Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2019 - 2020

79 26.555

Ôn thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu luyện thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp học sinh lớp 5 ôn tập hiệu quả.

Phần kiến thức chung:

Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái khác với từ còn lại: (10pts)

1. A. Monday  B. Sunday  C. Friday  D. today
2. A. headache  B. toothache  C. matter  D. fever
3. A. hot  B. weather  C. cold  D. warm
4. A. When  B. How  C. What  D. The
5. A. Subject  B. English  C. Science  D. Music

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D rồi khoanh tròn vào đáp án đó. (10pts)

1. It is hot ............ summer.

A. on

B. in

C. at

D. under

2. I don’t like Maths ……………it is difficult.

A. and

B. but

C. so

D. because

3. What’s the matter…………you?

A. in

B. with

C. on

D. of

4. Do you like English? Yes,I……….

A. do

B. am

C. like

D. don’t

5. He often………………to school in the morning

A. gos

B. going

C. goes

D. to go

Phần đọc hiểu:

Bài tập 1: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống. (10pts)

Ba, Lan, and Hoa want to do some shopping. So they go to the (1).................. . Next, they go to the post office because Ba wants some (2).................... Then they go to the bookstore (3)...................... Lan wants some books and postcards. After that, they go to the food stall because they (4)...................... hungry. Finally, they go to the (5)..................... because they want to see a movie.

1. .................., 2. ...................., 3. ...................., 4. ...................., 5. ....................... .

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới. (10pts)

Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt and uncle. His apartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekend. He likes monkeys best because they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. His classes usually start at a quarter past seven.

Questions:

1. How old is John?

.....................................................................................................................................

2. Where does he live?

.....................................................................................................................................

3. Who does he live with?

.....................................................................................................................................

4. When does he usually go to the zoo?

.....................................................................................................................................

5. What is his favorite subject?

.....................................................................................................................................

Phần kỹ năng viết:

Em hãy viết một đoạn văn tự giới thiệu về mình dựa theo các từ gợi ý sau:

name

age

nationality

school

ambition (ước mơ)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đáp án có trong file tải: Đề thi thử HSG môn tiếng Anh 5 có đáp án. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
79 26.555
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm