Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 có file nghe và đáp án năm học 2019 - 2020 (số 2)

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI HỌC 2 TIẾNG ANH 7 (MỚI) NĂM HỌC 2019 - 2020
Họ tên:.....................................................Lớp: ........
Số báo danh:.............................. Phòng thi:.................... STT bài:......
Thời gian:45 phút (không kể thời gian giao đề)
Điểm
Lời p
GK:
GT 1:
A. LISTENING: (2.0 points)
1. Listen to Professor Galton talking about the advantages and disadvantages
of solar energy. Fill each of the gaps in the notes with ONE word. You will
listen TWICE.
Advantages
Disadvantages
1. Solar energy is ______ and inexhaustible.
2. Solar power does not cause ______.
3. Solar energy can be used to create
_________ in remote areas.
4. Solar power can only be used in ______
weather or on daytime.
5. The ______ cost is high.
2. Listen to Tom predicting the future. Tick the things that will be popular in
the future, as he thinks. There are two things that will not be popular. You
will listen TWICE.
flying cars
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
robots at home
touch screen
video
conferencing
skyscrapers
vitamins
B. USING OF LANGUAGE: (2.0 points)
Section 1: Find the word which has a different sound in the part underlined.
(0.5 point)
1. A. ended
B. loved
C. cleaned
D. bored
2. A. chairs
B. watch
C. character
D. choose
Section 2: Choose the best answer A, B, C, or D to complete the sentences. (1.5
point)
1. Remember to ……….. the lights when we don’t use them.
A. Turn B. turn off C. turn on D. stop
2. Nuclear power__________ in the future by us.
A. will replace
B. replace
C. will be replaced
D. replaces
3. Titanic is a ______ film. I cried at the end.
A. horror
B. romantic
C. comedy
D. action
4. I didn’t ______ to go out on Sunday.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. used
B. using
C. use
D. uses
5. The traffic light turns ___________, you must stop your vehicle.
A. pink
B. red
C. yellow
D. green
6. Solar energy, wind and water are ___________.
A. renewable
B. limited
C. restricted
D. narrow
C. READING: (2.0 points)
Read the text and do the requests
The most common traffic problem in cities around the world is traffic jams. São
Paulo in Brazil has the world’s worst daily traffic jams. According to reports, the
historical congestion record was set on June 1
rst
, 2012, with 295 kilometres of
vehicle queues around the city during the evening rush hour. Some other big cities
also suffer from serious congestion in the rush hour.
The main cause of this traffic problem is the increase of the population in big cities.
So the number of people using the roads has risen several times. The second reason
is that the roads are narrow and sometimes are not good enough. Also, many road
users have no respect for traffic rules. As a result, this problem is getting worse and
worse.
Section 1: T/F (1.0point)
1. There most common traffic problem in the cities around the world is traffic jams.
2. The historical congestion record was set on January 1
rst
, 2012.
3. The main cause of this traffic problem is the increase of the crime in big cities.
4. The problem is getting worse and worse.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 7 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 mới có file nghe và đáp án năm 2019 - 2020 (số 2) do VnDoc đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Anh 7 học kì 2 với nhiều dạng bài tập khác nhau, được biên soạn bám sát chương trình học kì 2 Tiếng Anh 7 mới, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh ôn tập, luyện kỹ năng nghe, chuẩn bị cho bài thi học kì sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 có file nghe và đáp án năm học 2019 - 2020 (số 2) nằm trong Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 trên VnDoc.com. Với mục đích mang đến cho các em học sinh lớp 7 tài liệu ôn thi học kì 2, cũng như thầy cô giáo có tư liệu tham khảo ra đề, VnDoc giới thiệu bộ đề thi học kì 2 lớp 7 với đầy đủ các môn, giúp các em học sinh làm quen với nhiều đề thi khác nhau và có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi cuối năm sắp tới.

Mời các bạn tải về để xem toàn bộ đề thi, đáp án và file nghe trong file tải của Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm học 2019 - 2020 (số 2). Nếu không thấy nút tải về, mời các bạn kéo xuống dưới cuối bài viết và nhấn vào nút Tải về.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 7 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.847
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm