Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường THPT Võ Thành Trinh - An Giang

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO AN GIANG
TRƯỜNG THPT VÕ THÀNH TRINH
——————————–
Đề có 2 trang
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ II
MÔN TOÁN - LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút
đề thi: 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Với điều kiện xác định của các giá trị lượng giác, cho P =
sin 2a + sin 5a sin 3a
1 + cos a 2 sin
2
2a
. Đơn
giản biểu thức P ta được
A. P = 2 tan a. B. P = 2 sin a. C. P = 2 cot a. D. P = 2 cos a.
Câu 2.
Cho cung lượng giác
y
AM trên đường tròn lượng giác như hình v
bên. Số đo của cung
y
AM bằng bao nhiêu?
A.
3π
4
. B.
π
4
. C.
3π
4
. D.
5π
4
.
x
y
π
4
O
A
M
B
Câu 3. Cho cos a =
3
5
và 0
< a < 90
. Tính giá trị của sin a.
A. sin a =
4
5
. B. sin a =
16
25
. C. sin a =
16
25
. D. sin a =
4
5
.
Câu 4. Cho sin a cos a =
2. Giá trị của sin 2a bằng
A. 1. B. 2. C. 0. D. 1.
Câu 5. Với điều kiện xác định của các giá trị lượng giác, mệnh đề nào sau đây sai?
A. tan(π + α) = tan α. B. cot(α π) = cot α.
C. cos(π α) = cos α. D. sin(α) = sin α.
Câu 6. Tính giá trị của cot 135
.
A. 1. B.
3. C.
3. D. 1.
Câu 7. Cho sin x + cos x =
2. Giá trị của sin 2x bằng
A. 1. B.
2
2
. C. 1. D.
1
2
.
Câu 8. Với điều kiện xác định của các giá trị lượng giác, mệnh đề nào sau đây đúng?
A. sin
2
α + cos
2
α = 1. B. 1 + cot
2
α =
1
sin
2
α
.
C. tan α cot α = 1. D. cos α = tan α sin α.
Câu 9. Với π < x <
3π
2
, mệnh đề nào sau đây sai?
A. cot α > 0. B. cos α < 0. C. tan α > 0. D. sin α > 0.
Câu 10. Cho sin α =
3
2
và
3π
2
< α < 2π. Tính cos
α +
π
3
.
A. cos
α +
π
3
=
1
2
. B. cos
α +
π
3
= 1. C. cos
α +
π
3
=
1
2
. D. cos
α +
π
3
= 0.
Trang 1/2 đề 1
Câu 11. Trên đường tròn bán kính 15 dm, cho cung tròn độ dài ` = 25π dm. Số đo của cung
tròn đó bằng
A.
5π
6
. B.
3
5
. C.
10π
3
. D.
5π
3
.
Câu 12. Tính S = sin
2
5
+ sin
2
10
+ sin
2
15
+ ··· + sin
2
80
+ sin
2
85
.
A. 9. B.
19
2
. C. 8. D.
17
2
.
Câu 13. Với a, b các số nguyên dương và
a
b
phân số tối giản. Biết rằng cos x =
a
b
khi
tan x =
3
4
và x
π
2
; π
. Tính S = a + b.
A. S = 20. B. S = 1. C. S = 9. D. S = 1.
Câu 14. Trên đường tròn bán kính 20 cm, tính độ dài của cung số đo bằng
3π
4
.
A. 15π cm. B. 30π cm. C. 20π cm. D. 40π cm.
Câu 15. Cho sin a =
1
3
. Tính cos 2a.
A. cos 2a =
3
3
. B. cos 2a =
2
3
. C. cos 2a =
2
2
3
. D. cos 2a =
1
3
.
Câu 16. Cho tan x+cot x = 2 và x 6= k
π
2
, k Z. Tính giá trị của biểu thức P = tan
2
x+cot
2
x.
A. P = 1. B. P = 0. C. P = 4. D. P = 2.
Câu 17. Cho cos α =
3
5
và 0 < α < π. Khi đó giá trị của cos
α
2
A.
2
5
5
. B.
2
5
5
. C.
5
5
. D.
5
5
.
Câu 18. Cho
π
4
< x
3π
4
và biểu thức P = tan
x +
π
4
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. P < 0. B. P 0. C. P 0. D. P > 0.
Câu 19. Đổi số đo 365
sang số đo theo đơn vị ra-đi-an.
A.
73π
18
rad. B.
73π
36
rad. C.
73π
72
rad. D. 2π rad.
Câu 20. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. cos(a + b) = cos a cos b + sin a sin b. B. sin(a + b) = sin b cos a + sin a cos b.
C. sin(a b) = sin b cos a cos b sin a. D. cos(a b) = sin a sin b cos a cos b.
PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 1. Cho sin x =
2
3
và x
0;
π
2
. Tính cos x, tan x và cot x.
Bài 2. Cho tan a = 1 và π < a <
3π
2
. Tính sin 2a.
Bài 3. Chứng minh rằng
1 cos x + cos 2x
sin 2x sin x
= cot x, với x 6= kπ (k Z) và x 6= ±
π
3
+l2π (l Z).
- - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - -
Trang 2/2 đề 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO AN GIANG
TRƯỜNG THPT VÕ THÀNH TRINH
——————————–
Đề có 2 trang
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ II
MÔN TOÁN - LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút
đề thi: 2
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Với điều kiện xác định của các giá trị lượng giác, mệnh đề nào sau đây đúng?
A. 1 + cot
2
α =
1
sin
2
α
. B. tan α cot α = 1.
C. sin
2
α + cos
2
α = 1. D. cos α = tan α sin α.
Câu 2. Cho sin a cos a =
2. Giá trị của sin 2a bằng
A. 1. B. 0. C. 2. D. 1.
Câu 3. Trên đường tròn bán kính 15 dm, cho cung tròn độ dài ` = 25π dm. Số đo của cung tròn
đó bằng
A.
5π
3
. B.
5π
6
. C.
10π
3
. D.
3
5
.
Câu 4. Trên đường tròn bán kính 20 cm, tính độ dài của cung số đo bằng
3π
4
.
A. 30π cm. B. 20π cm. C. 15π cm. D. 40π cm.
Câu 5. Với điều kiện xác định của các giá trị lượng giác, mệnh đề nào sau đây sai?
A. sin(α) = sin α. B. cos(π α) = cos α.
C. cot(α π) = cot α. D. tan(π + α) = tan α.
Câu 6. Với a, b các số nguyên dương và
a
b
phân số tối giản. Biết rằng cos x =
a
b
khi tan x =
3
4
và x
π
2
; π
. Tính S = a + b.
A. S = 1. B. S = 20. C. S = 9. D. S = 1.
Câu 7.
Cho cung lượng giác
y
AM trên đường tròn lượng giác như hình v
bên. Số đo của cung
y
AM bằng bao nhiêu?
A.
3π
4
. B.
3π
4
. C.
π
4
. D.
5π
4
.
x
y
π
4
O
A
M
B
Câu 8. Cho cos α =
3
5
và 0 < α < π. Khi đó giá trị của cos
α
2
A.
5
5
. B.
5
5
. C.
2
5
5
. D.
2
5
5
.
Câu 9. Với π < x <
3π
2
, mệnh đề nào sau đây sai?
A. tan α > 0. B. sin α > 0. C. cos α < 0. D. cot α > 0.
Câu 10. Với điều kiện xác định của các giá trị lượng giác, cho P =
sin 2a + sin 5a sin 3a
1 + cos a 2 sin
2
2a
. Đơn
giản biểu thức P ta được
Trang 1/2 đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2018

Để giúp các bạn học sinh lớp 10 có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường THPT Võ Thành Trinh - An Giang, tài liệu gồm phần trắc nghiệm gồm 20 câu và phần tự luận gồm 3 câu, thời gian làm bài 45 phút, đề thi học kì 2 có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường THPT Võ Thành Trinh - An Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.044
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm