Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Bình Châu, Bình Sơn năm 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Bình Châu, Bình Sơn năm 2014 - 2015 là đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa học có đáp án. VnDoc xin giới thiệu tới các bạn tài liệu này giúp các bạn ôn thi học kì II môn Hóa học lớp 8 tốt hơn, đạt điểm cao trong bài thi của mình. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8 phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Quang Huy, Phù Yên năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 trường THCS Bình Châu, Bình Sơn năm 2014 - 2015 Online

PHÒNG GD-ĐT BÌNH SƠN
TRƯỜNG THCS BÌNH CHÂU
ĐỀ THI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN: HÓA HỌC - KHỐI 8
Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Hãy chọn và khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1: Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng thế?

A. O2 + 2H2 → 2H2O

B. Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

C. CaCO3 → CaO + CO2

D. 3Mg + Fe2(SO4)3 → 3MgSO4 + 2Fe

Câu 2: Dãy nào trong các dãy sau đây toàn là bazơ?

A. AlCl3, KOH, Cu(OH)2, NaOH

B. Ba(OH)2, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Fe2O3

C. KOH, NaOH, H3PO4, Ca(OH)2

D. Al(OH)3, Fe(OH)2, Ca(OH)2, Ba(OH)2

Câu 3: Đốt cháy 9 gam Cacbon. Thể tích Cacbon đioxit CO2 thu được (đktc) là:

A. 22,4 lít B. 44,8 lít C. 16,8 lít D. 11,2 lít

Câu 4: Khí Hidro được bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không vì Hidro là khí:

A. Không màu. B. Nhẹ nhất trong các loại khí.

C. Có tác dụng với Oxi trong không khí. D. Ít tan trong nước.

Câu 5: Nhóm các chất chỉ gồm muối trung hòa là:

A. NaCl, K2SO4, CaCO3, Fe(NO3)3.
B. KNO3, HCl, MgSO4, NaHCO3.
C. K2SO4, HNO3, FeCl3, MgSO3.
D. MgCl2, H2SO4, Na2CO3, ZnCl2.

Câu 6: Dung dịch làm quì tím chuyển sang màu xanh là:

A. K2SO4 B. H2SO4 C. KOH D. NaHCO3

Câu 7: Hòa tan 5gam NaCl vào 95gam nước cất ta được dung dịch có nồng độ là:

A. 100% B. 95% C. 5% D. 20%.

Câu 8: Nồng độ mol của 0,05mol KCl có trong 200ml dung dịch là:

A. 1M B. 0,25M C. 0,2M D. 0,1M

Câu 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào dấu (...) cho những câu dưới đây.

Phân tử bazơ gồm ...................... liên kết với một hay nhiều .............. Phân tử muối gồm một hay nhiều nguyên tử ............ liên kết với ..............................

Câu 10: Khoanh tròn vào chữ Đ (nếu cho là đúng) chữ S (nếu cho là sai).

a. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học từ một chất cho ra hai hay nhiều chất mới.
b. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.
c. Dung dịch chưa bảo hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.
d. Dung dịch bảo hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 1 (2đ) Hãy chọn chất thích hợp điền vào dấu hỏi (?) và phân loại phản ứng.

A. ? + O2 → P2O5 B. Al + H2SO4 → ? + H2

C. P2O5 + H2O →? D. KMnO4 → ? + ? + ?

Câu 2 (1đ) Có ba lọ chưa có nhãn đựng ba dung dịch sau: H2SO4, KOH, KCl. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch trên.

Câu 3 (3đ) Cho 13gam kẽm vào bình chứa dung dịch axit clohiđric dư.

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.
b. Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành?
c. Tính thể tích khí H2 thoát ra ở đktc?
d. Nếu dùng toàn bộ lượng chất khí vừa sinh ra ở phản ứng trên để khử sắt (III) oxit dư thì sau phản ứng thu được bao nhiêu gam sắt?

(Cho Fe = 56 ; Zn = 65 ; H = 1 ; Cl = 35,5 ; O = 16)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 8 trường THCS Dân Hòa, Thanh Oai năm 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 trường PTDTBT THCS Trà Thọ, Tây Trà năm 2015 - 2016

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy chọn và khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

Mỗi ý trả lời đúng: (0,25đ)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D D C B A C C B

Câu 9: a) Một nguyên tử kim loại; nhóm hiđroxit.

b) Kim loại; một hay nhiều gốc axit.

Câu 10:

Câu a b c d
Đáp án Đ S S S

B. PHẦN TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 1: Viết đúng mỗi PTHH (0,5đ)

Câu 2: Dùng quì tím để nhạn biết các dung dịch. Dd H2SO4 làm quì tím chuyển sang màu đỏ, KOH làm quì tím chuyển sang màu xanh, chất còn lại là KCl

Câu 3:

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8

Đánh giá bài viết
10 3.575
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa Xem thêm