Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 có đáp án

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 2

Đề kiểm tra cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh có đáp án trên đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp học sinh lớp 4 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

⇔ Tham khảo thêm đề cương ôn tập Tiếng anh lớp 4 khác: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2019 - 2020 NEW

Lưu ý: Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

2. Circle the odd one out

1. A. animal B. tiger C. monkey D. elephant
2. A. green B. small C. red D. yellow
3. A. doctor B. engineer C. teacher D. job
4. A. bread B. rice C. hamburger D. mineral water
5. A. cinema B.zoo C.supermarket D. dress
6. A. pen B.stamp C.ruler D. bookshop
7. A. T-shirt B.blouse C.ten D. shorts
8. A. how B.who C.to D. where

3. Circle the correct answer A, B, C

1. I like milk very much…………………

A. It’s my favourite food.

B. It’s my favourite drink.

C. It’s my favourite food and drink.

2. I love animals. Let’s go to the………

A. supermarket

B. post office

C. zoo

3. ……… do you like tigers?

A. why

B. where

C. what

4. What ………….. is it? – It’s black

A. animal

B. colour

C. stamp

4. Reorder the words to make the sentences

1. monkeys/ because/ they/ like/ I/ can/ swing.

→ ……………………………………………………………..…

2. eight/ o’clock/ I/school/ to/ go/ at.

→……………………………………………………………..…..

3. go/ post office/ to/you/want/ to/ why/ the/ do?

→…………………………………………………………….…..?

4. much/ how/ are/ they?

→………………………………………………………………...?

5. Complete the dialogue .

Teacher - engineer - that - job - who

A: (1)………………..is this?

B: This is my mother.

A: What’s her (2) …………?

B: She’s a (3)……………….

A: Is (4)…………your father?

B: Yes.He’s an (5)………….

6. Look and complete the sentences

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

7. Read and complete

piano; from; goes; friend; likes; like;

This is my new (1)…………. Her name is Lena. She is ten years old. She is (2)………… America. She is a student at Ha Noi International School. She (3)………….. Music very much. She can play the (4)…………..and sing many Vietnamese songs. She (5)………….to the Music Club on Saturday.

⇔ Tham khảo đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 có file nghe khác: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2019 - 2020 HOT

ĐÁP ÁN

Bài 2: Circle the odd one out

1. A; 2. B; 3. D; 4. D; 5. D; 6. D; 7. C; 8. C;

Bài 3: Circle the correct answer A, B, C

1. B; 2. C; 3. A; 4. B;

Bài 4: Reorder the words to make the sentences

1. Like monkeys because they can swing.

2. I go to school at 8 o’ clock.

3. Why do you want to go to the post office?

4. How much are they?

Bài 5. Complete the dialogue.

1. Who 2. job 3. teacher 4. that 5. engineer

Bài 6. Look and complete the sentences

1. elephant 2. (the) zoo 3. chicken - food 4. T- shirts;

Bài 7. Read and complete

1 - friend; 2 - from; 3 - likes; 4 - piano; 5 - goes;

Hiện tại VnDoc.com chưa câp nhật được file nghe mp3 của Bài 1.

Mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh. Ngoài ra, bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, ....

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
352 70.244
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm