Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Tân Phú Tây, Bến Tre năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2016 có file nghe và đáp án

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Tân Phú Tây, Bến Tre năm học 2015 - 2016 có kèm file nghe và đáp án cụ thể dành cho các em học sinh ôn thi học kỳ 2. Sau đây mời các em cùng làm bài nhé!

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Giao Hương năm 2015

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu Học Lê Lợi năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Huệ năm học 2015 - 2016

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚ TÂY

--------------------

Họ và tên: ...............................................

Lớp: 5 ............

ĐỀ THI HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 5

Thời gian làm bài: 40 phút

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen and circle. (1pt)

1. What's the matter with you?

=> I've got .......

A. a headache B. a toothache C. a cold

2. Paul is often plays ..........at home.

A. badminton B. football C. computer games

3. I like the fox because it is very ......

A. clever B. good-natured C. tricky

4. Where will Mai's dream house be?

=> It will be in the.......

A. big city B. countryside C. seaside

Question 2: Listen and complete. (1pt)

1. What will the weather be like tomorrow?

=> It will be cold and .................. tomorrow.

2. What's .................. like in your country?

=> Well, it's often cool. There are a lot of flowers.

3. Linda went to her village by .........................

4. How did it happen?

=> A motorbike rider hit me.

I didn't use the ..................... ..........................to cross the street.

Question 3: Listen and match. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 4: Listen and number. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 5: Listen and color. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

PART 2: READING AND WRITING

Question 6: Look at the pictures and the letters. Write the words. (1pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Đánh giá bài viết
1 2.062
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh Xem thêm