Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Bạc Liêu môn Tin học (Năm học 2010 - 2011) - Có đáp án Đề thi học sinh giỏi

Giới thiệu

Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Bạc Liêu môn Tin học (Năm học 2010 - 2011) - Có đáp án.

Đề thi học sinh giỏi môn Tin học:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẠC LIÊU
(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG TỈNH
NĂM HỌC: 2010 - 2011

MÔN THI: TIN HỌC
(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------


Câu 1:
(6 điểm)

Một xâu S1 được gọi là xâu đối xứng nếu S1’ = S1 với S1’ là xâu nhận được từ xâu S1 khi đọc từ phải qua trái. Ví dụ: “aba” là xâu đối xứng, “abc” là xâu không đối xứng.

Cho một xâu kí tự S gồm N kí tự (1 <= N <= 100), hãy tìm cách chia S thành ít nhất các đoạn mà mỗi đoạn đều là các xâu đối xứng.

Dữ liệu vào: PALIN.INP
+ Dòng đầu gồm 1 số nguyên: N
+ Dòng thứ hai ghi xâu S

Dữ liệu ra: PALIN.OUT
+ Dòng đầu ghi 1 số nguyên: K (số đoạn ít nhất tìm được)
+ K-1 dòng sau, mỗi dòng ghi 1 số nguyên Ti, với Ti là vị trí kết thúc của đoạn thứ i (đoạn thứ K kết thúc tại N).

Câu 2: (7 điểm) Dãy con Fibonacci

Cho một dãy các số nguyên a1, . . . , an (n <=100). Hãy tìm trong dãy a một dãy Fibonacci dài nhất.

- Dãy Fibonacci là dãy có tính chất sau:

F0 = F1 = 1
Fn = Fn-1 + Fn-2

Input: Daycon.inp

- Dòng đầu chứa số N (N<=100)
- Dòng 2 chứa n số nguyên (ai <= 100000)

Output: Daycon.out

- Chứa duy nhất một dòng là dãy Fibonacci tìm được

Câu 3: (7 điểm) Dãy con cấp số cộng

Cho dãy gồm N số tự nhiên ( 2 ≤ N ≤ 1000). Hãy tìm trong dãy con dài nhất tạo thành cấp số cộng có công sai d.

Input: DAYCON.INP

- Dòng đầu tiên là số N, d

- Các dòng tiếp theo là N số trong dãy, các số cách nhau một dấu cách

Output: DAYCON.OUT

- Dòng đầu ghi số lượng phần tử trong dãy con tìm được.

- Dòng thứ 2 ghi các phần tử trong dãy con đã tìm được (sắp xếp tăng).

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Bạc Liêu môn Tin học (Năm học 2010 - 2011) - Có đáp án để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Tài liệu học tập lớp 12