Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Giao Hương

478 191.580

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Giao Hương năm 2015 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm 5 bài tập lớn. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 này sẽ là tài liệu học Tiếng Anh hữu ích dành cho các bạn học sinh rèn luyện lại kiến thức đã học trong chương trình lớp 5. Đề thi có đáp án, giúp các em tra cứu hiệu quả.

PHÒNG GD&ĐT GIAO THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAO HƯƠNG

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN : TIẾNG ANH- LỚP 5

    Chữ kí giám thị      Trường tiểu học:...................................................
Lớp:.......................................................................
Họ và tên:..............................................................
Số báo danh:.........................................................
Số phách
   

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

I. Circle the odd one out. Chọn từ khác loại) (2.5ms)

1.   Autumn          Winter         Summer         Season

2.   Who            What          There           When

3.   Danced          Song          Stayed          Listened

4.   Football         Play           Volleyball        Badminton

5.   Doing           Watching       Spring           Reading

II. Select and circle A, B, C or D. (Chọn và khoanh vào A, B hoặc C) (2.5 ms)

1. What do you usually do ………….. spring?

   A. on           B. in            C. at            D. by

2. There …………. a lot of flowers at the festival last week.

   A. are           B. were          C. was           D. is

3. ……….. did they do yesterday?

   A. What         B. When         C. Where         D. Who

4. ……….. you going to Nha Trang next week?

   A. Is            B. Are          C. Do            D. Did

5. Peter doesn’t want ……….. football.

  A. play          B. to play        C. playing         D. played

III. Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi) (2.5 ms)

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

1. Linda isn’t from England.

2. There are five seasons in her country.

3. Her father and she sometimes go fishing.

4. They usually go skiing in the mountains.

5. In spring, it is cool and beautiful.

IV. Reorder the words to make sentenc. (Sắp xếp các từ để tạo thành câu) (2.5ms)

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5

1. Circle the odd one out. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. Season      2. There       3. Song       4. Play       5. Spring

2. Select and circle A, B, C or D. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. B        2. B           3. A          4. B         5. B

3. Read the passage and answer the questions. (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Key:

1. False     2. False        3. True        4. True        5. False

4. Reorder the words to make sentences. (mỗi câu đúng 0,5d)

Key:

1. What’s the weather like in spring?

2. Minh isn’t going to Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go sraight ahead and turn right.

5. Where is the swimming pool?

Ngoài việc tải đề thi trên, các bạn học sinh còn có thể tải thêm các đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh,... qua mục Đề thi học kì 2 lớp 5. Chúc các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
478 191.580

Video đang được xem nhiều

Đề thi học kì 2 lớp 5 Xem thêm