Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ LUYỆN THI CUỐI HỌC 2 LỚP 4 M HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. Listen and match
a b c
d e
II. Listen and circle
1. A. bakery B. pharmacy C. cinema
2. A. zoo B. sweet shop C. bookshop
3. A. market B. supermarket C. swimming pool
4. A. books B. pens C. rulers
5. A. sweets B. chocolate C. bread
III. Listen and number
A. 0912 158 657 B. 0999 291 296 C. 0998 093 596
D. 0990 283 855 E. 0999 291 196
IV. Listen and tick.
two
three
four
five
one
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. a. b.
2. a. b.
3. a. b.
4. a. b.
5. a. b.
V. Listen and complete
T-shirt noodles money teacher milk
1. A: Would you like some__________? B: No, thanks.
2. A: Would you like some _________________? B: Yes, please. I love noodles.
3. A: What does your father do? B: He’s a _________________.
4. A: What do you do at Tet? B: I get lucky
_________________ from my parents.
5. A: How much is the ________________? B: It’s 60,000 dong
VI. Reorder the words to make sentences.
1. buy / to / want / I / some / bread.
_____________________________________________
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. go / pharmacy / Let’s / to / the.
______________________________________________
3. I / speak / May / Miss Trang / to / , / please ?
________________________________________
4. I / like / to / go / a / would / walk./for
______________________________________________
5. skating / go / to / Would / you / like ?
______________________________________________
6. two / monkeys / I / have / and / a / bear.
_____________________________________________
7. boys / want / The / see / to / crocodiles
______________________________________________
8. learn / Vietnamese / to / I’m / going.
______________________________________________
9. month / he / Where / next / is / going/?
_____________________________________________
10. They / to / going / Phu Quoc / are / summer / this.
_____________________________________
VII. Circle the correct word
11. Let’s to the bookshop.
A. go B. going C. to go
12. I want to some books.
A. buying B. buy C. eat

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
9 6.013
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm