Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Bắc Giang

1 265
Trang 1/3 -đề 102
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
BC GIANG
ĐỀ KIM TRA CHT LƯỢNG HC KÌ I
NĂM HC 2017-2018
MÔN TOÁN LP 10
Thi gian làm bài :90 phút, không k thi gian phát đề
đề 102
A. PHN CÂU HI TRC NGHIM (5,0 đim).
Câu 1: Trong mt phng ta độ
Oxy
cho tam giác ABC
(
)
(
)
(
)
1; 5 , 3;0 , 3;4
A B C
. Gi
,
M N
ln
lượt là trung đim ca
, .
AB AC
Tìm ta độ vectơ
MN
A.
(
)
3;2 .
MN =
B.
(
)
3; 2 .
MN
=
C.
(
)
6;4 .
MN =
D.
(
)
1;0 .
MN =
Câu 2: Mnh đề ph định ca mnh đề “ 2018 là s t nhiên chn” là
A. 2018 là s chn. B. 2018 là s nguyên t.
C. 2018 không là s t nhiên chn. D. 2018 là s chính phương.
Câu 3: Trc đối xng ca parabol
2
2 2 1
y x x
= +
đường thng có phương trình
A.
1
x
=
. B.
1
2
x
=
. C.
2
x
=
. D.
1
2
x
= −
.
Câu 4: Cho hai tp hp
(
)
3;3
A =
(0; )
B
= +
. Tìm
.
A B
A.
(
)
3;A B
= +∞
. B.
[
)
3;A B
= +
. C.
[
)
3;0
A B =
. D.
(
)
0;3
A B =
.
Câu 5: Cho tam giác
ABC
G
là trng tâm. Mnh đề nào sau đây sai ?
A.
3
MA MB MC MG
+ + =
, vi mi đim
M
. B.
0
GA GB GC
+ + =
.
C.
2
GB GC GA
+ =
. D.
3
AG AB AC
= +
.
Câu 6: Trong mt phng
Oxy
cho
(2; 3), (3;4).
A B
Ta độ đim
`
M
nm trên trc hoành sao cho ba
đim
, ,
A B M
thng hàng là
A.
`
(1; 0).
M
B.
`
(4; 0).
M
C.
`
5 1
; .
3 3
M
D.
`
17
; 0 .
7
M
Câu 7: Cho parabol
(
)
2
( ): , 0
P y ax bx c a
= + +
đồ
th như hình bên. Tìm các giá tr
m
để phương trình
2
ax bx c m
+ + =
có 4 nghim phân bit.
A.
1 3
m
< <
.
B.
0 3.
m
< <
C.
0 3
m
.
D.
1 3
m
.
x
y
I
1
3
4
5
2
-4
-2
-1
-3
-3 -2
-1
3
2
O
1
Câu 8: Tìm điu kin ca tham s m để hàm s
(
)
3 4 5
y m x m
= + +
đồng biến trên
.
A.
4
.
3
m
< −
B.
4
.
3
m
> −
C.
4
.
3
m
≠−
D.
4
.
3
m
= −
Câu 9: Ta độ đỉnh I ca parabol
2
2 7
y x x
= +
A.
( 1; 4)
I
. B.
(1;6)
I
. C.
(1; 4)
I
. D.
( 1;6)
I
.
Câu 10: Mnh đề ph định ca mnh đề
2
, 13 0
x x x
+ + =
” là
A.
2
, 13 0
x x x
+ +
”. B.
2
, 13 0
x x x
+ + >
”.
Trang 2/3 -đề 102
C.
2
, 13 0
x x x
+ + =
”. D.
2
, 13 0
x x x
+ +
”.
Câu 11: Trong mt phng
Oxy
, cho tam giác
MNP
(
)
(
)
1;–1 , 5;–3
M N
P
thuc trc
Oy
, trng
tâm
G
ca tam giác
MNP
nm trên trc
Ox
. To độ ca đim
P
A.
(
)
2;4
. B.
(
)
0;4
. C.
(
)
0;2
. D.
(
)
2;0
.
Câu 12: Cho parabol
(
)
(
)
2
: , 0
P y ax bx c a
= + +
đồ th như hình bên. Khi đó
2 2
a b c
+ +
có giá tr
A.
9.
B.
9.
C.
6.
D.
6.
Câu 13: Cho hàm s
(
)
2 1 2 1
f x x x
= + +
(
)
3
2 3
g x x x
= +
. Khi đó khng định nào dưới đây
đúng ?
A.
(
)
f x
là hàm s l,
(
)
g x
là hàm s chn. B.
(
)
f x
(
)
g x
đều là hàm s l.
C.
(
)
f x
(
)
g x
đều là hàm s chn. D.
(
)
f x
là hàm s chn,
(
)
g x
là hàm s l.
Câu 14: Ta độ giao đim ca đường thng
: 4
d y x
= − +
và parabol
2
7 12
y x x
= +
A.
( 2;6) à (-4;8)
v
. B.
(2;2) à (4;8)
v
. C.
(2; 2) à (4;0)
v
. D.
(2;2) à (4;0)
v
.
Câu 15: Tìm tt c các gtr m để đường thng
3 2
y mx m
= +
ct parabol
2
3 5
y x x
=
ti 2 đim
phân bit có hoành độ trái du.
A.
3
m
<
. B.
3 4
m
< <
. C.
4
m
<
D.
4.
m
Câu 16: Trong các mnh đề sau, mnh đề nào đúng?
A.
6 2
là s hu t.
B. Phương trình
2
7 2 0
x x
+ =
có 2 nghim trái du.
C. 17 là s chn.
D. Phương trình
2
7 0
x x
+ + =
có nghim.
Câu 17: Cho hai tp hp
[
]
2;3
A =
(1; )
B
= +∞
. Tìm
.
A B
A.
[
)
2;A B
= +∞
. B.
(1;3]
A B
=
. C.
[1;3]
A B
=
. D.
(1;3)
A B
=
.
Câu 18: Tp xác định ca hàm s
1 2 6
y x x
= + + +
A.
1
6; .
2
B.
1
; .
2
+∞
C.
1
; .
2
+∞
D.
[
)
6; .
+∞
Câu 19: Cho tp hp
(
]
;2
A = −∞
(
)
0;B
= +∞
. Tìm
\ .
A B
A.
(
]
\ ;0
A B = −∞
. B.
(
)
\ 2;A B
= +∞
. C.
(
]
\ 0;2
A B =
. D.
(
)
\ ;0
A B = −∞
.
Câu 20: Cho hàm s
2
y ax bx c
= + +
đồ th như
hình bên. Khng định nào sau đây đúng ?
A.
0, 0, 0.
a b c
< > >
B.
0, 0, 0.
a b c
> < >
C.
0, 0, 0.
a b c
< > <
D.
0, 0, 0.
a b c
> > <
x
y
O
x
y
I
1
3
4
5
2
-4
-2
-1
-3
-3 -2
-1
3
2
O
1
Trang 3/3 -đề 102
Câu 21: Trong mt phng
Oxy
, cho
(
)
(
)
1 1 2 2
; và B ;
A x y x y
. Ta độ trung đim
I
ca đon thng
AB
A.
1 1 2 2
;
2 2
x y x y
I
+ +
. B.
1 2 1 2
;
3 3
x x y y
I
+ +
. C.
2 1 2 1
;
2 2
x x y y
I
. D.
1 2 1 2
;
2 2
x x y y
I
+ +
.
Câu 22: Trong mt phng
Oxy
cho
(
)
(
)
2;4 , 4; 1 .
A B
Khi đó, ta độ ca
AB
A.
( 2;5).
AB =
B.
(6;3)
AB =
. C.
(2;5)
AB =
. D.
(2; 5)
AB
=
.
Câu 23: Cho
(2;1); ( 3;4); ( 4;9)
a b c= = =
. Hai s thc m, n tha mãn
ma nb c
+ =
. Tính
2 2
m n
+
.
A. 5. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 24: Cho
{
}
{
}
2
3 3 , 4 0
A x mx mx B x x
= = = =
. Tìm
m
để \
B A B
=
.
A.
3 3
2 2
m
B.
3
2
m
<
. C.
3 3
2 2
m
< <
. D.
3
2
m
.
Câu 25: Trong mt phng ta độ Oxy, cho tam giác ABC
5 3 7 1
; 1 , ; , 0;
2 2 2 2
M N P
ln lượt
là trung đim các cnh BC, CA, AB . Ta độ trng tâm G ca tam giác ABC là
A.
4 4
;
3 3
G
. B.
(
)
4; 4
G
.
C.
4 4
;
3 3
G
. D.
(
)
4; 4
G
.
B. PHN CÂU HI T LUN (5,0 đim).
Câu I (2,5 đim).
1) Lp bng biến thiên và v đồ th hàm s
2
4 3
y x x
= +
.
2) Gii phương trình:
2
2 4 1 1
x x x
+ = +
.
Câu II (1,5 đim).
Trong h
trc to độ
Oxy
cho bn đim
(1;1), (2; 1), (4;3), (16;3)
A B C D
. Hãy phân tích vectơ
AD
theo hai vectơ
,
AB AC
.
Câu III (1,0 đim). Cho
,
x y
hai s thc tho mãn
2.
x y
+
Tìm giá tr nh nht ca biu thc
4 4 2 2 2 2
3( ) 2( ) 1
P x y x y x y
= + + + +
.
-------------------------Hết-----------------------

