Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Đồng Nai

33 17.093

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu bộ 2 đề kiểm tra cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Đồng Nai có kèm file nghe và đáp án cụ thể được biên soạn theo Giáo trình Family and Friends 3 giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập hiệu quả. Sau đây mời các em cùng tham khảo nhé!

⇔ Xem thêm bộ đề thi cuối năm lớp 3 môn Tiếng Anh mới: Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2018 - 2019 NEW

Đề thi môn Tiếng Anh học kì 2 lớp 3 năm học 2018 - 2019

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen and tick (P). (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 2. Listen and number (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 3. Listen and draw lines (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 4. Listen and write (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

PART II. READING AND WRITING

Question 5. Look and read. Put a tick (√ ) or cross (X) in the box. (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 6. Match A with B. (1pt)

A

B

1. How many toys do you have?

a. Yes, I do.

2. Do you have any toys?

b. It's in central Viet Nam.

3. Who's that?

c. I have three kites and a ball.

4. Where's Hue?

d. It's my sister.

Question 7. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words (1pt)

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh

Question 8. Write the answer about you. (1 point)

1. Do you have any toys? ........................................................................................

2. What are you doing? I am …..................................................................................

PART III. SPEAKING (2pts)

1. Listen and repeat. 2. Point, ask and answer. 3. Listen and comment. 4. Interview

Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học 2014 - 2015

PART 1: LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt).

1. The boy is Oli. 

T

2. The family is at the school.

F

3. The family is at the park.

 

4. It’s is Oli’s kite.

 

5. The kite is in the net.

 

6. Oli’s sister is happy now.

 

Question 3 Listen and draw the lines.(1pt).

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 5. Listen and complete. (1pt)

1. Max: I like these __________ , Mum.

Mum: Oh Max. They're __________. All your trousers are orange.

2. Dad: Where's the ball? Is it under the ___________?

Tim: No, it isn't.

3. Rosy: Are Dad and Billy in the ___________________?

Mum: No, they aren't.

4. Rosy: Look! Now I've got ten sandwiches and six_______. Please share my lunch.

PART II. READING AND WRITING (15 minutes)

Question 6. Look and read. Put a tick (V) or cross (X) in the box. (1pt).

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 7. Look and read. Write Yes or No (1pt).

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1 pt)

My lunch box

Hello. My name's Hoa. I'm a pupil. This is my (0) ____lunch box____. Let's look inside. I've got two (1) _____________ . One is an egg sandwich. Another sandwich is (2) ______________. I've got a (3)__________. It's orange juice. I've got an (4) ______________________and figs and grapes. I haven't got a biscuit today.

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

PART III SPEAKING (1pt) (5')

Question 10.

1. Listen and repeat              2. Point, ask and answer

3. Listen and comment            4. Interview

Đáp án có trong file tải, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Đồng Nai. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 3 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh tham khảo, download tài liệu. 

Đánh giá bài viết
33 17.093
Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm