Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT chuyên Lê Khuyết - Quảng Ngãi

1 638
1
SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề có 4 trang )
KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TOÁN HỌC – 10
Thi gian làm bài : 90 Phút
Họ tên :............................................................... Số báo danh : ...................
A. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm).
Câu 1: Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số f(x) =
10x
+
10x
, g(x) = -
2
x
A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ.
B. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn.
C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn.
D. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số lẻ.
Câu 2: Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
x Q, 4x
2
- 1 = 0.
B.
n N, n
2
+ 1 chia hết cho 4.
C.
n N, n
2
> n.
D.
x R, (x - 1)
2
x - 1.
Câu 3: Cho tam giác ABC với A(4; 3), B(-5; 6), C(-4; -1). Toạ độ trực tâm H của tam giác ABC là
A. (-3; 2). B. (-3; -2).
C. (3; -2). D. (3; 2).
Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A; AB = a, BC = 2a. Tích vô hướng
AC

.CB

bằng
A. a
2
. B. -3a
2
. C. -a
2
. D. 3a
2
.
Câu 5: Hàm số nào sau đây có tập xác định là
?
A. y =
2
2
25
1
xx
xx

. B. y =
2
25
1
xx
x
.
C. y =
2
3
25
1
xx
x
. D. y =
2
2
25
1
xx
x
.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là mệnh đề đúng.
A. Số 141 chia hết cho 3 141 chia hết cho 9.
B. 81 là số chính phương
81
là số nguyên.
C. 7 là số lẻ
7 chia hết cho 2.
D. 3.5 = 15
Bắc Kinh là thủ đô của Hàn Quốc.
Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, các vectơ đơn vị là
i
j . Tập hợp các điểm M sao
cho
OM
= (2cost + 3)
i
+ (2 – cost) j
A. Đoạn thẳng IJ của đường thẳng y = -
2
1
x +
2
7
với I(1; 3), J(5; 1).
B. Đường thẳng y = -
2
1
x +
2
7
.
C. Phần đường thẳng y = -
2
1
x +
2
7
trừ điểm J(5; 1).
Mã đề 932
2
D. Phần đường thẳng y = -
2
1
x +
2
7
trừ điểm I(1; 3).
Câu 8: Cho hai số thực a và b thỏa mãn a < b, cách viết nào sau đây là đúng.
A. {a} [a; b]. B. a (a; b].
C. a [a; b]. D. {a} [a; b].
Câu 9: Cho hàm số y = f(x) =
2
x
+
1
2
x
với x > 1. Gía trị nào của x thì hàm số đạt giá trị nhỏ nhất
A. 4. B. 2. C. 3. D.
2
5
.
Câu 10: Cho a + b = 1. Gía trị lớn nhất của B = ab
2
bằng
A.
27
4
khi a =
2
3
, b =
1
3
.
B.
2
27
khi a =
3
1
, b =
3
2
.
C.
27
4
khi a =
3
1
, b =
3
2
.
D.
27
4
khi a =
1
2
, b =
1
2
.
Câu 11: Cho A = {2; 5}, B = {2; 3; 5}. Tập hợp A B bằng tập hợp nào sau đây?
A. {2; 3; 5}. B. {2; 5}.
C. {2; 3}. D. {5}.
Câu 12: Gía tr nào ca m thì phương trình mx
2
+ 2(m + 3)x + m = 0 có hai nghiệm phân bit cùng
dấu
A. m < -
2
3
. B. m > -
2
3
và m 0.
C. -
2
3
< m < 0. D. m 0.
Câu 13: Cho phương trình (x
2
+ 9)(x - 9)(x + 9) = 0. Phương trình nào sau đây tương đương với
phương phương trình đã cho?
A. x + 9 = 0. B. x - 9 = 0.
C. (x - 9)(x + 9) = 0. D. x
2
+ 9 = 0.
Câu 14: Trong các bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào sai?
A. a > 0, b > 0, ta có a + b )(2
22
ba .
B. a > b > 0
b
1
>
a
1
.
C. a
2
+ b
2
+ ab < 0 a, b .
D. a
2
+ b
2
+ c
2
ab + bc + ca, a, b, c .
Câu 15: Cho hình vuông ABCD có tâm O. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai
A.
A
D

+ DO

= -
1
2
CA

. B. AC

+
D
B

= 4
A
B

.
C. AB

+ AD

= 2 AO

. D. OA

+ OB

= CB

.
Câu 16: Cho các tập hợp sau
M = {1; 2; 3}, N = {x
N / x < 4}, P = (0; + ), Q = {x R / 2x
2
- 7x + 3 = 0}.
Chọn kết quả đúng nhất
3
A. M N; M P; Q P. B. N P; Q P.
C. M
N. D. M
N; M
P.
Câu 17: Trong các hàm số sau, hàm số nào tăng trên khoảng (-1; 0)
A. y = x. B. y = |x|.
C. y = x
2
. D. y =
1
x
.
Câu 18: Số nghiệm của phương trình x
2
+ 3x + 1 = (x + 3) 1
2
x
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 19: Cho tam giác ABC cân đỉnh A,
B = 30
0
, BC = 6, M là điểm thuộc BC sao cho MC = 2MB.
Tính
MA

. MC

.
A. 4. B. 20. C. 2 3 . D. 4 3 .
Câu 20: Cho tam giác ABC. Nếu điểm D thỏa mãn hệ thức: MA

+ 2 MB

- 3
MC

=
CD

vi M tùy ý
thì D là đỉnh của hình bình hành:
A. ABED với E là trung điểm của BC. B. ABCD.
C. ACED với B là trung điểm của EC. D. ACBD.
Câu 21: Cho y =
32
2
xa
xa

. Gía trị nào của a để y xác định với mọi x > -1
A. a 1. B. a -
3
2
.
C. a < 1. D. a < -
3
2
.
Câu 22: Cho tam giác ABC có A(1; -1), B(5; -3) và C Oy, trọng tâm G Ox. Tọa độ điểm C là
A. (0; 2). B. (2; 0).
C. (0; -4). D. (0; 4).
Câu 23: Gía trị nào của m thì phương trình mx
2
– 2(m – 2)x + m – 3 = 0 có hai nghiệm trái dấu
A. m 3. B. m < 3.
C. 0 < m < 3. D. m < 0.
Câu 24: Cho các vec-tơ OA = (1; 2) và OB = (2; 1), biết
M
A = 2
M
B . Khi đó độ dài vec-tơ OM

A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 25: Phương trình (mx + 2)(x + 1) = (mx + m
2
)x có nghiệm duy nhất khi m là
A. m -1 và m 0. B. m -1 và m 2.
C. m
1 và m
-2. D. m
2 và m
0.
Câu 26: Trong hệ trục (O;
i
, j
), tọa độ của vec-tơ
u
= 3 j
+ 2
i
A.
u
= (-2; -3). B.
u
= (3; 2).
C.
u
= (2; 3). D.
u
= (-3; 2).
Câu 27: Phương trình (m + 2)x
2
+ 2(3m – 2)x + m + 2 = 0 có nghiệm kép x = 1 khi giá trị m là
A. 2. B. 1. C. 0. D. -1.
Câu 28: Parabol y = -4x - 2x
2
có đỉnh là
A. I(-1; 2). B. I(1; 6). C. I
17
;
48



. D. I
19
; -
48



.
Câu 29: Tổng
MN

+
P
Q

+
R
N

+
NP

+ QR

bằng
A. MP

. B. MR

. C. MN

. D.
P
R

.
Câu 30: Parabol y = ax
2
+ bx + 2 đi qua điểm M(1; -1) và có trục đối xứng x = 2 là
A. y = x
2
- 4x + 2. B. y = 2x
2
+ x + 2.

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT chuyên Lê Khuyết - Quảng Ngãi, tài liệu 30 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Toán hiệu quả hơn. 

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

A. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số f(x) = Ιx + 10Ι + Ιx - 10Ι, g(x) = - ΙxΙ2

A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ

B. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn

C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn

D. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số lẻ

Câu 2: Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. ∃ x ∈ Q, 4x2 - 1 = 0

B. ∃ n ∈ N, n2 + 1 chia hết cho 4

C. ∀ n ∈ N, n2 > n

D. ∀ ∈ R, (x - 1)2 ≠x - 1

Câu 3: Cho tam giác ABC với A(4; 3), B(-5; 6), C(-4; -1). Toạ độ trực tâm H của tam giác ABC là?

A. (-3; 2)

B. (-3; -2)

C. (3; -2)

D. (3; 2) 

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A; AB = a, BC = 2a. Tích vô hướng AC .CB bằng:

A. a2

B. -3a2

C. -a2

D. 3a2

Câu 5: Hàm số nào sau đây có tập xác định là R?

A. y = 2x2 - 5x/x2 + x + 1

B. y = 2x2 - 5x/x + 1

C. y = 2x2 - 5x/x3 + 1

D. y = 2x2 - 5x/x2 -1

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT chuyên Lê Khuyết - Quảng Ngãi. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 10, đề thi học kì 1 lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 638
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm