Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Cao Bá Quát năm học 2017-2018 có đáp án

23 3.322
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Cao Ba Quat Secondary School THE SECOND ENGLISH SEMESTER TEST
Full name: ………………………… TIME DURATION: 60 MINUTES
Class: 6A….
Mark Teacher’s comment
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
I, PRONUNCIATION (1 marks): Tìm từ gạch chân phát âm khác những từ còn lai
1. A, work B, thirty C, girl D, clinic
2. A, day B, watch C, small D, tall
3. A, go B, old C, load D, office
4. A, policeman B, picture C, listen D, sign
II, VOCABULARY AND GRAMMAR
1, Choose the best answer (2 marks): Gạch chân đáp án đúng nhất của các câu sau
A. What …………. Mrs Mai do? She’s an engineer. (does/ do/ is/ are)
B. A farmer works on a …………. (factory/ farm/ hospital/ museum)
C. Is their house ……… ? No, it isn’t. It’s small. (big/ small/ noisy/ beautiful)
D. How many girls are there? There ……… two. (am/ is/ are/ has)
E. Nien lives in a village. It is in the ……….. (city/ country/ park/ zoo)
F. There are some trees ……….. the right of the house. (from/ under/ to/ in)
G. Are these their pens? Yes, …….. are. (those/ these/ they/ their)
H. We are going to school ……… foot. (by/ in/ on/ with)
2, VERB TENSE (2 marks): Điền dạng đúng của động từ trong ngoặc
A. There (be) ………………….. many people in my family.
B. Minh (watch) …………………….. TV now.
C. Mr. Lam (travel) ……………….. to HaNoi by car every day.
D. The students …………………….. (play) soccer in the school yard at the moment.
III, READING
Loan’s family lives in a beautiful house in the country. There are many flowers in front of her house.
Behind the house, there is a well. To the right of the house, there is a rice paddy and to the left of the
house, there are tall trees. It’s very quiet here and Loan loves her house very much.
Loan’s father is a worker. He works in a big factory. Every day he travels to work by motorbike. He
works in his factory from Monday to Friday. He doesn’t work on Saturday and Sunday.
1, TRUE OR FALSE? (2 marks)
A. …………… Lan’s family is in the city.
B. ……………. It’s very quiet in the country.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. …………… Lan’s father is a teacher.
D. …………… He works five days a week.
2, ANSWER THE QUESTIONS (1.5 marks)
A. Where does Loan live?
→................................................................................................................................................................................
B. What’s there in front of Loan’s house?
→................................................................................................................................................................................
C. Where does Loan’s father work?
→................................................................................................................................................................................
IV, WRITE (1.5 marks)
1, He/ work/ factory/ now. (Viết thành câu hoàn chỉnh)
→................................................................................................................................................................................
2. How do you go to school? (Trả lời câu hỏi về em)
→................................................................................................................................................................................
3. from/ I/ five/ one/ to/ a quarter past/ have classes . (Sắp xếp các từ đã cho thành câu hoàn chỉnh)
→................................................................................................................................................................................
=====THE END====
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC II MÔN TIẾNG ANH 6
NĂM HỌC 2017-2018
I, PRONUNCIATION (1 marks)
CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM
1 D 0.25
2 A 0.25
3 D 0.25
4 A 0.25
II, VOCABULARY AND GRAMMAR
1, Choose the best answer (2 marks)
CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM
A does 0.25
B farm 0.25
C big 0.25
D are 0.25
E country 0.25
F to 0.25
G they 0.25
H on 0.25
2, VERB TENSE (2 marks)
CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM
A are 0.5
B is watching 0.5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C travels 0.5
D are playing 0.5
III, READING
1. TRUE OR FALSE? (2marks)
CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM
1 FALSE 0.5
2 TRUE 0.5
3 FALSE 0.5
4 TRUE 0.5
2. ANSWER THE QUESTIONS (1.5 marks)
CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM
1 Loan/ She lives in the country. 0.5
2 There are many flowers in front of her house. 0.5
3 He works in a big factory. 0.5
IV, WRITE (1.5 marks)
CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM
1 He is working in a factory now. 0.5
2 (students answer) 0.5
3 I have classes from one to a quarter past five. 0.5
=====THE END====
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-6

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6

Để giúp các bạn học sinh tự tin làm bài thi học kì sắp tới đây, trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Cao Bá Quát năm học 2017-2018 có đáp án rất hữu ích. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, ngoài việc luyện đề các bạn cũng cần nắm chắc toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đã được thầy cô trau dồi vừa qua. Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 2 sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
23 3.322
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm