Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 - 2015 là tài liệu ôn tập môn GDCD hữu ích, dành cho các bạn học sinh lớp 12, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức môn Giáo dục công dân, từ đó, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi cuối năm đạt kết quả cao nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân với các quyền dân chủ

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 12 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 - 2015

SỞ GD VÀ ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBD: . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . .
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2014 – 2015
MÔN: GDCD – KHỐI 12
Ngày kiểm tra: 13/04/2015
Thời gian làm bài: 45 phút
Mã đề: 132, có 02 trang và 30 câu

Câu 1: Nghĩa vụ quan trọng nhất của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh là:

A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

B. Kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy phép kinh doanh

C. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật

D. Bảo vệ môi trường

Câu 2: Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước là:

A. Dân chủ trực tiếp B. Dân chủ xã hội chủ nghĩa

C. Dân chủ tập trung D. Dân chủ gián tiếp

Câu 3: Thế giới chọn ngày phòng chống HIV/AIDS là:

A. Ngày 1 tháng 10 hằng năm B. Ngày 1 tháng 12 hằng năm

C. Ngày 1 tháng 9 hằng năm D. Ngày 1 tháng 11 hằng năm

Câu 4: Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được quy định trong Hiến pháp, đây chính là các quyền gắn liền với việc thực hiện ...

A. Hình thức dân chủ gián tiếp ở nước ta B. Quy chế hoạt động của chính quyền cơ sở

C. Trật tự, an toàn xã hội D. Hình thức dân chủ trực tiếp ở nước ta

Câu 5: Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:

Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong ... , là công cụ để nhân dân thực hiện ... trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại

A. Pháp lệnh/dân chủ tập trung B. Luật/dân chủ xã hội chủ nghĩa

C. Hiến pháp/dân chủ gián tiếp D. Hiến pháp/dân chủ trực tiếp

Câu 6: Quyền bầu cử và ứng cử được thể hiện một cách khái quát tại Điều thứ mấy của Hiến pháp năm 1992?

A. Điều 10 B. Điều 8 C. Điều 7 D. Điều 6

Câu 7: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực nào và bằng hình thức thực hiện gì?

A. Chính trị - gián tiếp B. Kinh tế - trực tiếp C. Xã hội - gián tiếp D. Hành chính - trực tiếp

Câu 8: Pháp luật căn cứ vào đâu để quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp?

A. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh B. Uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp

C. Thời gian kinh doanh của các doanh nghiệp D. Khả năng kinh doanh của các doanh nghiệp

Câu 9: Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là biểu hiện của hình thức dân chủ nào?

A. Dân chủ xã hội chủ nghĩa B. Dân chủ gián tiếp C. Dân chủ tập trung D. Dân chủ trực tiếp

Câu 10: Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:

Khám chỗ ở đúng pháp luật là thực hiện khám trong những trường hợp do pháp luật quy định: chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của ... mới có quyền ra lệnh khám; người tiến hành khám phải thực hiện theo đúng trình tự thủ tục mà pháp luật quy định.

A. Bộ luật Tố tụng Hình sự B. Bộ luật Hình sự C. Bộ luật Tố tụng Dân sự D. Bộ luật Dân sự

Câu 11: Trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ thể gắn liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước ở phạm vi nào?

A. Địa phương B. Cả nước và địa phương C. Cả nước D. Cơ sở

Câu 12: Quyền học tập của công dân được quy định ở đâu?

A. Trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước

B. Trong các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước

C. Trong Hiến pháp, Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước

D. Trong Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Nhà nước

Câu 13: Công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt là:

A. Quân đội nhân dân B. Quốc phòng C. An ninh D. Bảo vệ an ninh quốc gia

Câu 14: Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:

Người nào tự tiện bóc, mở thư, tiêu huỷ thư, điện tín của người khác thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử phạt ... hoặc bị truy cứu ...

A. Vi phạm hình sự/trách nhiệm hành chính B. Vi phạm hành chính/trách nhiệm dân sự

C. Vi phạm hành chính/trách nhiệm hình sự D. Vi phạm dân sự/trách nhiệm kỉ luật

Câu 15: Thảo luận và biểu quyết các các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào?

A. Địa phương B. Cả nước C. Cơ sở D. Cơ sở và địa phương

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 12

1

C

7

A

13

B

19

C

25

A

2

A

8

A

14

C

20

B

26

B

3

B

9

D

15

B

21

A

27

C

4

D

10

A

16

D

22

B

28

C

5

D

11

D

17

D

23

B

29

A

6

D

12

C

18

B

24

D

30

C

Đánh giá bài viết
8 12.066
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn khác lớp 12 Xem thêm