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Bắc Giang, tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(1; -5), B(3;0), C(-3;4). Gọi M N, lần lượt là trung điểm của AB AC. Tìm tọa độ vectơ MN.

A. MN = (-3;2)

B. MN = (3; -2)

C. MN = (-6;4)

D. MN = (1;0)

Câu 2: Mệnh đề phủ định của mệnh đề “2018 là số tự nhiên chẵn” là?

A. 2018 là số chẵn. B. 2018 là số nguyên tố.

C. 2018 không là số tự nhiên chẵn.

D. 2018 là số chính phương.

Câu 3: Trục đối xứng của parabol y = 2x2 + 2x - 1 là đường thẳng có phương trình?

A. x = 1

B. x = 1/2

C. x = 2 

D. x = −1/2

Câu 4: Cho hai tập hợp A = −( 3;3) và B = (+oo;0). Tìm A ∪ B.

A. A ∪ B = (− 3;+oo)

B. A ∪ B = [-3;+oo)

C. A ∪ B = [-3;0)

D. A ∪ B = (0;3)

Câu 5: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. MA + MB + MC = 3, với mọi điểm M 

B. GA + GB + GC = 0

C. GB + GC + GA = 2

D. 3AG = AB + AC

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, Sở GD&ĐT Bắc Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 10, đề thi học kì 1 lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 265
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm