Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 4 NĂM HỌC 2018 - 2019
N TIẾNG ANH
I. Listen and match. There is one example
dụ: 0 - D
II. Listen and tick A, B or C. There is one example.
0. Example: A. I want to see kangaroos.
B. I want to see zebras.
C. I want to see tigers.
1. A. My mum wants some meat for dinner.
B. My mum wants some beef for dinner.
C. My mum wants some fish for dinner.
2. A. The orange T-shirt is seventeen thousand dong.
B. The orange T-shirt is seventy thousand dong.
C. The orange T-shirt is thirty-seven thousand dong.
3. A. It’s 0438 531 605.
B. It’s 0438 531 405.
C. It’s 0438 531 505
4. A. I’m going to Ha Long Bay.
B. I’m going to Da Nang.
C. I’m going to Nha Trang.
III. Listen and tick the box ().There is one example
0. What does your mother do?
A B C D E
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. B. C.
1. What time is it?
A. B. C.
2. Would you like some milk?
A. B. C.
3. When is New Year in your country?
A. B. C.
4. Why do you want to go to the ……….?
A. B. C.
IV. Odd one out
1. A. stronger B. father C. brother D. teacher
2. A. November B. March C. June D. Christmas
3. A. First B. Children C. Second D. Third
4. A. make B. watch C. visit D. firework
5. A. flower B. decorate C. clothes D. money
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
6. A. wear B. get C. go D. shopping
7. A. clothes B. close C. flower D. floor
8. A. December B. October C. Remember D. November
9. A. wide B. long C. high D. kilometre
10. A. season B. summer C. winter D. spring.
11. A. tennis B. football C. music D. badminton.
12. A. sing B. learn C. train D. play
13. A.headache B. earache C. toothache D. food
14. A. to B. go C. on D. Between
V. Fill in the bank
Part 1: park play Sunday go on prefer
Peter: What are we going to do this …15………………?
Tom: We’re going to 16………… a picnic.
Peter: Where are you going to go?
Tom: In Hoa Sen …17………………...
Peter: What are we going to do?
Tom: We’re going to …18…………… sports.
Peter: Which sports do you prefer, football or badminton?
Tom: I …19………………… football
Part 2: camera buy countryside friends
Linda and his (20) …………… are going to have a picnic next Sunday. They are going
to the (21) ……………….. They are going to (22) …………………… some food, fruit

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, ....

Đánh giá bài viết
3 3.356
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm