Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 2

4 5.913

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 cuối kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. 

LISTENING (4ms)

PART 1: Nghe và khoanh tròn (1m).

1. This is my……….

A. rubber B. school bag C. pencil

2. May I ………?

A. go out B. open the book C. sit down

3. What do you do at break time? - I play…………….

A. chess B. table tennis C. basketball

4. What colour is your pen?

A. red B. blue C. yellow

PART 2: Nghe và đánh dấu √ vào ô trống. 

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

PART 3: Nghe và đánh số (1m).

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

PART 4: Nghe và hoàn thành(1m).

blue   -   are    -     pens    -   black

Nam: What colour is your notebook?

Mai: It’s (1) __________________

Nam: Are those your (2) _____________?

Mai: No, they aren't. They here.

Nam: What colour _______________ your notebooks?

Mai: They're (4) ______________________

READING AND WRITING (4ms)

PART 1: Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất. (1m)

1. Hello, my .......... is Linda.

A. name B. is C. name’s

2. Đây là quyển sách của tớ.

A. This is my notebook. B. This is my book. C. That is my book.

3. How do you ....... your name?

A. what B. is C. spell

4. ......... this a library? - Yes, it is.

A. Is B. who C. What

PART 2: Đọc và đánh dấu tick vào Yes hoặc No (1m).

This is my school. It is beautiful. This is my classroom. It is small. That is the music room over there. It is old and small. And that is the library. It is old but large.

  Yes No
1. The school is beautiful.    
2. The classroom is small.    
3. The music room is old and big.    
4. The library is old but large.    

PART 3: Quan sát tranh và hoàn thành các câu sau

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

PART 4: Sắp xếp các từ đã cho theo thứ tự để tạo thành câu đúng (1m).

1. fine./ Thank/ I/ you/ am. => ....................................................................................................

2. do/ spell/ name/ how/ your/ you? => .......................................................................................

ANSWER KEY

Reading & Writing

Part 1. 1. c 2. c 3. c 4. a

Part 2. 1. Yes 2. Yes 3. No 4. Yes

Part 3. 1. Japan 2. Monday 3. Sing 4. chess

Part 4:

1. I am fine. Thank you.

2. How do you spell your name?

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được file nghe mp3, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
4 5.913
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm