Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 1

409 16.858

Đề thi cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh có đáp án

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 cuối kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD & ĐT giúp học sinh lớp 4 luyện thi hiệu quả.

I. Select and circle the letter A, B, or C.

1. What time……………you go to school?

A. does B. do C. Ø

2. I am……………I’d like some apple juice.

A. thirsty B. hungry C. hungry and thirsty

3. I like monkeys because they can ……………

A. sing B. dance C. swing

4. What colour is it? ……………brown.

A. It’s B. They’re C. I’m

5. I love animals. Let’s go to the……………

A. supermarket B. post office C. circus

6. …………… do you like tigers ?

A. Why B. Where C. What

7. What …………… is it ? – It’s black.

A. animal B. colour C. stamp

8. What …………… do you have lunch ?

A. times B. the time C. time

Đáp án: 1. B 2. A 3. C 4. A 5. C 6. A 7. B 8. C

II. Complete the sentences, using picture cues.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Đáp án:

1. I like chicken. It’s my favourite food.

2. How much are the shoes?

3. My mother is a doctor

4. We go to the supermarket to do some shopping

III. Read and check true (T) or false (F)

This is my aunt. Her name is Lan. She is a doctor. She goes to work at 7.30 a.m. She arrives home at 5.00 p.m. In the evening, she watches TV. She goes to bed at 10.30 p.m.

Sentence

True

False

1. My aunt is Lan.

 

 

2. Her job is a teacher.

 

 

3. She goes to work in the morning.

 

 

4. She arrives home at 10.30 p.m.

 

 

5. She watches TV in the evening.

 

 

Đáp án: 1. True 2. False 3. True 4. False 5. True.

IV. Reorder the words to make sentences.

1. has/ She/ breakfast/ 7 o’clock./ at

………………………………………………………………………………………

2. do/ like/ Why/ bears?/ you

………………………………………………………………………………………

3. are / dong / they / fifty / thousand / .

………………………………………………………………………………………

4. gets / she / at / 6 / up / o’clock /

………………………………………………………………………………………

Đáp án: 1. She has breakfast at 7 o’ clock.

2. Why do you like bears?

3. They are fifty thousand dong.

4. She gets up at 6 o’ clock.

V. Give the correct form of verb:

1. I usually …………… to the library on Sundays. (go )

2. We sometimes …………… tennis after school. ( play)

3. What ……………he do before school? ( do )

4. When do you …………… e-mail? ( read )

5. She usually …………… shopping on the weekend. ( go )

Đáp án: 1. go 2. play 3. do 4. read 5. goes

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
409 16.858
Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm