Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

VnDoc. Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
XUAN KHANG 2 PRIMARY SCHOOL
Fullname:…………………………………………
Class: 3……………………….
THE SECOND SEMESTER TEST
ENGLISH 3
TIME: 40 minutes
PA
RT
1.
LISTENING
Question 1: Listen and number. (Nghe và đánh số) (1,25pts)
Question 2: Listen and tick the picture. (Nghe
chọn bức tranh đúng) (1,25pts)
Marks
Teacher’s comments
VnDoc. Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 3: Listen and chose the best answer. (Nghe và chọn đáp án đúng) (1,5pts)
1. How many maps are there in the living room?
A. There are two B. there are three
2. Are there any sofas in the room.
A.Yes, there are B. No, there aren’t
3. Do you have a robot?
A. No, I don’t B. Yes, I do
4. Her father is ………………….
A. young B. handsome
5. What does your mother look like?
B. she is nice B. she is young.
PART 2. READING AND WRITING
Question 4. Look and write (Nhìn và viết). (1,5pts).
a. _ _ _ _ b. _ _ _ _
.
c. _ _ _ _ _
Question 5: Read and match (1pt)
B
Key
a. Yes, I do.
b. Yes, there is.
c. He's thirty-seven.
d. It's my sister.
Question 6: Look, read and complete the text(2pts): nhìn tranh ,đọc và hoàn thành đoạn
văn với những từ trong khung.
Paper boats six flying kites skipping
VnDoc. Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
There are (1)………….children in the picture.
Two boys are (2)……………….
Two boys are playing with (3)…………………
What about the girls? What are they doing? One girl is cycling. And one girl is (4)………….
Question 7: Put the words in order (Xếp các từ thành câu hoàn chỉnh) (1,5)
1. toys/ What/ do/ like?/ do
- …………………………………………………………………………………….
2. old/ How/ your father?/ is
- …………………………………………………………………………………….
3. many/ How/fans/there?/are…………………………………………………
Mời các bạn vào tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-3

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Nhằm giúp các em học sinh có kì thi học kì 2 diễn ra hiệu quả nhất, ngoài học liệu về môn tiếng Anh lớp 3, VnDoc.com còn sưu tầm và đăng tải các học liệu môn Toán, Tiếng Việt...Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
3 2.309
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm