Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

1 572
Trang 1/5 - Mã đề thi 132
SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi : ĐỊA LÍ 12
Ngày thi: 12/4/2018
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Nhà máy thủy điện Yaly có công suất thiết kế là
A. 270 MW. B. 1500 MW. C. 720 MW. D. 702 MW
Câu 2: Công nghiệp khai thác khí đốt ở vùng Đồng bằng sông Hồng phân bố ở
A. Đồ Sơn. B. Cát Bà. C. Tiền Hải. D. Hạ Long
Câu 3: Đây là vùng có năng suất lúa cao nhất nước ta:
A. Đồng bằng sông Hồng. B. Bắc Trung Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Đông Nam Bộ.
Câu 4: Năng suất lúa cả năm của nước ta có xu hướng tăng chủ yếu là do:
A. mở rộng diện tích canh tác. B. đẩy mạnh xen canh.
C. áp dụng hình thức quảng canh D. đẩy mạnh thâm canh.
Câu 5: Hai vùng trọng điểm sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta là:
A. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. B. Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ. D. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.
Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh
nào sau đây?
A. Hà Tĩnh. B. Nghệ An. C. Quảng Bình. D. Quảng Trị
Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 21, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau
đây có giá trị sản xuất công nghiệp trên 120 nghìn tỉ đồng?
A. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh B. Hải Phòng, Đà Nẵng.
C. Hà Nội, Hải Phòng. D. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
Câu 8: Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực
A. công nghiệp. B. thương mại. C. du lịch. D. nông nghiệp
Câu 9: Nơi đã hai lần được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới là
A. vịnh Nha Trang. B. động Phong Nha.
C. vịnh Hạ Long. D. vườn quốc gia Cát Bà
Câu 10: Cho bảng số liệu: Số lượng khách du lịch và doanh thu du lịch ở nước ta.
Năm
1995
2000
2005
2010
2014
Khách nội địa (triệu lượt)
1,5
5,5
8,5
11,2
16
Quốc tế (triệu lượt)
0,3
1,4
1,7
2,1
3,5
Doanh thu du lịch (nghìn tỉ đồng)
0,8
8,0
10
17
30,3
Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về số lượng khách du lịch doanh thu từ du lch
ở nước ta giai đoạn 1995 – 2014?
A. Doanh thu du lịch tăng mạnh.
B. Số lượng khách du lịch nội địa tăng ít hơn khách quốc tế.
C. Số lượng khách du lịch nội địa tăng nhanh hơn khách quốc tế.
D. Số lượng khách du lịch nội địa lớn hơn khách quốc tế.
Câu 11: Trữ năng thủy điện của hệ thống sông Hồng khoảng
A. 11 triệu kW B. 10 triệu kW. C. 14 triệu kW. D. 12 triệu kW.
Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sản lượng thủy sản khai
thác năm 2007 lớn nhất nước ta?
A. Bà Rịa Vũng Tàu. B. Kiên Giang.
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
C. Bình Thuận. D. Cà Mau
Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây
không thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
A. Vũng Tàu. B. Quy Nhơn C. Biên Hòa. D. Thủ Dầu Một.
Câu 14: Cho biểu đồ:
24.9
19.9
18.1
31.3
35.4
37.3
43.8
44.4
44.7
44.6
43.2
42
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Kinh tế Nhà nước
Kinh tế ngoài Nhà nước
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
Năm
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn
2005 -2010.
B. Quy mô giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2005 -2010.
C. S thay đổi cơ cấu giá tr sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn
2005 -2010.
D. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta giai đoạn 2005 -2010.
Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 30, cho biết tỉnh không thuộc vùng kinh tế trọng
điểm phía Bắc ( năm 2007 ) là?
A. Quảng Ninh. B. Bắc Ninh. C. Hưng Yên D. Bắc Giang.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?
A. Tài nguyên đất, nuớc trên mặt xuống cấp. B. Có đầy đủ khoáng sản cho công nghiệp
C. Có nhiều thiên tai nhu bão, lũ lụt, hạn hán. D. số dân đông, mật độ cao nhất cả nuớc.
Câu 17: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 - 2014
(Đơn vị: triệu người)
Năm
1990
1995
2000
2007
2014
Tổng số
66 06
600
71 995
500
77 630
900
84 218
500
90 728
900
Dân số
nam
32 208
00
35 327
400
38 165
300
41 447
300
44 758
100
Dân số
nữ
33 813
900
36 758
100
39 465
900
45 970
80
45 970
800
Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên:
A. Tổng số dân và dân số nam đang tăng.
B. Tốc độ tăng dân số nữ chậm hơn dân số nam.
C. Dân số nam tăng nhanh hơn dân số nữ.
D. Dân số nước ta đang già hóa
Câu 18: Nghề làm muối ở nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng
A. Đồng bằng sông Hồng. B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Bắc Trung Bộ
Câu 19: Đô thị nào sau đây được hình thành ở thế kỉ XI?
A. Phố Hiến. B. Thăng Long. C. Phú Xuyên. D. Hội An.
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
Câu 20: Cho biểu đồ
Nhận xét nào sau đây không đúng với sự thể hiện của biểu đồ trên?
A. Sản lượng thủy sản của Bắc Trung Bộ lớn hơn Duyên hải Nam Trung Bộ.
B. Sản lượng thủy sản của Bắc Trung Bộ nhỏ hơn Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Tỷ trọng sản lượng thủy sản khai thác của mỗi vùng lớn hơn tỷ trọng sản lượng thủy sản nuôi
trồng.
D. Tỷ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của mỗi vùng nhỏ hơn tỷ trọng sản lượng thủy sản khai
thác.
Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương
thực, thực phẩm có quy mô lớn nhất ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là?
A. Nha Trang B. Đà Nẵng. C. Phan Thiết. D. Quy Nhơn.
Câu 22: Lợi ích chủ yếu của việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo ở nuớc ta là
A. tạo hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường
B. tăng cường giao lưu kinh tế giữa các huyện đảo.
C. giải quyết nhiều việc làm cho người lao động.
D. hạn chế các thiên tai phát sinh trên vùng biển.
u 23: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh về chăn nuôi
A. ngựa, dê, lợn. B. lợn, gia cầm. C. trâu, bò, gia cầm. D. trâu, bò, lợn.
Câu 24: Ý nghĩa lớn nhất của hoạt động xuất khẩu đối với phát triển kinh tế - xã hội nước ta là
A. thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ.
B. góp phần vào hoàn thiện cơ sở vật chất kĩ thuật.
C. giảm chênh lệch phát triển nông thôn với đô thị
D. nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Câu 25: Kim ngạch xuất khẩu nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây do nguyên nhân chủ yếu
nào sau đây?
A. Nguồn lao động dồi dào. B. Điều kiên tự nhiên thuận lợi.
C. Mở rộng và đa dạng hóa thị trường D. Nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng.
Câu 26: Xu huớng nổi bật nhất của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là
A. phát triển mạnh dịch vụ về giống, thú y B. tăng tỉ trọng sản phẩm không giết thịt.
C. ứng dụng tiến bộ khoa học và kĩ thuật. D. đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.
Câu 27: Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ ở vùng Đồng bằng sông Hồng?
A. Cơ cấu khá đa dạng.
B. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP vùng.
C. Hà Nội là trung tâm dịch vụ lớn nhất vùng.
D. Du lịch có vị trí thấp nhất trong nền kinh tế vùng.
Câu 28: Điều kiện nào sau đây cho phép nước ta phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới?
A. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong nông nghiệp.
B. Dân cư và nguồn lao động.

Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 12 năm 2018

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh, với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 12 tháng 04 năm 2018, đề thi có đáp án.

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 572
Địa lý lớp 12 Xem thêm