Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Đề kiểm tra cuối năm lớp 1 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 cuối học kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 1 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 1 ôn tập Tiếng Anh hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

⇒ Tham khảo thêm đề thi cuối kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh khác: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 1 HOT

School:…………………………………………..

Full name:………………………………………

Form: 1/….

THE SECOND SEMESTER EXAM

Duration : 35 ms

Date:……./……/……...

Sex: male female

Marks

Teacher’s ideas

I. Look and write:

up down juice apples a boy

a girl a book a car

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

II. Look at the picture and complete the word:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

III. Complete the conversation:

Benny see name’s please too I’m fine

bye like Good Here you thank you’re

Ex: I’m Benny.

Hello, Benny.

1. My________Sue

________morning, Sue.

2. How are _______?

_______,thank you.

3. A book._______you.

_________welcome.

4. Good-_____!

______ you tomorrow!

5. Cookies,_______.

______ you are.

6. I_____pink.

Me,______!

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

I. Look and write:

up down juice apples a boy

a girl a book a car

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

II. Look at the picture and complete the word:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

III. Complete the conversation:

Benny see name’s please too I’m fine

bye like Good Here you thank you’re

1. My name’s Sue

Good morning, Sue.

2. How are you?

Fine,thank you.

3. A book. thank you.

You’re welcome.

4. Good- bye!

See you tomorrow!

5. Cookies, please.

Here you are.

6. I like pink.

Me, to!

IV. Connect:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

V. Which are the same? Circle.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

VI. Which is different? Write an X.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
139 141.609
Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh Xem thêm