Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa

1 361
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ THI HỌC KÌ I_MÔN TOÁN
TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH 1 KHỐI 10 .Thi buổi sáng
NĂM HỌC 2017-2018
Thời gian làm bài: 90 phút (không k thi gian phát đề)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 đim- 20câu)
Câu 1: Tập xác định của hàm số yx3 là:
A. )3;(D B. D=R C. D=
(3; )
D. D=
3;
Câu 2: Nghiệm của phương trình 31
x
x là:
A.
2; 1xx
B.
1
x
C.
1x 
D.
2; 1
x
x
Câu 3: Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là (1;1) ?
A.
xy0
x2y3


B.
4x y 3
y7

C.
xy2
x2y0


D.
2x y 1
4x 2


Câu 4: Hệ phương trình
26
2-4 4
xy
xy


có bao nhiêu nghiệm?
A. 1 nghiệm B. Vô số nghiệm C. Vô nghiệm D. 2 nghiệm
Câu 5: Tập xác định của hàm số
3
2017
1
x
xy là:
A.
 ;1D B.

3\RD C.

3\;1 D D. RD
Câu 6: Cho 2 tập hợp:
A(2; )
,

B7;4 . Kết quả của
B
A
là:
A.
(7; )
B. R C.
(2;4]
D.
(4; )
Câu 7: Cho tập
A1;2;3 . Số tập con gồm 2 phần tử của A là ?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 8: Cho 2 tập hợp:
A(2; )
,

B7;4
. Kết quả của
B
A
là:
A.
(2;4)
B.
7; )[
C.
(2;4]
D.
(;2)
Câu 9: Số nghiệm của phương trình: 4x (x
2
- 3x + 2) = 0 là:
A.Có nghiệm duy nhất B. Có ba nghiệm C. Có hai nghiệm D. Vô nghiệm
Câu 10: Điều kiện của m để phương trình x
2
– mx -1 = 0 có hai nghiệm phân biệt là :
A.m ≠0 B. m >0 C.m < 0 D.
Rm
Câu 11: Parabol cbxaxy
2
, đi qua ba điểm

6;1,0;1,2;0 CBA
là:
A. 22
2
xxy B. 23
2
xxy C. 23
2
xxy D. 242
2
xxy
Câu 12: Biết rng đưng thng y = -x + 1 ct đ th hàm s y = x
2
+ x + 2 ti đim duy nht, kí hiu
00
(x ; y ) là tọa độ của điểm đó. Tìm
0
y.
A.
0
y2 B.
0
y1 C.
0
y0 D.
0
y4
Câu 13: Hàm số nào có đồ thị như hình vẽ:
A.y = -x
2
+ 4x – 3 B. y = x
2
– 4x + 3 C. y = -x
2
+ 4x + 3 D. y = x
2
+ 4x + 3
2
Câu 14: Cho
a
= (2; -4),
b
= (-5; 3). Tọa độ của véc tơ
bax 2
A. x = (7; -7) B. x = (9; 5) C. x = (9; -11) D. x = (-1; 5)
Câu 15: Trong mp Oxy cho
BC
có A(2 ;1), B( -1; 2), C(3; 0). Tứ giác ABCD là hình bình hành khi tọa
độ đỉnh D là cặp số nào dưới đây?
A. (0;-1) B. (6;-1) C. (1; 6) D. (-6;1)
Câu 16: Cho 4 điểm bất kì A, B, C , O. Đẳng thức nào sau đây là đúng
A. OAOBAB B. BCACAB C. COCAOA D. BAOBOA
Câu 17: Cho G là trọng tâm tam giác ABC và I là trung điểm của BC. Hãy chọn đẳng thức đúng:
A. GIGCGB 2 B. GIGA 2 C. AIGA
3
2
D. AIIG
3
1
Câu 18: Cho (0,1)a
, (1;2)b 
, (3;2)c 
.Tọa độ của
324uabc

:
A. (10; -15) B. (15; 10) C. (10; 15) D. (-10; 15)
Câu 19:
Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức
sai
?
A.
CBABAC
B.
ACBCAB
C.
BCABAC
D.
ABBCCA
Câu 20:
Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(-3;2), B(1;4). Tìm tọa độ điểm M thỏa
A
B
A
M 2
là:
A. M(6,-2) B. M(3,8) C. M(8,-4) D. M(-11, -2)
PHẦN TỰ LUẬN ( 6 đim- 5câu)
Câu 1: (1.0 đim) Cho

7;3A
,

9;1B
Xác định các tập sau:
a.
B
A
b.
B
A
Câu 2: (1,0 đim)
a) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
2
32yx x.
b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số
2
yx x và đường thẳng
55yx
.
Câu 3: (1.75 đim) Giải phương trình ,hệ phương trình sau:
a.
1)3(2 x b.
232x 
c.
12
32
yx
yx
d.
3
2
3
512)13(
22
xxxx
Câu 4:(0.75 đim) Cho các số dương
,,: 3.a b c ab bc ca
Chứng minh rằng:
222
1111
.
1()1()1( )a b c b c a c a b abc


Câu 5:( 1.5 đim) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 3 điểm
A( 0; 1), B( 1; 2) ,C( 3; -1)
a. Chứng minh A, B, C không thẳng hàng. Tìm tọa độ trọng tâm ABC
b. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành
c. Tính độ dài đường cao AA’ của ABC , từ đó suy ra diện tích hình bình hành
ABCD.
------------------------------------ HẾT-------------------------------------
3
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ THI HỌC KÌ I_MÔN TOÁN
TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH 1 KHỐI 10 .Thi buổi chiều
NĂM HỌC 2017-2018
Thời gian làm bài: 90 phút
(không k thi gian phát đề)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 đim- 20câu)
Câu 1: Tập xác định của hàm số 2 xy là:
A.
 ;2D B. D=R C.
);2( D
D.
)2;(D
Câu 2: Nghiệm của phương trình 32 x là:
A.
2; 1xx
B.
1
x
C.
1x 
D.
7x
Câu 3: Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là (-1;1) ?
A.
xy0
x2y3


B.
4x y 3
y7

C.
12
0
yx
yx
D.
2x y 1
4x 2


Câu 4: Hệ phương trình
xy0
x2y3


có bao nhiêu nghiệm?
A. 1 nghiệm B. Vô số nghiệm C. Vô nghiệm D. 2 nghiệm
Câu 5: Tập xác định của hàm số
3
2017
2
x
xy là:
A.
 ;1D B.

3\RD C.

3\;2 D D. RD
Câu 6: Cho 2 tập hợp:
A(2; )
,

3;8B . Kết quả của
B
A
là:
A.

2;8 B. R C.
3;2 D.

;3
Câu 7: Cho tập

4;3;2A
. Số tập con gồm 2 phần tử của A là ?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 8: Cho 2 tập hợp:
A(2; )
,

3;8B . Kết quả của
B
A
là:
A.

2;8
B.
 ;8
C. R D.

;3
Câu 9: Số nghiệm của phương trình: 4x (x
2
- 4x + 3) = 0 là:
A.Có nghiệm duy nhất B. Có ba nghiệm C. Có hai nghiệm D. Vô nghiệm
Câu 10: Điều kiện của m để phương trình x
2
+ mx -3 = 0 có hai nghiệm phân biệt là :
A.m ≠0 B. m >0 C.m < 0 D. Rm
Câu 11: Parabol (P):
2
yax bxc
, đi qua gốc tọa độ và có tọa độ đỉnh I (2;1) là:
A. 33
2
xxy B. 242
2
xxy C.
2
1
4
yxx
D. 23
2
xxy
Câu 12: Biết rằng đường thẳng y = -x - 2 cắt đồ thị hàm số y = x
2
+ 3x + 2 tại điểm duy nhất, hiệu
00
(x ;y )
là tọa độ của điểm đó. Tìm
0
y
.
A.
0
y2 B.
0
y1 C.
0
y0 D.
0
y4
Câu 13: Hàm số nào có đồ thị như hình vẽ:
A.y = -x
2
+ 4x – 3 B. y = x
2
+ 4x + 3 C. y = -x
2
+ 4x + 3 D.y = x
2
– 4x + 3

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa, tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải giải chi tiết. Mời thầy cô và các bạn tham khảo.

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

Câu 1: Tập xác định của hàm số y = \sqrt{x+3} là:

A. D = (-oo;3)

B. D=R C

D= (3; +oo)

D. D= [-3; +oo)

Câu 2: Nghiệm của phương trình \sqrt{3+x} = x +1 là:

A. x = 2 ; x = -1

A. x = 1

B. x = -1

D. x = -2 ; x = 1

Câu 3: Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là (1;1)?

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

A. 1 nghiệm

B. Vô số nghiệm

C. Vô nghiệm

D. 2 nghiệm

Câu 5: Tập xác định của hàm số y = \sqrt{x-1} + 2017/x - 3 là:

A. D = [1;+oo)

B. D = R \ {3}

C. D = [1;+oo)\ {3}

D. D = R

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi học kì 1 lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 361
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm