Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Lạc Long Quân - Khánh Hòa

Trang 1/5 - Mã đề thi 143
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
143
Họ tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................
UTRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1: Cho hai tập
{ } { }
3, 20, 2, 0, 5 , 3, 2, 0AB=−=
. Khẳng định nào sau đây là đúng.
A.
{ }
\ 20, 5
AB
=
B.
{ }
3, 20AB∩=
C.
{ }
3, 20, 0, 5AB∪=
D.
Câu 2: Ba kho hàng
, AB
C
có tất cả 1035 tấn thóc, biết số thóc ở kho
A
nhiều hơn số thóc ở
kho
B
là 93 tấn nhưng ít hơn tổng số thóc ở kho
B
C
là 517 tấn. Tính số thóc ở kho
C
.
A. 166 tấn thóc. B. 529 tấn thóc. C. 259 tấn thóc. D. 610 tấn thóc.
Câu 3: Trong mặt phẳng
Oxy
cho hai điểm
(2 ; 3), (1 ; 2)AI
. Xác định tọa độ điểm
B
để
I
trung điểm của
AB
.
A.
(0 ; 7).
B.
31
; .
22



C.
(1 ; 2).
D.
( 2 ; 1).
Câu 4: Trong lớp
10A
35
học sinh. Trong đó
15
em thích môn Văn,
17
em thích môn
Toán,
7
em không thích môn nào. Số học sinh thích cả hai môn là
A.
13
học sinh. B.
11
học sinh. C.
3
học sinh. D.
4
học sinh.
Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của
m
để phương trình
( )
4
3 20m xm
−=
có nghiệm duy nhất.
A.
4.
m
B.
0.m
C.
0.m
D.
4.m =
Câu 6: Mệnh đề nào sau đây là sai?
A.
2
'' : 0''xx∀∈ >
. B.
2
'' : 0''xx∃∈
. C.
2
'' : 0''xx∀∈
. D.
2
'' : 0''xx∃∈
.
Câu 7: Cho hàm số
3 1.
yx=−+
Hãy chọn khẳng định đúng.
A. Hàm số đồng biến trên
1
;
3

−∞


và nghịch biến trên
1
;.
3

+∞


B. Hàm số nghịch biến trên
1
;
3

−∞


và đồng biến trên
1
;.
3

+∞


C. Hàm số đồng biến trên
.
D. Hàm số nghịch biến trên
.
Câu 8: Cho tam giác
ABC
biết
I
trung điểm của đoạn thẳng
,AB G
trọng tâm tam giác,
M
là điểm bất kỳ. y chọn khẳng định đúng.
A.
2.MA MB MC MG++ =
   
B.
0.BI IC+=
 
C.
3.MA MB MI+=
  
D.
3.MA MB MC MG
++ =
   
Câu 9: Tìm điểm
K
sao cho
2KA KB CB+=
  
.
A.
K
là trung điểm của đoạn thẳng
.AB
B.
K
là trọng tâm tam giác
.ABC
C.
K
là trung điểm của đoạn thẳng
.CB
D.
K
thuộc đường tròn tâm
C
bán kính
.AB
Câu 10: Tập hợp
{1;2;3;4;5;6;7}A =
được viết dưới dạng đặc trưng là
A.
{n : 1< n 7}A =∈≤
. B.
{n : n 7}A =∈≤
.
C.
{n : 0< n 7}A =∈≤
. D.
{n : 0 < n < 7}A =
.
Câu 11: Giao điểm của parabol
2
( ): 2 3Py x x=−+ +
Oy
A.
(0 ; 4).
B.
(0 ; 3).
C.
(3 ; 0).
D.
( 1 ; 0).
Trang 2/5 - Mã đề thi 143
2
+
+
x
y
1
+
Câu 12: Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?
A.
2
2 2.
yx x=−+
B.
2
3 6 11y xx= −+
C.
2
2 4 4.yx x= −+
. D.
2
21yx x=+−
.
Câu 13: Cho parabol:
2
y ax bx c= ++
đồ thị như hình dưới. Hãy chọn khẳng định đúng khi
nói về dấu của các hệ số
,,abc
.
x
y
A.
0, 0, 0.
abc<><
B.
0, 0, 0.abc>><
C.
0, 0, 0.
abc><<
D.
0, 0, 0.
abc>>>
Câu 14: Bạn An và bạn Tâm đến một cửa hàng văn phòng phẩm để mua bút chì và bút bi. Bạn An
mua 3 bút chì 2 bút bi với giá 13500 đồng, bạn Tâm mua 2 bút chì 4 bút bi với giá 17000
đồng. Vậy giá mỗi bút chì và mỗi bút bi tương ứng là
A. 3000 đồng và 3500 đồng. B. 2000 đồng và 3000 đồng.
C. 2500 đồng và 3500 đồng. D. 2500 đồng và 3000 đồng.
Câu 15: Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn?
A.
2
21yx
=
. B.
1
1
y
x
=
. C.
2
21yx x=+−
. D.
3yx=
.
Câu 16: Cho mệnh đề
:P
“ Tam giác
ABC
cân tại
A
“, mệnh đề
:Q
AB AC=
“. Phát biểu
mệnh đề
P
kéo theo
Q
”.
A. Nếu
AB AC=
thì tam giác
ABC
cân tại
A
.
B. Nếu tam giác
ABC
cân tại
A
thì
.
AB AC=
C. Nếu tam giác
ABC
cân tại
B
thì
.AB AC=
D. Tam giác
ABC
cân tại
A
khi và chỉ khi
.AB AC=
Câu 17: Trục đối xứng của đồ thị hàm số
2
34yx x
=−+
A.
25
4
x =
. B.
1x =
. C.
3
2
x =
. D.
3
2
x
=
.
Câu 18: Cho tam giác
ABC
( 4 ; 1), (2 ; 4), (2 ; 2)A BC−−
. Tìm tọa trực tâm
H
của tam
giác
.ABC
A.
1
; 1 .
2
H



B.
( )
2 ; 4 .H
C.
1
; 3 .
3
H



D.
( )
1 ; 3 .H
Câu 19: Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình
2
32
22
xx
xx
=
−−
?
A.
2
10x −=
. B.
( )
2
10x −=
.
C.
2
3 2 0.xx +=
D.
( ) ( )( )
2
2 3 2 2.xx x x=−−
Trang 3/5 - Mã đề thi 143
Câu 20: Cho hai tập hợp
(
)
[
)
3;5 , 2;7
AB
=−=
. Hãy chọn đáp án đúng.
A.
( )
5;7 .AB∩=
B.
(
)
2;5 .AB
∩=
C.
(
]
3;2 .AB∩=
D.
[
)
2;5 .AB∩=
Câu 21: Xác định parabol
2
( ):P y ax bx c= ++
biết
()P
giá trị lớn nhất bằng
3
tại
2x =
cắt trục
Ox
tại điểm có hoành độ bằng
1
.
A.
2
4 3.yx x
=−+
B.
2
4 7.yx x=−+
C.
2
2 12 20.
yx x
= −+
D.
2
3 12 9.
yx x
=−+
Câu 22: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho hai điểm
( )
0; 2M
( )
1; 3N
. Khoảng cách giữa hai
điểm
M
N
A.
26.
B.
2.
C.
26.
D.
2.
Câu 23: Cặp số
( )
;xy
nào sau đây là một nghiệm của phương trình
30xy+−=
?
A.
( ) ( )
; 4;0xy =
. B.
( ) ( )
; 2;2xy =
. C.
( ) ( )
; 2;1xy =
. D.
(
)
( )
; 2;1
xy =
Câu 24: Điều kiện xác định của phương trình:
2
33
5
x
x
−+ =
A.
3x
. B.
3
5
x
x
>
≠−
. C.
3
5
x
x
. D.
3
5
x
x
<
.
Câu 25: Một tập hợp có 3 phần tử có mấy tập con?
A. 6. B. 5. C. 8. D. 3.
Câu 26: Số nghiệm của phương trình
2
2 41 1
xx x+ +=+
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 27: Cho hai tập hợp
(
) ( )
[0; ) , ; 5 2;CA CB= +∞ = −∞ +∞

. Xác định tập hợp
AB
.
A.
[ 5; 2]
AB=−−
B.
( 5; 2)AB =−−
. C.
( 2;0)
AB
∩=
. D.
( 5;0]AB∩=
.
Câu 28: Hãy chọn khẳng định sai.
A. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
B.
ABCD
là hình bình hành khi và chỉ khi
AB CD=
 
.
C. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.
D. Vectơ không cùng hướng với mọi vectơ.
Câu 29: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số
3
3 21yx x= −+
?
A.
( )
1 ; 2
. B.
( )
1 ; 1
. C.
( )
0 ; 0
. D.
( )
1 ; 2
.
Câu 30: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau về tập hợp
AB
.
A. Tập
AB
gồm các phần tử thuộc
A
mà không thuộc
B
.
B. Tập
AB
gồm các phần tử thuộc
A
hoặc thuộc
B
.
C. Tập
AB
gồm các phần tử vừa thuộc
A
vừa thuộc
B
.
D. Tập
AB
gồm các phần tử thuộc
B
mà không thuộc
A
.
Câu 31: Tập xác định của hàm số
1
5
y
x
=
A.
( ;5]−∞
. B.
[5; )+∞
. C.
( ;5)
−∞
. D.
(5; )+∞
.
Câu 32: Cho hai tập hợp
( ) (
]
1; , ; 3AB= +∞ = −∞
. Hãy chọn khẳng định đúng.
A.
( )
\ 3; .AB= +∞
B.
(
)
\ 1; 3 .AB=
C.
[
)
\ 3; .AB= +∞
D.
(
]
\ ;1 .AB= −∞
Câu 33: Hàm số bậc hai nào sau đây có đồ thị đi qua 3 điểm
( ) ( ) ( )
0; 2 , 1; 2 , 1; 4A BC −−
?
A.
2
4 3.yx x=−+
B.
2
2 62y xx= +−
C.
2
3 2.y xx= +−
D.
2
3 2.yx x=+−

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Lạc Long Quân - Khánh Hòa, tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. VnDocc mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Cho hai tập A = {-3, 20, 2, 0, 5}, B = {-3, 2, 0}. Khẳng định nào sau đây là đúng.

A. A \ B = {20, 5}

C. A ∩ B = {-3, 20, 0, 5}

B. A ∪ B = {-3, 20}

D. A ∪ B = {-3, 2, 0}

Câu 2: Ba kho hàng A, B và C có tất cả 1035 tấn thóc, biết số thóc ở kho A nhiều hơn số thóc ở kho B là 93 tấn nhưng ít hơn tổng số thóc ở kho B và C là 517 tấn. Tính số thóc ở kho C.

A. 166 tấn thóc

B. 529 tấn thóc

C. 259 tấn thóc

D. 610 tấn thóc

Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(2 ; 3), I(1 ;- 2). Xác định tọa độ điểm B để I làtrung điểm của AB.

A. (0 ;- 7)

B. (3/2;1/2)

C. (1 ; 2)

D. (-2 ; 1)

Câu 4: Trong lớp 10A có 35 học sinh. Trong đó có 15 em thích môn Văn, 17 em thích môn Toán, 7 em không thích môn nào. Số học sinh thích cả hai môn là?

A. 13 học sinh

B. 11 học sinh

C. 3 học sinh

D. 4 học sinh

Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (m - 4)x - 3m - 2 = 0 có nghiệm duy nhất.

A. m ≠4

B. m ≠0

C. m ≠0

D. m = 4

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Lạc Long Quân - Khánh Hòa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 10, đề thi học kì 1 lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 732
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm