Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Long Thạnh - Kiên Giang

Mã đề 181 Trang 1/4
S GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT LONG THNH
(Đề 4 trang)
THI HC K II - NĂM HC 2017 - 2018
N: TOÁN (LP 12)
Thi gian làm bài 90 Phút; (Đề 50 câu)
Thi ngày 02/5/2018
H tên: ………………………………. S báo danh: ………………
Câu 1: Tính tích phân
2
2
1
4
d
xx
Ix
x
A.
29
2
I
. B.
29
2
I
. C.
11
2
I
. D.
11
2
I
.
Câu 2: Tích phân
2
0
cos .sinx xdx
bng:
A.
1
136
. B.
3
2
. C. 0 . D.
2
3
.
Câu 3: Din tích S ca hình phng gii hn bi đồ th ca m s ()y fx liên tc trên
;ab
, trc hnh
và hai đường thng ,x axb đượcnh theo công thc:
A. ()
b
a
S fxdx
.
B. ()
a
b
S fxdx
C. ()
b
a
S fxdx . D. ()
b
a
S fxdx
Câu 4: Trong kng gian
Oxyz
cho mt phng
(): 2 3 70Px yz
. Hi mt phng nào sau đây song
song vi mt phng (P) ?
A.
(): 2 3 50Px yz
. B.
( ): 2 3 50Qx yz
. C.
( ): 2 3 70Qx yz
. D.
( ): 2 3 70Qx yz
.
Câu 5: Cho s phc 23zi. Phn thc phn o ca s phc z là
A.
2;3ab
. B.
3;2ab
. C. 3,2ab . D. 3;2ab.
Câu 6: Cho s phc
13zi
. Khi đó:
A.
1 13
22
i
z
. B.
1 13
44
i
z
. C.
1 13
22
i
z
. D.
1 13
44
i
z
.
Câu 7: Tìm nguyên m ca m s
2
3 45fxxx
A.
32
()5
32
xx
Fx xC
. B.
() 64Fx xC
. C.
32
() 3 –4 5Fx Cx xx
. D.
32
() –2 5Fx Cx xx
.
Câu 8: Trong kng gian
Oxyz
cho đường thng
15
():
2 43
x yz
d
. Hi véctơ nào sau đây là mt véctơ
ch phương ca đường thng
()d
?
A.
(2;4;3)u
. B.
(2;4;3)u
. C.
(1;5;0)u
. D.
(1;5;0)u
.
Câu 9:Véctơ o sau đây là mt véctơ pp tuyến ca mt phng
():2 7 3 100x yz
?
A.
(2;7;3)a
. B.
(7;3;10)a
. C.
(2;7;3)a
. D.
(2;7;10)a
.
Câu 10: Trong c khng định sau, khng định nào sai?
A.
sin. cosxdx xC
(C là hng s). B.
cos. sinxdx xC
(C là hng s).
C. dxxC
(C là hng s). D.
1
d
1
x
xxC

(C là hng s).
Câu 11: Trong không gian Oxyz cho véctơ (3;2;5)u . Tính độ i ca véctơ u ta được
A.
52
. B.
25
. C.
38
. D.
83
.
Câu 12: Trong không
Oxyz
cho mt cu
2 22
():( 3) ( 4) ( 1) 16S x yz . m I ca mt cu là
A.
(3;4;4)I
. B.
(3;4;1)I
. C.
(3;4;1)I
. D.
164I
.
Câu 13: S nghim ca phương trình
42
340zz trên tp hp s phc là
A. 3 . B. 1. C.
4
. D.
2
.
Mã đề 181
Mã đề 181 Trang 2/4
Câu 14: Trong không gian
Oxyz
cho đường thng
3
: 62
25
xt
yt
zt
. Hi đim nào sau đây thuc ?
A.
(3;6;2)M
. B.
(1;2;5)M
. C.
(1;2;5)M
. D.
(3;6;2)M
.
Câu 15: Trong không gian Oxyz biết véctơ
2 34a i jk
. Tìm ta độ véctơ a .
A. (2;3;4) . B.
(2;3;4)i jk
. C.
(2;3;4)i jk
. D. (2;3;4) .
Câu 16: Thu gn s phc
(2 3)(2 3)z ii
bng
A. 13 . B.
4
. C. 49i. D. 9i .
Câu 17: Hình phng gii hn bi đồ th
2
34yx , trc Ox, các đường thng 1x , 2x
có din tích S là:
A.
11S
. B.
9S
. C.
12S
. D.
10S
.
Câu 18: Tìm
43
d.
x
I ex
A.
43
1
3
x
I eC
. B.
43
1
3
x
I eC
. C.
43
1
4
x
I eC
. D.
43x
I eC.
Câu 19: Trong không gian
Oxyz
viết phương trình chính tc ca đường thng đi qua hai đim
(3;4;1), (2;1;5)AB
ta được
A.
3 41
134
x yz
. B.
3 41
1 34
x yz
. C.
3 41
134
x yz
. D.
3 41
1 34
x yz
.
Câu 20: Tìm tham s thc m để phương trình
2
(13 ) 340z mz có mt nghim 35zi trên .
A. 5m . B. 7m . C. 3m . D. 9m .
Câu 21: t gn s phc
(2 4) (3 2)z i ii
, ta được:
A. 12zi. B. 12zi. C. 53zi. D. 1zi.
Câu 22: Trong không gian Oxyz cho
(2;3;1), (3;2;5)ab
. Tính tích hướng
.ab
ta được
A. 5. B. 5 . C. 7. D. 7 .
Câu 23: Din tích hình phng gii hn bi hai đường cong
3
116yxx
2
6yx là:
A. 0S . B.
1
2
S . C. 2S . D.
1
4
S .
Câu 24: t gn s phc
2
(1 )(4)z ii, ta được:
A. 28zi. B. 82zi. C. 28zi. D. 28zi.
Câu 25: Trong không gian
Oxyz
cho đim
(3;2;1)A
và mt phng
(): 3 4 70x yz
. Tính khong ch
t đim A đến mt phng
()
ta được:
A.
26
13
. B.
426
13
. C.
326
13
. D.
26
26
.
Câu 26: Trong không gian
Oxyz
tìm giao đim K ca đường thng
12
():3
4
xt
yt
zt
và mt phng
(): 30xyz
ta được
A.
1;3;4K
. B.
2;1;1K
. C.
57
2;;
22
K
. D.
57
2;;
22
K
.
Câu 27: Choch phân
2
2
0
1dI x xx
đặt
2
1tx . Mnh đề nào sau đây đúng?
A.
5
1
1
d
2
I tt
. B.
2
0
1
d
2
I tt
. C.
2
0
2dI tt
. D.
5
1
2dI tt
.
Câu 28: Cho s phc z tha
2
(1 )(2 ) (8 ) (1 2)i iz i iz. Phn o ca s phc z
A. 23. B.
1
. C. 23. D. 1.
Mã đề 181 Trang 3/4
Câu 29: Cho
22
22
00
sin , cosI xdxJ xdx . Chn khng định đúng?
A. IJ
. B. IJ . C. IJ . D. 2IJ.
Câu 30: Cho
32
() 498fx x xx
. Mt nguyên m F(x) ca f(x) tha 1 2018F là:
A.
4 32
() 3 4 2025Fx xxx
. B.
4 32
() 3 4 2026Fx xxx
.
C.
4 32
() 3 4 2019Fx xxx
. D.
4 32
() 3 4 2020Fx xxx
.
Câu 31: Để tính din ch S ca phn gch chéo trong hình bên phi, biu thc
nào dưới đây đúng ?
A.
17
51
() ()S fxdx fxdx . B.
7
5
()S fxdx
.
C.
17
51
() ()S fxdx fxdx . D.
7
5
()S fxdx
.
Câu 32: Cho hình phng D gii hn bi đường cong
2 cosyx
, trc hoành và các đường thng
0,
2
xx. Khi tròn xoay to thành khi quay D quanh trc hoành có th tích V bng bao nhiêu ?
A. 1V . B.
( 1)V
. C.
( 1)V
. D. 1V .
Câu 33: S thc x, y tha mãn
2 (5 ) ( 1)5yi xi
A.
3;0xy
. B.
6;3xy
. C.
3;0xy
. D.
6;3xy
.
Câu 34: Cho s phc 23zi, khi đó
z
z
bng
A.
5 12
13 13
i
. B.
56
13 13
i
. C.
5 12
13 13
i
. D.
56
13 13
.
Câu 35: Trong không
Oxyz
cho mt cu
2 22
(): 4 2 6 30S x y z x yz . Tìm bán kính R ca (S).
A.
17R
. B.
11R
. C.
19R
. D.
3R
.
Câu 36:Trong không gian Oxyz cho ABC biết (3;2;1), (4;1;5), (7;0;0)A BC. Tìm ta độ trng tâm G ca
ABC ta được kết qu là
A.
3
7; ;2
2
G
. B.
144
;1;
33
G
. C.
144
;1;
33
G
. D.
3
7; ;2
2
G
.
Câu 37: Trong không gian
Oxyz
cho 3 đim
(3;0;0), (0;4;0), (0;0;1)A BC
. Hi phương trình nào dưới đây
là ca mt phng
()ABC
?
A.
0
3 41
x yz
. B.
1
3 41
xyz
. C.
1
3 41
xyz
. D.
0
3 41
xyz
.
Câu 38: Trong mt phng phc, ba đim A, B C ln lượt là đim biu din ca 3 s phc
1
15zi
,
2
3zi
,
3
6z . Tam giác ABC
A. Tam giác đều. B. Tam giác vuông cân.
C. Tam giác cân nhưng không đều. D. Tam giác vuông nhưng không cân.
Câu 39: Giá tr ca K tha mãn
0
2
2
42
x
edx Ke
là:
A. 11K . B. 10K . C. 9K . D. 12K .
Câu 40: Trong không gian
Oxyz
cho hình cp t giác đều .SABCD biết
(1;0;0),A
(4;0;0),B
(4;3;0),C
(1;3;0)D
chiu cao ca hình chóp bng 4. Gi
(;;)Iabc
là đim cách đều c 5 đỉnh ca hình chóp (vi s
0c ). Tính 2 6 32P a bc.
A.
42P
. B. 31P . C.
24P
. D. 13P .

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Long Thạnh - Kiên Giang, nội dung gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Long Thạnh - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 49
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm