Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh

57 15.488

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 

Đề kiểm tra cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 gồm dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

⇔ Tham khảo thêm đề cương ôn tập Tiếng anh lớp 4 khác: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 NEW

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

2. Circle the odd one out

1. A. animal B. tiger C. monkey D. elephant

2. A. green B. small C. red D. yellow

3. A. doctor B. engineer C. teacher D. job

4. A. bread B. rice C. hamburger D. mineral water

5. A. cinema B.zoo C.supermarket D. dress

6. A. pen B.stamp C.ruler D. bookshop

7. A. T-shirt B.blouse C.ten D. shorts

8. A. how B.who C.to D. where

3. Circle the correct answer A, B, C

1. I like milk very much…………………

A. It’s my favourite food.

B. It’s my favourite drink.

C. It’s my favourite food and drink.

2. I love animals. Let’s go to the………

A. supermarket B. post office C. zoo

3. ……… do you like tigers?

A. why B. where C. what

4. What ………….. is it? – It’s black

A. animal B. colour C. stamp

4. Reorder the words to make the sentences

1. monkeys/ because/ they/ like/ I/ can/ swing.

→ ……………………………………………………………..…

2. eight/ o’clock/ I/school/ to/ go/ at.

→……………………………………………………………..…..

3. go/ post office/ to/you/want/ to/ why/ the/ do?

→…………………………………………………………….…..?

4. much/ how/ are/ they?

→………………………………………………………………...?

5. Complete the dialogue .

        Teacher  -   engineer   -   that   -    job    - who

A: (1)………………..is this?

B: This is my mother.

A: What’s her (2) …………?

B: She’s a (3)……………….

A: Is (4)…………your father?

B: Yes.He’s an (5)………….

6. Look and complete the sentences

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

⇔ Tham khảo đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 có file nghe khác: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 HOT

ĐÁP ÁN

Bài 2: 1. A 2. B 3. D 4. D 5. D 6. D 7. C 8. C

Bài 3: 1. B2. C 3. A 4. B

Bài 4: 1. Like monkeys because they can swing.

2. I go to school at 8 o’ clock.

3. Why do you want to go to the post office?

4. How much are they?

Bài 5. Who 2. job 3. teacher 4. that 5. engineer

Bài 6. 1. elephant 2. (the) zoo 3. chicken - food 4. T- shirts

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, ....

Đánh giá bài viết
57 15.488
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm