỏ nhất của m số
3
2
2 3 4
3
x
y x x
trên đoạn
4;0
lần lượt
vàM m
. Giá trị của tổng
M m
bằng bao nhiêu?
A.
4
3
M m
. B.
28
3
M m
. C.
4M m
. D.
4
3
M m
.
Câu 18. Phần thực của
2 3z i i
A.
3
B.
2
. C.
3
. D.
2
Câu 19. Trong mặt phẳng phức
Oxy
, các số phức
z
thỏa
5 3z i
. Nếu số phức
z
môđun nhỏ nhất t
phần ảo bằng bao nhiêu ?
A.
2
. B.
4
. C.
0
. D.
3
Câu 20. Một ô đang chạy với vận tốc 12m/s thì người i đạp phanh; t thời điểm đó, ô chuyển động
chậm dần đều với vận tốc
v(t) 6t 12 (m / s)
, trong đó t khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc đạp
phanh. Hỏi t lúc đạp phanh đến khi ô dừng hẳn, ô còn di chuyển được bao nhiêu mét ?
A.
6m
B.
0,4 m
C.
24 m
D.
12m
Câu 21. Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
( )
a
đi qua điểm
( )
1;2;3M
cắt các trục
, ,Ox Oy Oz
lần lượt tại
A
,
B
,
C
( khác gốc toạ độ
O
) sao cho
M
trực tâm tam giác
ABC
. Mặt phẳng
( )
a
phương trình là:
Trang 3/5 - đề 152
A.
3 2 10 0x y z+ + - =
. B.
2 3 14 0x y z+ + + =
.
C.
2 3 14 0x y z+ + - =
. D.
1 0
1 2 3
x y z
+ + - =
.
Câu 22. Một hình nón thiết diện qua trục một tam giác vuông cân cạnh góc vuông bằng
a
. nh diện
tích xung quanh của hình nón.
A.
2
2
2
a
. B.
2
2a
. C.
2
2 2
3
a
. D.
2
2
4
a
.
Câu 23. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng
  1
2 1
x x
y
x x
ì
- £
ï
=
í
- >
ï
î
nÕu
nÕu
2
10
3
y x x= -
a
b
. Khi
đó
2a b+
bằng
A.
15
B.
17
C.
18
D.
16
Câu 24. Trong không gian
Oxyz
cho hai vectơ
u
v
, khi đó
,u v
bằng
A.
B.
. .sin , .u v u v
C.
. .sin , .u v u v
D.
. .cos , .u v u v
Câu 25. Phương trình
1
1
3 2
9
x
x
bao nhiêu nghiệm âm?
A.
1
B.
3
C.
2
D.
0
Câu 26. Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
y ax
,
y bx
, 0a b
quay xung quanh trục
Ox
. Thể
tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:
A.
3
3
1 1
.
3 5
b
V
a
B.
5
3
.
5
b
V
a
C.
5
3
.
3
b
V
a
. D.
5
3
1 1
.
3 5
b
V
a
Câu 27. Hàm số
2
2ln 1f x x x x
đạt giá trị lớn nhất tại giá trị của x bằng:
A.
0
B.
2
C.
1
D.
e
Câu 28. Phương trình mặt cầu tâm
1; 2;3I
tiếp xúc với trục
Oy
là:
A.
2 2 2
1 2 3 8.x y z
B.
2 2 2
1 2 3 10.x y z
C.
2 2 2
1 2 3 9.x y z
D.
2 2 2
1 2 3 16.x y z
Câu 29. Cho hai điểm
,A B
phân biệt. Tập hợp tâm những mặt cầu đi qua
A
B
A. trung điểm của đoạn thẳng
AB
. B. đường thẳng trung trực của
AB
.
C. mặt phẳng song song với đường thẳng
AB
. D. mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng
AB
.
Câu 30. Cho đồ thị hàm số
( )y f x=
. Diện tích hình phẳng (phần đậm trong hình)
A.
0 1
2 0
( ) ( )S f x dx f x dx
-
= -
B.
C.
2 1
0 0
( ) ( )S f x dx f x dx
-
= +
D.
0 1
2 0
( ) ( )S f x dx f x dx
-
= +
Câu 31. Cho hàm số
( )f x
liên tục trên
số thực dương
a
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào
luôn đúng?

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập, ôn tập cho thi học kì 2 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2019-2020 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 125
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm