Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Đông Hiếu - Nghệ An

Trang 1/2 - Mã đề thi 001
TRƯỜNG THPT ĐÔNG HIẾU
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: TOÁN – LỚP 10
Thi gian làm bài: 90 phút;
(26 câu trc nghim+ 3 câu t lun)
Mã đề thi
001
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
A. TRẮC NGHIỆM: 6.5 điểm
Câu 1: Cho hình bình hành ABCD, mệnh đề nào sau đây sai:
A.
 
A
DBC
B.

  
DA DC BD
C.

  
A
BBC AC
D.

  
A
CBC AB
Câu 2: Hệ phương trình
224
4334
6544



xy z
xyz
xyz
có nghiệm là
A.
(1; 2; 0) B. (1; 2; 2) C. (0;1;2) D. (1;2;0)
Câu 3: Tập hợp D =
[0;5] (2;7)
là tập nào sau đây?
A.
(2;5]
B. (-4; 9] C. (-6; 2] D. [-6; 2]
Câu 4: Cho (P)
2
23yxx. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số?
A.
(0; 3)
B.
(2;1)
C.
(1;0)
D.
(3; 7)
Câu 5: Cho hai tập hợp:
7;8;9X
;
1; 3; 7; 4Y
. Tập hợp
XY
bằng tập hợp nào sau đây ?
A.
1;2;3;4;8;9;7 B.
1; 3; 4; 7; 8; 9 C.
1; 3 D.
2;8;9;12
Câu 6: Tập hợp nào sau đây là TXĐ của hàm số:
3
1
y
x
A.
2; \ 1 B.
1;  C.
2; D.
\1
Câu 7: Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được: 3 1,732050808 . Giá trị gần đúng
của
3 quy tròn đến hàng phần trăm là :
A. 1,70 B. 1,72 C. 1,73 D. 1,71
Câu 8: Phương trình nào sau đây vô nghiệm
A. x + 3x = 3 + 3x B. x +
=
+2
C.
4x
+ 2 = x+
4
x
D. 2x = 2
x
Câu 9: Tọa độ đỉnh I của parabol (P):
2
241yx x là:
A.

I1; 1 B.

I0;1 C.

I1;1 D.

I2;1
Câu 10: Cho ABC có AM là trung tuyến. Gọi I là trung điểm AM. Chọn mệnh đề đúng:
A.
20IB IC IA
 
B.
20IB IC IA

C.
0IB IC IA

D.
230IB IC IA

Câu 11: Cho ABC vuông tại A và AB = 3, AC = 4. Vectơ
CA

+
A
B

có độ dài bằng :
A. 0 B. 15 C. 5 D. 13
Câu 12: Phương trình Parabol ( P ) :
2
2yax bx đi qua điểm
1; 1M và có trục đối xứng là:
A.
2
32yx x B.
2
42 yx x C.
2
22yxx D.
2
42yx x
Câu 13: Liệt kê tất cả các phần tử của tập
*
4 MxNx
A.
1; 2; 3; 4; 5; 6M
B.
0;1;2;3; 4;5M
C.
1; 2; 3; 4M
D.
1; 2; 3M
Trang 2/2 - Mã đề thi 001
Câu 14: Cho 6 điểm phân biệt. Hỏi có mấy vectơ khác vectơ - không mà có điểm đầu và điểm cuối lấy từ
6 điểm đó?
A. 40 B. 20 C. 30 D. 10
Câu 15: Điều kiện xác định của phương trình : 230xx là:
A. x
3
B. x
3
C. x<3 D. x>3
Câu 16: Cho hình chữ nhật ABCD . AB = 4, AD = 3. Khi đó
.

A
BAD
bằng
A. 0 B. 12 C. 5 D. Đáp án khác
Câu 17: Cho A(1 ; 2), B(3 ; 7). Tọa độ của
A
B

là:
A. (2 ; – 1) B. (2 ; 1) C. (4 ; – 3) D. (2 ; 5)
Câu 18: Đường thẳng y = 4x + 5 song song với đường thẳng nào sau đây:
A. y = 4x – 3 B.
32 yx
C.
31yx
D. y = 4x + 5
Câu 19: Một cửa hàng bán giày dép. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được tổng cộng 30 đôi gồm cả giày
dép. Ngày thứ 2 cửa hàng khuyến mại giảm giá nên số đôi giày bán được tăng 10%, số đôi dép bán
được tăng 20% so với ngày thứ nhất và tổng sđôi giày dép bán được ngày thứ hai 35 đôi. Hỏi
trong ngày thứ nhất cửa hàng bán được số đôi giày và dép lần lượt là bao nhiêu:
A. 15 và 15 B. 20 và 10 C. 10 và 20 D. 25 và 5
Câu 20: trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?
A.
2
2x +1 > 0
B. 17 3 0 C.
23 4
D. Đẹp quá!
Câu 21: Vectơ
2
a
và vec tơ
a
(
0

a
) là hai vec
A. Đối nhau B. Ngược hướng C. Bằng nhau D. Cùng hướng
Câu 22: Tập nghiệm của phương trình
2
3340xxx
là :
A.
3T
B.
1T
. C.
[
)
3; .T -+¥=
D.
1; 3T
.
Câu 23: Trong mặt phẳng Oxy,
26 12

aij
thì
A.
a
= 38 B.
a
= (26 ;12) C.
a
= (12 ; 26) D.
a
= (26 ;2017)
Câu 24: Xác định hàm s
,yaxb
biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm
1; 3A
1; 5B
A.
41yx
B.
41 yx
C.
41yx
D.
41 yx
Câu 25: Giải phương trình |3x+1| = x + 3 ta được số nghiệm của phương trình là:
A. 1 B. 0 C. 2 D. 3
Câu 26: Cho M = cos
2
15
0
+cos
2
25
0
+ cos
2
45
0
+ cos
2
65
0
+cos
2
75
0
. Khi đó
A. M = 3 B. M =
5
2
C. M = -
5
2
D. M = 1
B. TỰ LUẬN: 3,5 điểm
-----------------------------------------------
Câu 1 (1.5điểm) Vẽ parabol y =
2
23
x
x
Câu 2 (0.5 điểm) Giải phương trình :
2
23 3xx x
Câu 3 (1.5điểm) Cho 6 điểm A ; B ; C ; D ; E ; F. Chứng minh rằng :

A
B +

CD
+

FE = 
 
A
ECBFD
----------- HẾT ----------
(Thí sinh không được s dng tài liu)
1
PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN TỰ LUẬN
MÔN - TOÁN10 – HK1 – NĂM HỌC 2017-2018
Mã đề: 001 + Mã đề: 025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
B
C
D
21 22 23 24 25 26
A
B
C
D
Mã đề: 003 + Mã đề: 027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
B
C
D
21 22 23 24 25 26
A
B
C
D
Mã đề: 005 + Mã đề: 029
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
B
C
D
21 22 23 24 25 26
A
B
C
D

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Đông Hiếu - Nghệ An, với nội dung bài liệu bao gồm 26 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

Chi tiết Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

A. TRẮC NGHIỆM: 6.5 điểm

Câu 1: Cho hình bình hành ABCD, mệnh đề nào sau đây sai?

Chi tiết Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

Câu 3: Tập hợp D = [0;5] ∩ (2;7) là tập nào sau đây?

A. (2;5]

B. (-4; 9]

C. (-6; 2]

D. [-6; 2]

Câu 4: Cho (P) y = 2x2 + x - 3. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số?

A. (0; -3)

B. (-2;1)

C. (-1;0)

D. (3; -7)

Câu 5: Cho hai tập hợp: X = {7;8;9}; Y = {1;3;7;9}. Tập hợp X ∪ Y bằng tập hợp nào sau đây?

A. {1;2;3;4;8;9;7}

B. {1;3;4;7;8;9}

C. {1;3}

D. {2;8;9;12}

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Đông Hiếu - Nghệ An. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 10, đề thi học kì 1 lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 504
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm