Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HC KÌ 2 LP 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
A. LISTENING (4pts)
1. Listen and write T (True) or F (False) (1pt)
T / F
1. Mai has a skipping rope.
2. Peter has a yo –yo.
3. Nam has a teddy bear.
4. Linda has a puzzle.
1. T 2. F 3. F 4. T
2. Listen and tick
(1pt)
1. a.
b.
c.
2. a.
b.
c.
3. a.
b.
c.
4. a.
b.
c.
1. b 2. c 3. a 4.a
3. Listen and number. (1pt)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. d 2. a 3. c 4. b
4. Listen and complete (1pt)
1. A: Who’s that woman?
B: She’s my ______________.
2. A: Is there a ______________.
B: Yes, there is.
3. A: Are there any ___________ in the room?
B: No, there arent.
4. A: Do you have a ____________?
B: Yes, I do.
1. Mother 2. ball 3. posters 4. pool
B. READING (2pts)
5. Look and read. Put a tick (
) or a cross (x) in the box (1pt)
1. Mary: Is this your pencil?
Mai: Yes, it is
2. Hello, My name’s Hoa.
3. Tony has a ball and a kite.
4. There is one bed in the room.
b
a
d
c
X
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. My poster is under the desk.
6. My mother is thirty-nine years
old.
3.x 4.
5.
6.
6. Read and circle. (1pt)
This is my bedroom. It is large and (1) ………... There is a pink bed next to the pink
window. There are two (2)……….… and two tables. There is a bookcase between the tables.
(3)……..……are many books on the bookcase. There is a yellow (4)…….....near the bed.
There are many (5)………..….on the wall. Can you count? How many pictures are there in
my bedroom?
1. A. nice B. small C. big
2. A. tables B. lamp C. lamps
3. A. That B. This C. There
4. A. wardrobes B. books C. fan
5. A. pictures B. poster C. map
2. C 3. C 4. C 5. A
C. Writing (2pts)
7: Look at the pictures. Write the words. (1pt)
0. lrure
ruler
1. eftarh
_ _ _ _ _ _
2. palen
_ _ _ _ _
3. iktehnc
_ _ _ _ _ _ _
4. rwrdeosab
_ _ _ _ _ _ _ _ _
1. Father 2. plane 3. kitchen 4. wardrobes
8: Reorder the words (1pt)
0. my / is / this / mother
=> This is my mother.
1. is / there / over / there / garden / a
=>…………………………………………
A

Đề thi hết năm lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát nội dung bài học giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 1. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Đánh giá bài viết
7 5.090
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm