Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2015 - 2016 theo Giáo trình Family and Friends 3 có file nghe + đáp án

8 8.093

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2015 - 2016 theo Giáo trình Family and Friends 3 có file nghe + đáp án với nhiều dạng bài tập hay và hữu ích dành cho các em học sinh tham khảo. Sau đây mời các em cùng thử sức nhé!

School:………………………………..

Name:……………………………….

Class: 3………

FINAL TERM EXAMINATION

FAMILY AND FRIENDS 3

School year: 2015 - 2016

Time allowed: 40 minutes

 

Marks

Listening

Reading and writing

Speaking

Q. 1

Q. 2

Q. 3

Q. 4

Q. 5

Q. 6

Q. 7

Q. 8

Q. 9

Q.10

                     

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number (1pt)

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

Question 2. Listen and colour (1pt)

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3
Question 3. Listen and draw the lines (1pt)

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

Question 4. Listen and tick (√) (1pt)

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 3

Question 5. Listen and complete (1pt)

I’ve got purple (1)....................... Let’s see what’s inside. Ah, I’ve got an apple. Mm, that’s good. I’ve got an egg and I’ve got some (2).................. I’ve got eight grapes. I’ve got an orange, I’ve got a (3) ......................, and I’ve got a pear. I haven’t got a (4)................. today.

PART II. READING AND WRITING (20 minutes)

Question 6: Look and read. Put a tick (√) or a cross (X) (1 pt)

 Đề thi học kì môn tiếng Anh lớp 3

Question 7: Read and check True (Tor False (F) (1 pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Anh

Question 8. Look at the pictures. Look at the words. Write the sentences. (1pt)

Đề thi cuối năm lớp 3 môn tiếng Anh

Question 9: Look and read. Choose the words to fill in the blanks (1 pt)

family       kitchen        balcony        living       room         bedroom

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

Đáp án Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 

FINAL TERM EXAMINATION

PART I. LISTENING: (20 minutes)

Question 1. Listen and number (1pt)

1. C         2. D          3. A          4. B

Question 2. Listen and colour (1pt)

1. yellow      2. green       3. blue        4. red

Question 3. Listen and draw the lines (1pt)

1. B       2. C     3. D        4. A

Question 4. Listen and tick (1pt)

1. B      2. B      3. A       4. A

Question 5. Listen and complete (1pt)

1. lunch box      2. grapes       3. sandwich         4. biscuit

PART II. READING AND WRITING (20 minutes)

Questions 6. Look and read. Put () or cross (X) in the box as example (1pt)

0. √      1. X      2. X       3.       4. X       5.

Question 7. Look and read. Write T (True) or F (False) as example (1pt)

0. T    1. F       2. T       3. T      4. F       5. F

Question 8. Look at the pictures. Look at the words. Write the sentences. (1pt)

1. This is my house.

2. Are these her trousers?

3. This is my sister’s bike.

4. This is a little chick.

5. I’ve got two sandwiches today.

Question 9: Choose the word from the box and write it next to numbers from 1- 4 (1pt)

0. family     1. livingroom     2. kitchen      3. bedroom       4. Balcony

------------

Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 3, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt...Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
8 8.093
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm