Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2019 - 2020 số 5

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án

Đề thi cuối học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 6 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra học kì 2 tiếng lớp 6 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 6 thường gặp giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại trong mỗi câu sau. 

1. A. bottles  B. grams C. boots  D. onions
2. A. light B. kite  C. high  D. thin

Chọn phương án đúng nhất (A, B, C hay D) để hoàn thành mỗi câu sau đây. 

1. Orange juice, lemonade, milk and mineral water are ________.

A. trees

B. drinks

C. foods

D. vegetables

2. They sometimes have a picnic ________ Saturday afternoons.

A. on

B. in

C. at

D. from

3. Tam: “Is there ________ apple juice in the bottle?” – Alex: “No, there isn’t.”

A. a

B. an

C. some

D. any

4. Salesgirl: “How ________ beef do you want?” – Nam: “Half a kilo, please.”

A. often

B. many

C. much

D. long

5. I ________ my grandparents next weekend.

A. visit

B. am visit

C. visiting

D. am going to visit

6. Nam: “__________.” – Tom: That’s a good idea.

A. How much milk do you need?

B. What would you like?

C. Do you like camping?

D. How about going to the beach?

Đọc đoạn văn sau và làm bài tập A, B bên dưới.

In many parts of the world there are four seasons in a year. They are spring, summer, fall and winter. The (1)______ is different during each season.

In the spring, the weather is usually warm. Trees begin to grow their new leaves. There are flowers in the spring. Summer is the (2)______ season and has long sunny days. In the summer, the days are long and the nights are short. People (3)______ go swimming and have many outdoor activities in the summer. In the fall (or autumn) the weather is usually cool. It is the season of fruit. Winter is the coldest season. The days are short and the nights are long. Many trees have no leaves and some animals enter a deep sleep called hibernation.

Farmers are always busy (4)______ in the summer and the fall. School children like summer best because they have the long vacation.

A. Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống trong đoạn văn:

Lưu ý: Có 2 từ thừa

working; weather; often; never; hottest; doing;

B. Trả lời 3 câu hỏi sau về nội dung đoạn văn và 1 câu hỏi về bản thân em.

1. What’s the weather like in the fall?

2. In which season do people have many outdoor activities?

3. Are the days long in the summer?

4. What’s your favorite season? What do you often do in your favorite season?

Viết theo hướng dẫn trong dấu ngoặc đơn

1. a / brother / my / face / round / has /. (Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa.)

2. there/ glasses / any / some / is / but / aren’t / there / milk/. (Sắp xếp các từ thành câu có nghĩa.)

3. Ba is going to travel to Hue by bus. (Đặt câu hỏi cho từ được gạch chân.)

4. Tuan is stronger than Trung. (Viết tiếp câu thứ hai sao cho đồng nghĩa với câu thứ nhất.)

Trung ...............................................................................................................

ĐÁP ÁN

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại trong mỗi câu sau.

1. C; 2. D

Chọn phương án đúng nhất (A, B, C hay D) để hoàn thành mỗi câu sau đây.

1. B 2. A 3. D 4. C 5. D 6. D

Đọc đoạn văn sau và làm bài tập A, B bên dưới.

A. Chọn từ trong khung để điền vào chỗ trống trong đoạn văn:

1. weather 2. hottest 3. often 4. working

B. Trả lời 3 câu hỏi sau về nội dung đoạn văn và 1 câu hỏi về bản thân em.

1. (In the fall) The weather/It is usually cool (in the fall).

2. People have many outdoor activities in the summer.

3. Yes, (they are).

4. (Students’ own answer). It’s.../My favorite season is.../I like/love...

I (often) play.../go...

Viết theo hướng dẫn trong dấu ngoặc đơn

1. My brother has a round face.

2. There is some milk, but there aren’t any glasses. (There aren’t any glasses, but there is...)

3. How is Ba going to travel to Hue?

4. Trung is weaker than Tuan.

Trung is not/isn’t as/so strong as Tuan.

Download đề thi và đáp án tại: Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
4 673
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm