Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 - 2012 môn Địa lý

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN THI: ĐỊA LÝ
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (4,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Trình bày và giải thích đặc điểm chế độ mưa của nước ta.

b) Nêu ảnh hưởng chế độ mưa của nước ta đến sản xuất và đời sống.

Câu 2 (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu về mật độ dân số của cả nước và các vùng lãnh thổ. (đơn vị: người/km2)

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 - 2012 môn Địa lý

a) Viết công thức tính mật độ dân số trung bình.

b) Nhận xét và giải thích mật độ dân số trung bình của cả nước và các vùng trong thời gian trên.

Câu 3 (7,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Phân tích các nhân tố tự nhiên thuận lợi ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

b) Nêu tên các ngành kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Tại sao nói phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng?

Câu 4 (6,0 điểm)

Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng lúa của Việt Nam.

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 - 2012 môn Địa lý

a) Tính năng suất lúa (tạ/ha).

b) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện mối quan hệ giữa diện tích và sản lượng lúa cả năm của nước ta trong thời gian từ 1980 đến 2007.

c) Nhận xét và giải thích về tình hình sản xuất lúa của nước ta trong thời gian trên.

Đánh giá bài viết
1 514
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 9 Xem thêm