Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019

38 13.896
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 MÔN TIẾNG ANH
(số 1)
Phần kiến thức chung:
Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn ch cái khác với t còn lại: (10pts)
1. A. Monday B. Sunday C. Friday D. today
2. A. headache B. toothache C. matter D. fever
3. A. hot B. weather C. cold D. warm
4. A. When B. How C. What D. The
5. A. Subject B. English C. Science D. Music
Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D rồi khoanh tròn vào đáp án đó. (10pts)
1. It is hot ............ summer.
A. on B. in C. at D. under
2. I don’t like Maths ……………it is difficult.
A. and B. but C. so D. because
3. What’s the matter…………you?
A. in B. with C. on D. of
4. Do you like English? Yes,I……….
A. do B. am C. like D. don’t
5. He often………………to school in the morning
A. gos B. going C. goes D. to go
Phần đọc hiểu:
Bài tập 1: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ
trống. (10pts)
Ba, Lan, and Hoa want to do some shopping. So they go to the (1).................. . Next, they
go to the post office because Ba wants some (2).................... Then they go to the bookstore
(3)...................... Lan wants some books and postcards. After that, they go to the food stall
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
because they (4)...................... hungry. Finally, they go to the (5)..................... because they
want to see a movie.
1. .................., 2. ...................., 3. ...................., 4. ...................., 5. ....................... .
Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau tr lời các câu hỏi phía dưới. (10pts)
Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary
school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt and uncle. His
apartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekend. He likes monkeys best
because they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. His
classes usually start at a quarter past seven.
Questions:
1. How old is John?
.....................................................................................................................................
2. Where does he live?
.....................................................................................................................................
3. Who does he live with?
.....................................................................................................................................
4. When does he usually go to the zoo?
.....................................................................................................................................
5. What is his favorite subject?
.....................................................................................................................................
Phần kỹ ng viết:
Em y viết một đoạn văn tự giới thiệu về mình dựa theo các từ gợi ý sau:
name
age
nationality
school
ambition (ước mơ)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................
ĐÁP ÁN:
Phần kiến thức chung:
Bài tập 1: (10 điểm)
1.A 2.C 3.B 4.D 5A
Bài tập 2: (10 điểm)
1.B 2.D 3.B 4.A 5.C
Phần đọc hiểu:
Bài tập 1: Hoàn thành đoạn văn sau bằng ch tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ
trống. (10 điểm)
1. market/ supermarket 2. stamps 3. because
4. are 5. cinema
Bài tập 2: Đọc đoạn n sau trả lời c u hỏi phía ới. (10 điểm)
1. He is ten (years old).
2. He lives in a small apartment in Ha Noi.
3. He lives with his aunt and uncle.
4. He usually goes to the zoo on weekend.
5. His favorite subject is Maths.
Phần kỹ ng viết
My name is Tran Thi My Le. I am twelve years old. I am Vietnamese. I come from Thai
Binh province. Now I am a pupil in class 5A1 in Pham Don Le primary school. My dream
is becoming an English teacher because I like learning English very much.
Mời các em học sinh lớp 5 tham khảo thêm tài liệu ôn tập Tiếng Anh tại đây:
https://vndoc.com/tieng-anh-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-7-11-tuoi

Ôn thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu luyện thi học sinh giỏi lớp 5 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp học sinh lớp 5 ôn tập hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 5 khác:

Đánh giá bài viết
38 13.896
Thi học sinh giỏi lớp 5 Xem thêm