Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm trường THCS Lê Hồng Phong, Hà Nội

27 15.472

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề đề thi học kì 2 lớp 6 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình sách mới của bộ GD - ĐT giúp các em học sinh lớp 6 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm Unit 7 - 12 hiệu quả. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi!

⇔ Tham khảo thêm đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh 6: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019 HOT

Đề thi cuối học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh trường Lê Hồng Phong 

PART 1. LISTENING: (2 pts.)

I. Mi and Nam are talking about what they will do if they become the president of the 3Rs club. Listen and fill one word in each gap to complete the table for their ideas.

Mi’s ideas

Put a recycling bin in every (1) .………………………..………

(2) ………………………..…… energy - saving lights.

Nam’s ideas

(3)…………………….………..students to go to school by bus.

Set up a gardening (4) …………………………….

II. Listen again and write True (T) or False (F).

Statements

T  - F

1. Mi is from class 6A and Nam is from class 6E.

2. Mi thinks, she will organize a few book fairs.

3. At book fairs, students can swap their new books.

4. Students can grow vegetables in the school garden.

1. ………….

2. ………….

3. ………….

4. ………….

PART 2. LANGUAGE KNOWLEDGE (2.5 pts.)

I. Phonetics: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (Chọn từ được gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại)

1. A. thank           B. that       C. this       D. those

2. A. reuse           B. recycle       C. rewrite      D. president

II. Vocabulary and grammar: Choose the correct answer and circle A, B, C or D

(Chọn câu trả lời đúng nhất và khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D)

1. Walking to school will help .................. air pollution.

A. reduce           B. reuse      C. recycle       D. refill

2. We might .................... a robot do our housework.

A. have            B. to have              C. having     D. had

3. ".................. do you get up?" – "I get up at six o'clock".

A. What time        B. Which time               C. How many         D. What

4. My father never goes to the café because he can ............... coffee at home.

A. do        B. make      C. use      D. take

5. ...............pollution causes breathing proplem.

A. Soil         B. Noise      C. Air       D. deforestation

6. A ............read out the news on a television or radio news programme.

A. Tv viewer      B. Newsreader      C. weatherman     D. MC

7. Tom ..................visit London many times.

A. Visits         B. have visited     C. has visited    D. visited

8. In 1958, Pelé ..............his first world Cup.

A. has won          B. won    C. win     D. wins

PART 3. READING COMPREHENSION: (2 pts.)

I. Read the text and answer the questions below :

A robot cannot think or do things alone. People use a computer to control it. Today, robots are not very popular because they are too expensive, but they are very useful. They can help us save a lot of time and work. A robot can do the same work for 24 hours and it does not complain or get tired. In the future, scientists will design many types of intelligent robots. Their robots will be able to do many more complicated things. However, some people do not like robots. They fear that one day robots will be too powerful.

1.What do people use to control a robot?

→ .......................................................................................................

2. What can a robot help us?

→ .......................................................................................................

3. Will robot be able to do many more complicated things?

→ ........................................................................................................

4. Why don't some people like robots?

→ .......................................................................................................

II. Read the passage about recycling then answer True (T) or False (F)

Recycling is important in improving the environment. Below are some helpful tips about recycling in and around the home.

Find ways of recycling different materials

Many materials can be recycled, such as paper, plastic, metal and glass. Other items such as furniture, electronic equipment, building material and vehicles can also be recycled.

Buy products that can be recycled

When shopping at the supermarket, buy products that can be recycled easily such as glass jars and tin cans.

Recycling bins

Make sure you have a recycling bin in your home. Keep it in an obvious place so you won't forget to use it.

1. Plastic cannot be recycled. ____________

2. When shopping, it is a good idea to buy things from glass. ____________

3. It is better to put the recycling bins in obvious places. ____________

4. Recycling is important in improving the environment ____________

PART 4 WRITING (2,5ms)

I. Combine two sentences using the given words. (Nối hai câu bằng cách sử dụng các từ trong ngoặc)

1. Lan can sing very well. She can't play the piano. (Combine these sentences with "although")

.............................................................................................................................

2. We use the car all the time. We make the air dirty (Rewrite this sentence with "If")

..................................................................................................................

II. Do as directed

If the soil (be)............. polluted, the vegetables (die)....... (Chia động từ trong ngoặc)

This is (interesting) .......................book that I have ever read. (Cho dạng so sánh nhất của tính từ trong ngoặc)

the cars / Will/ fly/ be able to/ in the future? (Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh)
..............................................................................................................

⇔ Tham khảo thêm tài liệu luyện nói Tiếng Anh 6: Đề thi nói Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm học 2018 - 2019 NEW

Đáp án

PART 1. LISTENING: (2 pts.)

I. Mi and Nam are talking about what they will do if they become the president of the 3Rs club. Listen and fill one word in each gap to complete the table for their ideas.

1. Classroom

2. Buy

3. Encourage

4. group

II. Listen again and write True (T) or False (F).

1. T 2. T 3. F 4. F

PART 2. LANGUAGE KNOWLEDGE (2.5 pts.)

I. Phonetics: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.(Chọn từ được gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại)

1. A. thank

2. D. president

II. Vocabulary and grammar: Choose the correct answer and circle A, B, C or D

(Chọn câu trả lời đúng nhất và khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D)

1. A. reduce 2. A. have 3. A. What time

4.B. make 5. C. Air 6. B. Newsreader 7. C. has visited 8. B. won

PART 3. READING COMPREHENSION: (2 pts.)

I. Read the text and answer the questions below :

1. A computer

2. They will help us save a lot of time and work.

3. Yes, they will

4. They fear that one day robots will be too powerful.

II. Read the passage about recycling then answer True (T) or False (F)

1. F.

2. T.

3. T

4. T.

PART 4 WRITING (2,5ms)

I. Combine two sentences using the given words. (Nối hai câu bằng cách sử dụng các từ trong ngoặc)

1. Although Lan can sing very well, she can’t play the piano.

2. If We use the car all the time, we will make the air dirty.

II. Do as directed

1. Is – will die

2. The most interesting

3. Will the cars be able to fly in the future?

Tải trọn bộ nội dung bộ đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm trường THCS Lê Hồng Phong, Hà Nội. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 6 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
27 15.472
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh Xem thêm