Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Tiền Giang năm 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án

1 1.070

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TIỀN GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS CẤP TỈNH
Năm học: 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 20/03/2012

Câu 1: (4,0 điểm)

1. Giải hệ phương trình: 

2. Cho phương trình x4 - 2mx2 + 2m - 1 = 0 (1)

a. Tìm m để (1) có 4 nghiệm x1, x2, x3, x4 thỏa mãn: 

b. Giải phương trình (1) với m vừa tìm được ở a.

Câu 2: (4,0 điểm)

Cho (P): y = x2; (d): y = x + m

Tìm m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B sao cho: tam giác OAB là tam giác vuông

Câu 3: (4,0 điểm)

1. Cho 4 số a, b, c, d thỏa mãn điều kiện: a + b + c + d =

2. Chứng minh rằng: a2 + b2 + c2 + d2 ≥ 1

2. Cho m # -1 và a3 - 3a2 + 3a(m + 1) - (m + 1)2 = 0.

Hãy tìm giá trị nhỏ nhất (GTNN) của a.

Câu 4: (3,0 điểm)

Chứng minh rằng: 

Câu 5: (5,0 điểm)

Cho tam giác ABC có các phân giác trong các góc nhọn BAC, ACB, CBA theo thứ tự cắt các cạnh đối tại các điểm M, P, N. Đặt a = BC, b = CA, c = AB; SΔMNP, SΔABC theo thứ tự là diện tích của tam giác MNP và tam giác ABC.

a. Chứng minh rằng: 

b. Tìm giá trị lớn nhất (GTLN) của .

1 1.070
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Tiền Giang năm 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án để xem.
Lớp 9 Xem thêm