Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán

2 245
1
ĐỀ 9
Bài 1:( 1,5điểm ) Cho hai đa thức :
22
22
5
35
M x yz z
N yz z x
a) Tính : M + N .
b) Tính : M N
Bài 2:( 2điểm ) Cho đa thức
2 3 4 2 3 4
( ) 2 3 5 3 2 6 3 1 P x x x x x x x x x
.
a ) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức P(x) theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Giá trị x = 1 có phải là nghiệm của đa thức P(x) không ? vì sao?
Bài 3:( 0,5điểm ) Tính giá trị của đa thức sau tại x = -1.
3 5 7 101
...x x x x x
Bài 4:( 3điểm ). Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8cm, AC=6cm.
a. Tính BC
b. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE=2cm, trên tia đối của tia AD lấy điểm D sao cho AD=AB. Chứng
minh rằng: ∆BEC=∆DEC.
c. Chứng minh DE đi qua trung điểm của cạnh DC.
Đề 10:
Câu 1 ( 2,5 đ ) : Một xạ thủ bắn sung . Điểm số đạt được sau mỗi lần bắn được
ghi vào bảng sau:
10
9
10
9
9
8
9
9
10
9
10
10
7
10
8
9
8
9
9
8
10
8
9
7
9
10
9
a/ Dấu hiệu ở đây là gì ? Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?
b/ Lập bảng tần số. Nêu nhận xét
c/ Tính số trung bình cộng của dấu hiệu
Câu 2 ( 3 điểm ) :
Cho các đa thức
P = 3x
2
- 4x y
2
+ 3y + 7xy + 1 ; Q = 3y
2
x
2
5x +y + 6 + 3xy
a/ Tính P + Q
b/ Tính P Q
c/ Tính giá trị của P, Q tại x = 1 ; y =
1
2
Câu 3 ( 3,5 điểm) :
Cho tam giác ABC vuông tại B Vẽ trung tuyến AM . Trên tia đối của
tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA . Chứng minh rằng:
a/
ABM =
ECM;
b/ AC > CE ;
c/
BAM MAC
d/ Biết AM = 20 dm ; BC = 24dm . Tính AB = ?
Câu 4 ( 1 điểm )
a/ Khi nào thì a gọi là nghiệm của đa thức Q(x) ?
b/ Chứng minh x = -1,5 là nghiệm của đa thức : Q(x) = 2x
2
+ 3x
2
ĐỀ 11
Câu 1:( 2 điểm).
Điểm thi đua trong các tháng của 1 năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng sau:
Tháng
9
10
11
12
1
2
3
4
5
Điểm
80
90
70
80
80
90
80
70
80
a) Dấu hiệu là gì?
b) Lập bảng tần số. Tìm mốt của dấu hiệu.
c) Tính điểm trung bình thi đua của lớp 7A.
Câu 2. (2 điểm)
Cho hai đa thức
3
5 3 7P x x x x
32
5 2 3 2 2Q x x x x x
a) Thu gọn hai đa thức P(x) và Q(x)
b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)
c) Tìm nghiệm của đa thức M(x).
Câu 3: (3. điểm).
Cho ABC có AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.
a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.
b)Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), từ D vẽ DE BC (E BC). Chứng minh DA = DE.
c) ED cắt AB tại F. Chứng minh ADF = EDC rồi suy ra DF > DE.
Câu 4: ( 3 điểm )
Cho đa thức
2 3 99 100
A x = x + x + x +.......+ x + x
a) Chứng minh rằng x = - 1 là nghiệm của A(x)
b) Tính giá trị của đa thức A(x) tại
1
x =
2
ĐỀ 12 Bài 1 . ( 2,0 điểm)
Điểm kiểm tra môn toán học kì II của 40 học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau :
3
6
8
4
8
10
6
7
6
9
6
8
9
6
10
9
9
8
4
8
8
7
9
7
8
6
6
7
5
10
8
8
7
6
9
7
10
5
8
9
a. Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ?
b. Lập bảng tần số .
c. Tính số trung bình cộng .
Bài 2 ( 3,0 điểm)
Cho hai đa thức P(x) = 2x
3
2x + x
2
x
3
+ 3x + 2
và Q(x) = 4x
3
-5x
2
+ 3x 4x 3x
3
+ 4x
2
+ 1
a>. Rút gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến .
b>. Tính P(x) + Q(x) ; P(x) - Q(x)
c>. Tính P(-1) ; Q(2) .
Bài 3: ( 3điểm) Cho
ABC vuông tại A có AB = 9cm, AC = 12cm.
a/ Tính BC.
b/ Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD = 3cm. Trên tia đối của tia AC lấy điểm I sao cho
AC = AI. Chứng minh DI = DC.
c/ Chứng minh
BDC =
BDI.
3
Bài 4: (2 điểm )
Cho a, b, c là chiều dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng:
2 2 2
a + b + c < 2 ab + bc + ca
Câu 4: ( 3 điểm )
Cho đa thức
2 3 99 100
A x = x + x + x +.......+ x + x
a) Chứng minh rằng x = - 1 là nghiệm của A(x)
b) Tính giá trị của đa thức A(x) tại
1
x =
2
2 3 99 100
A -1 = -1 + -1 + -1 +...... + -1 + -1
= -1 + 1+ -1 + 1+ -1 +...... -1 + 1= 0
50 số (- 1) 50 số 1
x = -1 nghiệm của đa thức A(x)Vi x =
1
2
thì giá trị của đa thức:
2 3 99 100
1 1 1 1 1
A = + + + + +
2 2 2 2 2

Với x =
1
2
thì giá trị của đa thức:
2 3 99 100
1 1 1 1 1
A = + + + + +
2 2 2 2 2

2 99
1 1 1
2.A=1+ + +.....+
2 2 2
2 98 99 100 100
100
1 1 1 1 1 1
2A= ( + +......+ + + ) + 1-
2 2 2 2 2 2
1
A=1-
2
Bài 4: (2 điểm )
Cho a, b, c là chiều dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng:
2 2 2
a + b + c < 2 ab + bc + ca
Theo bất đẳng thức tam giác ta có: a < b + c, a > 0
a.a < a.(b + c) = ab + ac
Tương tự:
22
b < bc + ab; c < cb + ca
Do đó
2 2 2
a + b + c < 2 ab + bc + ca

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 dành cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

....................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, , Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 245
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm