Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

Trang 1/5-Mã đề 121
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NI
TRƯỜNG THPT NGUYN TRÃI - BA ĐÌNH
ĐỀ THI HC KÌ 2 LỚP 12 NĂM HỌC 2017 2018
Môn thi: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thời gian phát đề
( Đề thi có 05 trang , đề thi gm 50 câu)
Mã đề: 121
H và tên thí sinh:……………………………………SBD:………………
Câu 1. Hàm s
4
1
2
x
y
đồng biến trên khong
A.
(1; ).
B.
( 3;4).
C.
( ;1).
D.
( ;0).
Câu 2. Các điểm cc tr ca hàm s
42
3x 2yx
A.
B.
1.x
C.
1 , 2.xx
D.
5.x
Câu 3. Giá tr ln nht ca hàm s
( ) 4 3f x x
A.
4.
B.
3.
C.
3.
D.
0.
Câu 4. Cho hàm s
()fx
có đạo hàm là
24
'( ) ( 1) ( 2)f x x x x
. S điểm cc tiu ca hàm s
()fx
A.
0.
B.
2.
C.
3.
D.
1.
Câu 5. Vi nhng giá tr nào ca m , hàm s
2
( 1) 1
2
x m x
y
x
nghch biến trên mi khoảng xác định
ca hàm s.
A.
1.m
B.
1.m
C.
( 1;1).
D.

5
.
2
m
Câu 6. Tọa độ giao điểm của đồ th các hàm s
2
2x 3
2
x
y
x

1yx
A.
(2;2)
. B.
(2; 3)
. C.
(3;1)
. D.
( 1;0)
.
Câu 7. Cho hàm số
y f ( x)
có bảng biến thiên sau:
Tìm m để phương trình
f ( x) m
có đúng 3 nghiệm thc phân bit.
A.
2m =
. B.
2m >
. C.
2m =-
. D.
22m- < <
.
Câu 8. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2x 1
3
y
x
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 9. Đưng thẳng đi qua điểm
(1;3)
h s góc k ct trc hoành tại điểm A trc tung tại điểm
B ( hoành độ của điểm A và tung độ của điểm B là nhng s dương). Diện tích tam giác OAB nh
nht khi k bng
A.
3-
. B.
1-
. C.
2-
. D.
4-
Câu 10. Biết đường thng
(3 1) 6 3y m x m
cắt đồ th hàm s
32
3x 1yx
tại ba điểm phân bit
sao cho một điểm cách đều hai điểm còn lại. Khi đó m thuc khoảng nào dưới đây?
A.
3
(1; ).
2
B.
(0;1).
C.
( 1;0).
D.
3
( ; 2).
2
Trang 2/5-Mã đề 121
Câu 11. Gii bất phương trình
22
log 3x 2 log 6 5x
được tp nghim là
a;b
Hãy tính tng
S a b.
A.
26
S.
5
B.
8
S.
5
C.
28
S.
15
D.
11
S.
5
Câu 12. Giải phương trình
44
log 1 log 3 3.xx
A.
1 2 17.x 
B.
1 2 17.x 
C.
33.x
D.
5.x
Câu 13. Cho các s dương
,,abc
1a
.
Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
log log log .
a a a
b c b c
B.
log log log .
a a a
b c b c
C.
log log log .
a a a
b c bc
D.
log log log .
a a a
b c b c
Câu 14. Tập xác định ca hàm s
( )
-
=-
1
3
2yx
A.
2;
. B.
\2R
. C.
(0;2)
. D.
.
Câu 15. Tp nghim ca bất phương trình
1
2
log 0x
A.
;1 .
B.
0;1 .
C.
1; .
D.
0; .
Câu 16. Gi P là tng tt c các nghim của phương trình
2
log (3.2 1) 2x 1
x
. Tính P.
A.
1P 
. B.
0P
. C.
3
2
P
. D.
1
.
2
P
Câu 17. Tìm tt c các giá tr thc ca tham s m để phương trình
6 (3 )2 0
xx
mm
có nghim thuc
khong
(0;1)
.
A.


3; 4 .
B.


2; 4 .
C.
(2; 4).
D.
(3;4).
Câu 18.
( )
Fx
mt nguyên hàm ca hàm s
=
2
()
x
f x xe
.Hàm s nào sau đây không phải mt
nguyên hàm ca hàm s
( )
fx
:
A.
( )
=+
2
1
2
2
x
F x e
. B.
( )
( )
2
1
5
2
x
F x e=+
.
C.
( )
2
1
2
x
F x e C= - +
. D.
( )
( )
2
1
2
2
x
F x e= - -
.
Câu 19. Cho
( )
5
2
d 10f x x =
ò
. Khi đó
( )
éù
-
ëû
ò
2
5
2 4 df x x
bng
A. 32. B. 34. C. 36. D. 40.
Câu 20. Tính din tích hình phng gii hn bởi đ th hàm s
x1
y
x2
các trc tọa độ. Chn kết qu
đúng.
A.
3
2ln 1.
2
B.
3
5ln 1.
2
C.
3
3ln 1.
2
D.
5
3ln 1.
2
Câu 21. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?
A.
1
1
e
e
x
x dx C
e

. B.
1
1
x
x
e
e dx C
x

.
C.
1
22
2
cos xdx sin x C.
D.
1
dx ln x C
x

.
Trang 3/5-Mã đề 121
Câu 22. Gi H hình phng gii hn bởi đồ th hàm s
2
4
x
y
x
, trc Ox đường thng
1x
.
Tính th tích V ca khối tròn xoay thu được khi quay hình H xung quanh trc Ox.
A.
p
=
4
ln .
23
V
B.
=
14
ln .
23
V
C.
p
=
3
ln .
24
V
D.
p=
4
ln .
3
V
Câu 23. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A.
11
00
sin(1 ) x sin xx d xd

. B.
2
00
sin x 2 sin x
2
x
d xd

.
C.
11
00
sin(1 ) x sin xx d xd

. D.
1
2007
1
2
(1 ) x .
2009
x x d

Câu 24.
1
1
0
x
x
xe d
bằng
A.
1.e
B.
2.e
C. 1. D.
1
.
Câu 25. S phức nào dưới đây là số thun o?
A.
2 3 .zi
B.
3zi
. C.
2z 
. D.
3zi
.
Câu 26. Tìm s phc liên hp ca s phc
(3 2 )(3 2 )z i i
A.
13.z 
B.
13.z
C.
0.z
D.
.zi
Câu 27. Có bao nhiêu s phc
z
tha mãn
35zi
4z
là s thun o khác 0 ?
A.
0.
B. Vô số. C. 1. D. 2.
Câu 28. Tìm giá tr ln nht ca
z
biết rng z thỏa mãn điều kin
23
11
32
i
z
i


A. 1. B. 2. C.
2
. D. 3.
Câu 29. Th tích khối lăng trụ có diện tích đáy là B và chiu cao 2h
A.
2.V Bh
B.
.V Bh
C.
1
.
3
V Bh
D.
3.V Bh
Câu 30. Tính th tích khối chóp tam giác đều S.ABC , biết chiu cao hình chóp bng h ,
SBA
.
A.
3
2
3
3tan 1
h
V
. B.
3
2
3
1 3tan
h
V
. C.
2
2
3
1 3tan
h
V
. D.
3
2
3
3tan 1
h
V
.
Câu 31. Trong mt phng (P) cho tam giác OAB cân ti O,
2aOA OB
,
0
120AOB
. Trên đường
thng vuông góc vi mt phng (P) ti O ly hai điểm C,D nm v hai phía ca mt phng (P)
sao cho tam giác ABC vuông ti C và tam giác ABD là tam giác đu. Tính bán kính r ca mt cu
ngoi tiếp t din ABCD.
A.
32
.
2
a
r
B.
2
.
3
a
r
C.
52
.
2
a
r
D.
52
.
3
a
r
Câu 32. Hình tr độ dài đường sinh bng
l
, bán kính đáy hình trụ bng r . Din tích xung quanh ca
hình tr bng
A.
rl.
B.
1
3
rl.
C.
2
2 r l.
D.
2 rl.
Câu 33. Hình nón thiết diện qua trục tam giác đều. R bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình nón, r
bán kính hình cầu nội tiếp hình nón. Tính tỉ số
.
r
R

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong thời gian 90 phút, nội dung các câu hỏi trong đề không chỉ gói gọn trong chương trình học kỳ 2 mà bao hàm toàn bộ kiến thức Toán 12, mục đích nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức để hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán, đề thi có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 298
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm